sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor

În scopul verificării condițiilor privind acordarea Tranșei 2 de subvenție pentru start-up urile înființate în cadrul proiectului nostru sunt descrise în continuare modalitatea de verificare,  documentele justificative și procedura de trimitere a documentelor care vor sta la baza acestor verificări.

Administratorii Schemei de Antreprenoriat vor verifica, în baza documentelor financiar-contabile puse la dispoziție de Beneficiar, dovada atingerii plafonului de venituri încasate în cuantumul stabilit prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, conform obiectului/obiectelor de activitate stabilite în Planul de afaceri aprobat.

Cererea Beneficiarului de acordare a subvenției – TRANSA 2..

 • pentru Asociația Exino…descarcă
 • pentru SC Resources Development & Ideas SRL …descarcă
 • pentru Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna…descarcă
 

Declarație Beneficiarului cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea Tranșei 2 de subvențiedescarcă

Ca documente justificative la cererea de acordare a subvenției – TRANSA 2, pentru a dovedi veniturile încasate pe obiectul/obiectele de activitate (COD CAEN) din planul de afaceri aprobat se vor depune următoarele :
În cazul încasărilor în contul bancar : copie după facturi și extrase de cont, semnate de administrator conform cu originalul.
În cazul încasărilor în numerar prin casa de marcat: copie după raportul zilnic al casei de marcat, copie după registru de casă semnat de administrator conform cu originalul.
În cazul încasărilor cu numerar a facturilor emise: copie după factura, copie după chitanța si copie după registru de casă semnate de administrator conform cu originalul.
Evidența veniturilor încasate
Balanțele de verificare analitice și registrele jurnal lunare, de la înființarea întreprinderii și până în prezent, în care vor fi evidențiate distinct veniturile realizate pe codul CAEN pentru care sa primit subvenția (semnate și stampilate de către expertul contabil și semnate de administratorul Beneficiarului conform cu originalul)

Procedura de trimitere a documentelor de către Beneficiar către Administratorul schemei de antreprenoriat :
Beneficiarul care  a realizat din activitatea curentă, în termen de maxim 12 luni de la semnarea contractului de subvenție, venituri încasate reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale și dorește să solicite acordarea subvenției -TRANȘA 2 va trimite cererea de acordare a subvenției – TRANȘA 2, declarația Beneficiarului cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea Tranșei 2 de subvenție și documentele justificative pe email și prin poșta/curier astfel: 

Pentru Asociația Exino
–  email : razvan.gavrilescu@exino.ro 
– poșta/curier : Calea Rahovei, 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București. Persoana de contact: Razvan Gavrilescu ( 0722.455.447)

Pentru SC Resources Development & Ideas SRL
– email : radu.ionescu@negociere.ro
– poșta /curier : Str. Icoanei 58-58A, Sector 2, București. Persoane de contact: Radu Ionescu ( 0744.668.855)

Pentru Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna:
– email: vajdalajosproject@gmail.com.
– poștă/curier: Strada Presei 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna. Persoana de contact : Lajos Vajda (0751.090.944)

După verificarea documentelor justificative de către Experții de monitorizare și aprobarea cererii de acordare a subvenției – TRANȘA 2 de către Administratorii schemei de antreprenoriat aceștia vor completa 

Declarația Administratorului schemei de antreprenoriat cu privire la îndeplinirea condițiilor de către Beneficiar pentru acordarea Tranșei 2 de subvenție: 

Asociația Exino…descarcă
SC Resources Development & Ideas SRL…descarcă
Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna…descarcă

Administratorii schemei de antreprenoriat,  SC Resources Development & Ideas SRL și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna vor trimite propunerea de acordare a transei 2 însoțită de următoarele documente scanate către Asociația Exino, pe email la adresa razvan.gavrilescu@exino.ro următoarele:

 • Declarația Administratorului schemei de antreprenoriat cu privire la îndeplinirea condițiilor de către Beneficiar pentru acordarea Tranșei 2 de subvenție
 • Cererea Beneficiarului de acordare a subvenției – TRANSA 2
 • Declarație Beneficiarului cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea Tranșei 2 de subvenție
 • toate documentele justificative ale Beneficiarului
 

Asociația Exino, în calitate de Lider de parteneriat, va întocmi și trimite către Organismul Intermediar Regional – Regiunea Centru cererile de plata aferente propunerilor de acordare a Transei 2 de subvenție. 

După aprobarea cererilor de plata de către AMPOCU sumele aferente subvențiilor vor fi virate de AMPOCU direct în contul de trezorerie al fiecărui Administrator de schema de antreprenoriat. 

Administratorii schemei de antreprenoriat vor vira sumele aferente TRANȘEI 2 de subvenție în contul de management al grantului al fiecărui Beneficiar. 

Plățile din contul de management al grantului se vor derula după aceeași procedură ca la transa inițială

Metodologie de verificare tehnică a cererii de plata subvenții – Ministerul Fondurilor Europene 

Beneficiarii de ajutor de minimis care au semnat contractele de subvenție cu Asociația Exino:

 • adresa de email: razvan.gavrilescu@exino.ro
 • telefon: 0722.455.447 – Razvan Gavrilescu
 • Adresa postala : Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5 , cod postal 050912, București
 • program de lucru : 9-17

 

Beneficiarii de ajutor de minimis care au semnat contractele de subvenție cu Partenerul 1 – SC Resources Development & Ideas SRL:

 • adresa de email: radu.ionescu@negociere.ro
 • telefon : 0744.668.855 – Radu Ionescu
 • Adresa postală:  Str. Icoanei 58-58A, Sector 2, București
 • program de lucru : 9-17
 
 

Beneficiarii de ajutor de minimis care au semnat contractele de subvenție cu Partenerul 2 – Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna:

 • adresa de email: vajdalajosprojekt@gmail.com.
 • telefon: 0751.090.944 – Lajos Vajda
 • Adresa poștală: Strada Presei 4, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
 • program de lucru: 9-17

 Arhivarea documentelor

Evidența contabilă – Beneficiarul ajutorului de minimis va menține o evidență contabilă analitică distinctă, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Planului de afacere, în conformitate cu dispozițiile legale.

Prevenirea posibilelor nereguli care pot apare în utilizarea fondurilor europene.

 • Obiectele de inventar sunt bunuri (active circulante) care au o durata de funcționare mai mica de un an. Acestea sunt recunoscute în contabilitate drept o cheltuiala totală în momentul achiziției și darii în funcțiune și nu este nevoie sa se calculeze amortizare.
 • Mijloacele fixe sunt bunuri (imobilizări corporale) generatoare de beneficii economice viitoare și care sunt deținute de o entitate pentru o perioada mai mare de un an.
 • Codul fiscal prevede o limita a sumei (valorii de intrare) în vederea încadrării în categoria de mijloc fix. Astfel, potrivit regulilor fiscale valoarea individuala a unui mijloc fix trebuie sa fie superioara limitei prevazuta de lege de maxim 2.500 lei, conform Hotărârii de Guvern 276/2013…descarcă. Pentru mijloacele fixe, spre deosebire de obiectele de inventar, în fiecare luna se calculează și se înregistrează amortizarea bunului respectiv.
 • Aspecte importante : obiectele de inventar sunt utilizate pentru o perioada mai mica de un an; mijloacele fixe sunt utilizate pentru o perioada mai mare de un an; obiectele de inventar au o valoare individuala mai mica de 2.500 lei; mijloacele fixe au o valoare individuala mai mare de 2.500 lei; obiectele de inventar nu se amortizează; mijloacele fixe se amortizează; cheltuielile cu obiectele de inventar afectează direct profitul societății; cheltuielile cu mijloacele fixe sunt înregistrate eșalonat în contabilitate, ceea ce nu afectează direct și imediat profitul societății; amortizarea mijloacelor fixe se va înregistra în contabilitate în luna următoare celei în care s-a realizat achiziția; pentru mijloacele fixe trebuie întocmit un registru de amortizare în care sa se menționeze durata de amortizare și valoare amortizabila lunară.
 • Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe …descarcă
 • Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor …descarcă
 • Toate mijloacele fixe și obiectele de inventar vor fi etichetate după următorul model de etichete:
 • Metodologie privind monitorizarea funcționării și dezvoltării întreprinderilor sprijinite pentru primele 12 luni de implementare…descarcă
 • Raport lunar de activitate elaborat de Beneficiarul ajutorului de minimis.                            – pentru Asociația Exino…descarcă,                                                                                                – pentru Resources Development&Ideas SRL…descarcă,                                                            – pentru Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna…descarcă                                                                                                                                                                                                             Prin intermediul Raportului lunar de activitate se vor transmite informații legate de implementarea planului de afacere, aspecte legate de rezultatele și indicatorii asumați prin planul de afaceri sub forma unei comparări între rezultatele și indicatorii atinși cu indicatorii și rezultatele asumați, aspecte legate de locurile de muncă create de întreprinderea sprijinită prin ajutorul de minimis, informații legate de respectarea prevederilor art. 5 din Schema de minimis. Experții de monitorizare vor transmite lunar către Coordonatorul activității de mentorat și monitorizare o analiză cu date cantitative și calitative privind dezvoltarea afacerilor în vederea integrării acestora în Ghidul de bune practici. Rapoartele de activitate lunară ale Beneficiarului ajutorului de minimis, însoțite de documentele justificative vor fi verificate și aprobate de către Experții de monitorizare .                          
 • Evidență lunară a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis…descarcă. Prin intermediul evidenței lunare a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis se are in vedere urmărirea utilizării corespunzătoare a ajutorului de minimis. Beneficiarul va transmite aceasta evidenta însoțita de documente justificative.
 • Evidență lunară a veniturilor încasate de către Beneficiarul ajutorului de minimis…descarcă. Prin intermediul evidenței lunare a veniturilor încasate de către Beneficiarul ajutorului de minimis se are în vedere urmărirea rezultatelor financiare ale noi întreprinderi inclusiv atingerea țintei de venituri pentru eliberarea celei de a II-a transe de subvenție. Se va atașa lunar fișa contului de venituri (clasa 7) și balanța de clienți.
 • Act adițional…descarcă . Beneficiarul ajutorului de minimis poate poate solicita, pe parcursul implementării Planului de afaceri, modificarea prevederilor contractului de subvenție și a anexelor sale. În acest sens, poate depune în vederea aprobării acte adiționale de modificare a contractului de subvenție la Administratorul schemei de antreprenoriat, în conformitate cu prevederile contractului de subvenție Administratorul schemei de antreprenoriat va verifica propunerile de modificare ținând cont de relevanța și oportunitatea modificării.
 • Va informam ca a fost realizata o aplicație pe site-ul MFE cu ajutorul căreia toți beneficiarii de scheme de minimis (start-up) își pot crea singuri afișele de publicitate (format A3) și pot sa le imprime, ca apoi sa le afișeze într-un loc vizibil. Afișul se crează on-line (adică nu se descarca aplicatia) si se generează ca apoi sa fie printat. Trebuie doar urmați pasii din aplicație.

Link – ul unde se poate accesa aceasta aplicatie: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/ generator publicitate start-up.

Schema de ajutor de minimis actualizată 01.07.2019…descarcă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a publicat varianta actualizata a schemei de ajutor de minimis România Start-Up Plus” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Conform documentelor publicate astăzi „recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor de minimis elaborează metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.” Potrivit unei liste de întrebări și răspunsuri referitoare la aceste linii de finanțare publicate la finalul lunii februarie 2019, „pentru detalierea modului în care se realizează aceste verificări şi monitorizarea efectivă, DGPECU va actualiza în maxim 90 de zile Manualul beneficiarului în care se va introduce o secțiune specifica cu privire la modul de urmărire și de verificare a activității IMM-urilor nou create prin apelul România Start Up Plus.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pagina Facebook a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României