sigle ue
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Axa prioritară 8: REACT EU, Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”,
Cod apel: POCU/1009/8/3/148128,
Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, MySmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

SES Rural

Obiectivul general al proiectului este consolidarea coeziunii economice si sociale in regiunea Centru în vederea combaterii sărăciei si integrării socio economice a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare va crea valoare adăugată pe 3 paliere după cum urmează: 1. Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 75 persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala/întreprindere sociala de inserție, în regiunea de implementare a proiectului; 2. Crearea unui număr de 105 locuri de munca în întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (tinerii NEETs; persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.); 3. Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin finanțarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. Proiectul propus spre finanțare vizează 6 direcții majore de acțiune ce au în vedere sprijinirea atingerii obiectivului general al proiectului, după cum urmează: I. Realizarea unui set de doua analize privind domeniul economiei sociale la nivelul regiunii de dezvoltare vizate de proiect. Prima analiza este o analiza diagnostic cu privire la domeniul economiei sociale din regiunea de dezvoltare ce are rolul de a sprijinii procesul de implementare a proiectului prin adaptarea procesului de implementare la situația la zi din teren. Cel de al doilea set de analize, analize realizate la finalul perioadei de implementare are în vedere urmărirea în timp a evoluției domeniului economiei sociale, în regiunea de dezvoltare, la finalul implementării proiectelor finanțate prin prezentul apel de propuneri de proiecte. II. Dezvoltarea a 6 parteneriate cu actorii relevanții de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistența medicala/de asistența sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Aceste
parteneriate urmează sa asigure conectarea celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în mediul socio economic al regiunii asigurând sustenabilitatea în timp a investițiilor si facilitând atingerea scopului social al întreprinderilor sprijinite. III. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de 75 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din regiunea de implementare a proiectului, competențe profesionale certificate în domeniul antreprenoriatului social (Antreprenor în economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competențe profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, în funcție de o analiza individuala de nevoi în corelare cu domeniul în care persoana din grupul țintă dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție. IV. Asigurarea unui program complet de consiliere / consultanța / mentorat acordat câștigătorilor concursului de planuri de afaceri în vederea dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. V. Asigurarea sprijinului financiar, prin acordarea de subvenții de minimis, pentru cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție dezvoltate pe baza planurilor de afaceri selectate. VI. Asigurarea unui program de monitorizare a dezvoltării si funcționării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție sprijinite financiar prin intermediul proiectului. Prin atingerea obiectivului general, proiectul propus spre finanțare se încadrează în prioritatea de investiții 9.v a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 prin faptul ca promovează antreprenoriatul social si integrarea ocupațională si sociala a grupurilor țintă prin promovarea ocupării în economia sociala (întreprinderi sociale si întreprinderi sociale de inserție) a persoanelor ce provin din grupuri sociale vulnerabile.

Realizarea unui pachet de 2 analize diagnostic a domeniului economiei sociale la nivelul regiunii de implementare vizata de proiect, o analiza diagnostic la începutul perioadei de implementare in vederea adaptării activităților proiectului la specificul economiei sociale din regiunea de dezvoltare si o analiza diagnostic la finalul perioadei de implementare a proiectului in vederea
monitorizării evoluției in timp a economiei sociale la nivel regional. Prima analiza diagnostic a economiei sociale are in vedere identificarea specificului regional, a oportunităților si a amenințărilor specifice regiunii de implementare, a punctelor tari si a punctelor slabe. Al doilea set de analize diagnostic, realizat la finalul perioadei de implementare vizează monitorizarea evoluției in timp a economiei sociale din regiunea de implementare, vizează analiza impactului proiectelor de dezvoltare de întreprinderi sociale si totodată va constituii un material de referință in vederea dezvoltării de noi proiecte/programe/politici publice in vederea dezvoltării sustenabile a economiei sociale. Având in vedere faptul ca aceasta direcție de acțiune vizează asigurarea sprijinului informațional pentru implementarea proiectului – activitatea de elaborare a analizelor diagnostic a fost cuprinsa in activitatea A.I.1 (analizele diagnostic inițiale)si respectiv activitatea A.II.2 (analizele diagnostic finale). OS. 1 se considera atins atunci când vor fi realizate cele 2 analize diagnostic (1 inițială, 1 finala). 2. Realizarea a 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, in vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Realizarea celor 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, are in vedere 6 aspecte esențiale: 1. Asigura informațiile necesare pentru realizarea analizelor diagnostic si pentru implementarea cu succes a proiectului; 2. Asigura un canal de transmitere a informației către potențialul grup țintă; 3. Asigura interconectarea întreprinderilor sociale / întreprinderilor sociale de inserție cu domeniul
socioeconomic si administrativ din regiunea de dezvoltare vizata de proiect; 4. Asigura sustenabilitatea întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție prin integrarea acestora in mediul socio-economic din regiunea de dezvoltare. 5. Asigura diseminarea rezultatelor proiectului si a exemplelor de bune practici; 6. Asigura multiplicarea rezultatelor prin integrarea rezultatelor proiectului in proiecte/programe si politici la nivel regional in vederea dezvoltării economiei sociale. OS.2 se va realiza prin implementarea activității A.I Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale, OS.2 se va considera atins atunci când vor fi încheiate cele 6 protocoale. 3. Îmbunătățirea competentelor profesionale pentru un număr de 75 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale  /  întreprinderi sociale de inserție, din regiunea Centru. Are in vedere facilitarea participării la doua programe de formare profesionala pentru fiecare membru al grupului țintă, un program de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social (Antreprenor in economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competente profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, in funcție de o analiza individuala de nevoi in corelare cu
domeniul in care persoana din grupul țintă dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție. OS.3 se va realiza prin implementarea activității A.I Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale, OS.3 se va considera atins atunci când cele 75 vor beneficia de cele doua programe de formare profesionala si atunci când 70 de persoane din grupul țintă vor fi certificate ca urmare a parcurgerii celor doua programe de formare profesionala. 4. Încurajarea si sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social prin acordarea de sprijin financiar de minimis si furnizarea unui program amplu de consiliere/consultanta si mentorat destinat persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru
finanțare in vederea înființării si dezvoltării de a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. Se are in vedere asigurarea serviciilor de consiliere destinate persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru finanțare in vederea asigurării implementării cu succes a acestora si dezvoltării sustenabile pe termen lung a întreprinderilor sociale/întreprinderilor
sociale de inserție sprijinite. Totodată se are in vedere asigurarea sprijinului financiar de minimis de maxim 100.000 euro in vederea atingerii obiectivelor din planurile de afaceri selectate pentru finanțare si atingerii țintelor asumate. OS. 4 se va realiza prin intermediul activităților A.I.6 si A.I.7 si respectiv A.II.1. OS.4 se considera atins atunci când vor fi atinse următoarele rezultate: derularea a 21 de programe personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru câștigătorii concursului de planuri de afaceri in vederea dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale selectate pentru sprijin financiar prin schema de minimis; 21 de noi întreprinderi sociale înființate de către câștigătorii concursului de planuri de afaceri pe baza celor 21 de planuri de afaceri selectate; 21 de subvenții de minimis acordate celor 21 de întreprinderi sociale selectate pentru a beneficia de sprijin. 5. Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social incluziv prin dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție in vederea dezvoltării a 105 noi locuri de munca in vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile ( tineri NEETs, persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilitati; persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.). Astfel fiecare din cele 21 de întreprinderi sociale / întreprinderi sociale de inserție au obligația de a dezvolta minim 5 locuri de munca. In vederea direcționării locurilor de munca nou create cu precădere către persoanele provenite din grupurile vulnerabile, in grila de evaluare de faza B a concursului de planuri de afaceri vor fi acordare puncte suplimentare pentru: dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, pentru angajarea de persoane cu dizabilitati, pentru angajarea de persoane vârstnice, pentru angajarea de persoane provenite
din comunitățile marginalizate. OS. 5 se va realiza prin intermediul activității A.II Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea funcționarii întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție înființate ca urmare a sprijinului primit in cadrul proiectului, OS.5 se considera atins atunci când va fi atins rezultatul: 105 de noi locuri de munca dezvoltate in cadrul celor 21 de
întreprinderi sociale sprijinite prin schema de minimis.

Grupul țintă al proiectului este compus dintr-un număr de 75 persoane din regiunea de dezvoltare Centru care doresc sa înființeze întreprinderi sociale. Astfel pentru a fi eligibila o persoana pentru a face parte din grupul țintă aceasta trebuie sa îndeplinească in mod
cumulativ următoarele condiții: a) sa aibă domiciliul/reședința in regiunea Centru; b) sa exprime in scris intenția de a înființa o întreprindere sociala sau o întreprindere sociala de inserție in mediul rural in conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala. In ceea ce privește corelarea nevoilor identificate pentru grupul țintă la nivelul
regiunii Centru pe baza analizei de nevoi prezentate la secțiunile Context si Justificare si masurile destinate grupului țintă menționăm următoarele :  1. Pentru nevoia de informare cu privire la domeniul economiei sociale din regiunea de dezvoltare vizate pentru intervenție proiectul propune realizarea a cate doua analize diagnostic. Aceste analize diagnostic (cele inițiale) vor sprijinii grupul țintă in elaborarea planurilor de afaceri si ulterior in implementarea planurilor de afaceri declarate câștigătoare prin furnizarea de informații/date si analize cu privire la oportunitățile de dezvoltare, in același timp analizele diagnostic finale vor asigura sprijin pentru dezvoltarea ulterioara sustenabila a întreprinderilor sociale, după finalizarea proiectului. 2. Pentru nevoile de formare identificate prin analiza de nevoi proiectul propune doua programe de formare profesionala autorizate ANC pentru fiecare membru al grupului țintă, astfel fiecare din cei 75 membrii ai grupului țintă vor beneficia de doua programe de formare unul destinat dobândirii de competente in antreprenoriat in economia sociala sau in manager de întreprindere sociala. Al doilea program de formare profesionala autorizat ANC are in vedere furnizarea de competente profesionale in atragerea de finanțări nerambursabile sau in cazul persoanelor care doresc sa înființeze o întreprindere sociala de inserție un program de formare profesionala in resurse umane. Alegerea programelor de formare la care participa o persoana din grupul tinta se realizează pe baza unei analize individuale de nevoi si este prezentata pe larg in cadrul activității A.I.2 Selectarea grupului țintă ce va beneficia de sprijinul acordat in cadrul proiectului. 3. In ceea ce privește nevoia de consiliere/consultanta in implementarea planurilor de afaceri si in
înființarea întreprinderilor sociale finanțate, toate persoanele din grupul țintă al căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare vor beneficia de consiliere/consultanta individualizata pentru dezvoltarea si înființarea întreprinderilor sociale inclusiv in identificarea de piețe de desfacere. Din punct de vedere al implicării grupului țintă in activitățile proiectului menționam următoarele aspecte: toți cei 75 membrii ai grupului țintă, persoane cu domiciliul sau reședința in regiunea Centru care doresc sa înființeze o întreprindere sociala in mediul rural vor beneficia de cele doua programe de formare profesionala menționate anterior. In cadrul programului de formare profesionala antreprenor in economia sociala sau manager de întreprindere sociala – cei 75 membrii ai grupului tinta vor beneficia inclusiv de suport in elaborarea planului de afaceri, elaborarea planului de afaceri va constituii componenta practica a acestor programe de formare
profesionala. Toate cele 75 persoane au posibilitatea, după parcurgerea programelor de formare sa participe la concursul de planuri de afaceri in vederea obținerii finanțării nerambursabile de minimis de pana la 100.000 de euro. Ulterior concursului de planuri de afaceri, membrii grupului țintă care a depus planuri de afaceri selectate pentru finanțare vor beneficia de un program individualizat de consiliere/consultanta in vederea înființării si dezvoltării întreprinderilor sociale pe baza planurilor de afaceri selectate. Din punct de vedere
al impactului activităților proiectului asupra grupului țintă acesta se poate cuantifica astfel: toate cele 75 persoane din grupul țintă vor beneficia de doua programe de formare profesionala, unul pentru componenta de antreprenoriat/management întreprindere sociala si unul pe componenta de atragere de finanțări nerambursabile sau pe componenta de resurse umane. La nivel personal, dobândirea de competente certificate permite dezvoltarea profesionala ulterioara a persoanelor din grupul tinta in vederea atingerii obiectivelor profesionale personale in domeniul economiei sociale. In cazul persoanelor din grupul țintă care elaborează planurile de afaceri ce vor fi selectate pentru finanțare proiectul oferă oportunitatea directa de a înființa întreprinderea sociala dorita si punerea in aplicare a planului de afaceri elaborat. In ceea ce privește modalitatea de identificare si recrutare a celor 75 persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala, acestea au fost prezentate pe larg la secțiunea dedicata descrierii activităților AI.1 si respectiv A.I.2. Procesul de selecție al grupului țintă va avea la baza o procedura transparenta, nediscriminatorie menita sa asigure tratamentul egal pentru toate persoanele care doresc sa înființeze o întreprindere sociala in regiunea Centru. Aceasta procedura
transparenta si nediscriminatorie va fi făcută publica cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se primesc primele aplicații. Aceasta metodologie, disponibila tuturor persoanelor interesate va conține toate informațiile necesare aplicării pentru a fi selectat in grupul țintă al proiectului, totodată vor fi publicate toate formularele si documentele necesare pentru a fi admis in grupul țintă. Din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate – acestea sunt criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice si anume a) sa aibă domiciliul/reședința in regiunea Centru; b) sa exprime in scris intenția de a înființa o întreprindere sociala sau o întreprindere sociala de inserție in conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială in mediul rural. In ceea ce privește selecția propriu zisa aceasta se realizează pe baza principiului primul venit primul servit. Astfel vor fi selectate, in ordinea depunerii dosarelor de candidatura complete, primele 75 persoane care intenționează sa înființeze o întreprindere sociala in regiunea Centru care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate menționate mai sus. In ceea ce privește menținerea persoanelor selectate in activitățile proiectului – acest proces va avea la baza patru elemente esențiale: 1. Dorința persoanei înscrise de a beneficia de oferta proiectului atât in vederea dezvoltării profesionale proprii prin obținerea de competente certificate; 2. Asigurarea unui proces de formare profesionala de înaltă calitate axata pe nevoile de formare ale persoanelor din grupul țintă; 3. Oferirea de sprijin in vederea elaborării unui plan de afaceri competitiv pentru obținerea de finanțare in vederea deschiderii întreprinderii sociale dorite; 4 Oferirea oportunității finanțării cu pana la 100.000 euro a planului de afaceri destinat înființării unei întreprinderi sociale. Totodată se are in vedere un proces amplu de monitorizare a implicării persoanelor din grupul țintă la activitățile proiectului, proces de monitorizare care asigura o comunicare permanenta cu cei 75 membrii ai grupului țintă astfel încât întregul proces de implementare a activităților sa se plieze pe nevoile individuale ale grupului țintă inclusiv pe disponibilitatea de timp a membrilor grupului țintă. In ceea ce privește impactul implementării asupra grupului țintă consideram ca acesta este major, din perspectiva nevoilor persoanelor care doresc sa înființeze o întreprindere sociala. Astfel ca urmare a implementării proiectului toți cei 75 membrii ai grupului țintă beneficiază de doua programe de
formare profesionala certificate ANC. Primul program de formare profesionala va conferii membrilor grupului țintă competentele necesare pentru demararea unei întreprinderi sociale prin dobândirea de competente antreprenoriale sau manageriale in domeniul antreprenoriatului social. Al doilea program de formare profesionala conferă celor 75 membrii ai grupului țintă competentele necesare dezvoltării sustenabile a întreprinderilor sociale prin furnizarea de competente in domeniul accesării de finanțări nerambursabile sau pentru cei care doresc sa înființeze întreprinderi sociale de inserție in domeniul resurselor umane. Totodată, tot ca si impact direct asupra membrilor grupului țintă – este furnizarea de consiliere in vederea elaborării unui plan de afaceri competitiv dublat de accesul la informații relevante pentru domeniul economiei sociale. Toate aceste activități conferă fiecărui membru al grupului țintă șansa de a se dezvolta
profesional in vederea activării in economia sociala dar si șansa de a putea elabora un plan de afaceri viabil pentru înființarea de întreprinderi sociale. Prin proiect, toate persoanele din grupul țintă au posibilitatea de a înființa o întreprindere sociala cu
sprijin financiar de pana la 100.000 euro.

Regiunea de Dezvoltare Centru formata din următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

Regulament General de Protecția Datelor…descarcă
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 8: REACT EU,
Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”, Cod apel: POCU/1009/8/3/148128
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi mfe.gov.ro