Sigla-Proiect-startup2014

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității organizațiilor societății civile și dezvoltarea parteneriatelor pentru ocupare și formare

Creșterea capacității ONG

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității organizațiilor societății civile (OSC) de a implementa in mod eficient politici și acțiuni in vederea simulării unei rate ridicate de ocupare si promovarea procesului de dezvoltare si implementare a parteneriatelor pentru ocupare și formare profesională. In mod concret proiectul vizeaza dezvoltarea unui ecosistem coerent in masură să asigure furnizarea de servicii specializate in vederea ocupării forței de muncă și in vederea creșterii ratei de ocupare prin participarea, in cadrul acestui ecosistem de sprijin pentru ocupare avem in vedere asigurarea unei participării consistente, competente și coerente a organizațiilor societății civile. In fapt proiectul propuse spre finanare vizeaza implementarea unor măsuri ce pot fi subsumate la 3 direcții de acțiune: – Direcția de acține 1 vizeaza dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile de a furniza servicii de calitate in măsură să asigure implementarea de măsuri de stimulare a ocupării. Procesul de consolidare a
capacității organizațiilor societății civile se bazeaza pe 5 actiuni concrete: consolidarea capacității manageriale, de planificare strategica si de optimizarea a fluxurilor instituționale/consolidarea capacității de a furniza servicii active relevante pentru piața muncii (stimularea ocupării pe cont propriu/stimularea măsurilor active de ocupare (informare, consiliere si mediere pe piata muncii/furnizarea de programe de formare profesională)/consolidarea bazei de membri prin stimularea recrutării de noi membri la nivelul OSC/formarea profesionala a angajaților și membrilor in domenii relevante pentru activitatea OSC/interconectarea in paterneiate si rețele multiregionale și transnaționale. – Direcția de actiune nr. 2 vizeaza creșterea gradului de competență a membrilor/specialistilor implicati in activitatea OSC in vederea creșterii eficienței
activității proprii in procesele specidice pieței muncii in care sunt implicați in calitate de membru/specialist al OSC și dobândirea de competențe certificate in domenii relevate pentru activitatea OSC pe piața muncii. – Directia de actiune nr. 3 vizeaza dezvoltarea unor parteneriate transnaționale și a unei rețele multiregionale in vederea stimulării acțiunilor in parteneriat pentru creșterea eficienței activității dar și pentru asigurarea unui flux de informații și acces la analize/studii/lecții invatate și exemple de buna practica. În acest sens, proiectul propus spre finanțare vizează implementarea măsurilor propuse prin „Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre“ adoptate prin Decizia nr. 1512/2020 a Consiliului – in mod concret orientarea nr. 7 „Îmbunătățirea funcționării piețelor forței de muncă și a eficacității dialogului social “, care statuteaza necesitatea ca statele membre sa implice in procesul de stimulare a piețelor forței de muncă și organizațiile societății civile. Un alt aspect esențial ce trebuie menționat este faptul că proiectul propus spre finanțare vizează implementarea măsurilor și atingerea obiectivelor stabilite prin intermediul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 558 din 19 mai 2021. Astfel prin proiectul propus spre finanțare este avuta in vedere sprijinirea Obiectivului specific 3. „Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a muncii flexibile, funcționale și reziliente“ prin implementarea de măsuri specifice: – Direcția de acțiune 3 „Consolidarea dialogului social în vederea îmbunătățirii implicării partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor cu impact pe piața muncii“ prin „dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul generării oportunităților de creștere a ocupării, prin implicarea tuturor entităților din comunități“ (sub-activitățile 2.1 si 2.2 din prezentul proeict). In acelasi timp – proiectul propus spre finantare contribuie la atingerea obiectivului specific 1 „Integrrea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile“ din SNOFM 2021-2027 direcția de acțiune 1 „Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor active pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă“ prin „dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor inactive apte de muncă și identificarea celor mai adecvate modalități de încurajare a participării acestora pe piața muncii;“ (sub-activitatea 1.3 in cadrul prezentului proeict). In ceea ce priveste contributia proiectului la temele secundare FSE+ mentionam faptul ca prin faptul ca toate activitățile vizează consilidarea capacității organizațiilor sociatății civile de a furniza servicii/resurse/asistenta specifică pentru piatal muncii intregul buget al proiectului (100% din bugetul proeiectului) contribuie la implementarea temei secundare FSE+ „Consolidarea capacității organizatiilor societății civile“. In același timp proiectul contribuie la indeplinirea temei secundare „Contributia la competențele verzi si la economia verde“ prin sprijinirea organizațiilor societății civile in dezvoltarea de programe de formare in sectoare de activitate economica verde bazate pe competente verzi, prin sprijinirea organizațiilor societății civile in vederea furnizării de servicii de ocupare in structuri economice verzi bazate pe competente verzi, prin sprijinirea organizațiilor societății civile in vederea promovării anteprenoriatului in domenii de activitate verzi. In acelasi timp tema secundara „Contributia la competente verzi in economie verde“ este sprijinita prin dezvoltarea unei platforme digitale care va asigura digitalizarea activității OSC si implicit reducerea consumului energetic, in special al carburanților fosili si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Din punct de vedere al alocării bugetare pentru tema secundară „Contributia la competențele verzi si la economia verde“ acesta este in cuantum de 1.171.384 lei compusa din sumele alocate serviciilor de sprijin pentru dezvoltarea de servicii specifice pentru piata muncii, din sumele alocate pentru dezvoltarea platformei digitale si digitalizarea activitatii OSC si din 1/3 din sumele necesare organizării seminariilor/work-shop/conferinte (1 seminar din 3). 

Obiectivul specific 1 Creșterea capacității manageriale a unui număr de 30 de organizații ale societății civile prin acordarea de sprijin si consultață în vederea elaborării si implementării unor manuale personalizate de management și planificare strategică și prin acordarea de sprijin si consultanță în vederea elaborării si implementării unui manual personalizat de optimizare a fluxurilor instituționale. In acest sens se are in vedere realizarea, pe baza unei analize institutionale prealabile, elaborarea la nivelul fiecărei organizații ce beneficiază de sprijin a unui manual de management organizațional și de planificare strategica personalizat si individualizat. Totodată se are in vedere realizarea elaborarea unui manual personalizat si individualizat de implementare a fluxurilor institutionale in vederea optimizării acestora si asigurării unui grad ridicat de eficiență a activităților. OS 1 se va considera atins atunci cand la nivelul a minim 30 de OSC va fi elaborat manualul personalizat de management si planificare strategica precum manualul personalizat de optimizare a fluxurilor institutionale si cand aceste manuale vor fi implementate efectiv in activitatea curentă. Atingerea OS 1 se va realiza prin intermediul sub-activității A.1.1. 
Obiectivul specific 2 Creșterea capacității unui număr de 30 de organizații ale societății civile prin digitalizarea activităților specifice serviciilor pieței muncii și prin asigurarea infrastructurii necesare prin dezvoltarea și asigurarea accesului pe platforma digitală „Workpro“. In mod concret se au in vedere următoarele elemente: – dezvoltarea unei platforme digitale in care se pot derula activitățile specifice serviciilor destinate pieței muncii și anume: furnizarea de servicii de informare si consiliere prin intermediul platformei digitale; furnizarea de servicii de mediere, organizarea de burse ale locurilor de munca, organizarea de măsuri de plasare de personal; organizarea de cursuri de formare profesionala, seminarii etc. – Asigurarea de sprijin in vederea adaptării activităților specifice derulate de către cele 30 de organizatii sprijinite in vederea digitalizării activității și translatării activității sub formă de servicii digitalizate – Asigurarea accesului pe platformă in vederea derulării activităților specifice de stimulare a ocupării forței de muncă și de formare profesională prin intermediul platformei „Workpro“ pentru o perioada de minim 18 luni in perioada de implementare a proeictului. OS 2 se implementeaza prin intermediul sub-activitatii A.1.2 și va fi considerat atins atunci când vor fi atinse rezultatele: Dezvoltarea si punerea in faza de producție/implementare a platformei „Workpro“/R.1.6 70 de persoane din grupul tinta, provenite de la cele 30 de OSC sprijinite, instruite in vederea utilizării platformei „Workpro“/R.1.7 Asigurarea accesului si utilizării platformei „Workpro“ pentru cele 30 de OSC sprijinit/R.1.8 Utilizarea efectiva a platformei „Workpro“ de catre cele 30 de OSC sprijinite.
Obiectivul specific 3 Creșterea capacității a 30 de organizații ale societății civile prin acordarea de sprijin in vederea implementării de măsuri active de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea de inițiativelor anteprenoriale, prin furnizarea de servicii de formare profesionala, prin furnizarea de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă (servicii de informare și consiliere, servicii de mediere pe piața muncii). In acest sens prin intermediul proiectului propus la finanțare un număr de 30 de organizații ale societății civile vor beneficia de sprijin individualizat in vederea dezvoltării, autorizării/acreditării și furnizării de măsuri active pe piața muncii. Implementarea OS 3 se va realiza prin intermediul sub-activității 1.3 și va fi considerat atins atunci când vor fi atinse următoarele rezultate 30 de OSC sprijinite in vederea dezvoltării de servicii de stimulare a ocupării pe piața muncii prin anteprenoriat;/ 30 de OSC sprijinite in vederea dezvoltării de servicii specializate de ocupare pe piața muncii;/ 30 de OSC sprijinite in vederea dezvoltării de programe de formare profesională /30 de asociatii si fundatii sprijinite in perioada de implementare a proiectului/ 30 de ONG -uri active care si-au consolidat capacitatea si au dezvoltat activitati specifice pietei muncii in perioada de implementare a proiectului. Prin implementarea si atingerea OS 3 proeictul contrubuie la sprijinirea obiectivului specific 1 „Integrrea durabilă pe piața muncii a forței de muncă disponibile“ din SNOFM 2021-2027 direcția de acțiune 1 „Promovarea de noi abordări în furnizarea măsurilor active pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă“ prin „dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor inactive apte de muncă și identificarea celor mai adecvate modalități de încurajare a participării acestora pe piața muncii;“ (sub-activitatea 1.3 in cadrul prezentului proeict).
Obiectivul specific 4 Interconectarea celor 30 de organizații ale societății civile in cadrul unei rețele multiregionale pentru ocupare si formare profesionala si stimulare a dialogului civic si la un parteneriat pentru ocupare și formare la nivel european. Cele două platforme de colaborare au in fapt un dublu rol si anume: a) dezvoltarea unui cadru de dezbatere, comunicare și schimb de informații, bune practici și lecții de succes in abordarea problematicilor specifice pieței muncii; b) dezvoltarea de parteneriate și de proeicte implementate in parteneriat în vederea implementării măsurilor active de ocupare pe piața muncii si facilitarea ocupării. In cele două tipuri de parteneriate vor fi invitate sa participe, pe lângă cele 30 de organizații ale societății civile sprijinite și actori relevanți pentru piața muncii: autorități publice locale și centrale/organizații sindicale/organizații patronale/camere de comerț și alte structuri relevante pentru piața muncii. OS 4 va fi implementat prin intermediul sub-activităților A.2.1 și A.2.2 si va fi considerat atins atunci cand vor fi atinse următoarele rezultate: Dezvoltarea unei rețele multiregionale pentru ocupare si formare profesionala și stimularea a dialogului civic /Asigurarea integrării in rețeaua multiregională pentru ocupare și formare profesionala a minim 30 de OSC uri relevante pentru activitățile specifice pieței muncii/ Asigurarea integrării in rețeaua multiregionala pentru ocupare si formare a minim 5 autorități publice centrale sau locale cu activitate relevanta in domeniul pieței muncii/Asigurarea integrării in rețeaua multiregionala pentru ocupare și formare a minim 5 organizații sindicale, definite conform legii dialogului social/Asigurarea integrării in rețeaua multiregionala pentru ocupare si formare a minim 5 organizații patronale, definite conform legii dialogului social;/Organizarea a minim 4 reuniuni de dezbatere si analiza ale retelei multiregionale pentru ocupare si formare profesionala si stimulare a dialogului civic/Publicarea a minim 4 rapoarte de analiza a pieței muncii ca urmare a reuniunilor rețelei/Realizarea unui parteneriat pentru ocupare si formare la nivel european/Integrarea in parteneriatul european pentru ocupare si formare a minim 30 de OSC din România/integrarea in parteneriatul european pentru ocupare si formare a minim 10 organizatii relevante pentru piata muncii din minim 3 state europene/realizarea unei vizite de studiu intr-un stat membru al UE in vederea identificării de exemple de bună practică privind implicarea OSC pe piața muncii si implementarea dialogului civic/40 de participanți la vizita de studiu la nivel european, din care minim 35 din grupul tinta si maxim 5 persoane din echipa de implementare/Publicarea unui raport al implementării parteneriatului european pentru ocupare si formare inclusiv a lectiilor invatate si a exemplelor de buna practica. Prin atingerea OS 4 proeictul contribuie la sprijinirea OS 3 din SNOFM 2021-2027 Direcția de acțiune 3 „Consolidarea dialogului social în vederea îmbunătățirii implicării partenerilor sociali în elaborarea și implementarea politicilor cu impact pe piața muncii“ prin „dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul generării oportunităților de creștere a ocupării, prin implicarea tuturor entităților din comunități“ (sub-activitățile 2.1 si 2.2 din prezentul proiect).
Obiectivul specific 5 Creșterea nivelului de competență pentru 70 de persoane incadrate in categoria membrilor/specialistilor din cadrul celor 30 de organizatii ale societății civile sprijinite prin proiect in vederea dobândirii de competențe relevante pentru activitățile implementate de aceste organizatii pe piața muncii și pentru creșterea capacității de indeplinire a atribuțiilor/sarcinilor ce le revin in cadrul organizatiei si pentru intărirea capacității manageriale a organizației. In mod concret se are in vedere organziarea unui pachet de 3 programe de formare profesionala in conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cursuri de 180 de ore in domeniile Manager inovare (30 de participanti)/ inspector resurse umane (20 de participanti)/consilier orientare privind cariera (20 de participanti). Implementarea OS 5 se realizeaza prin intermediul sub-activității A.3.1 iar OS 5 va fi considerat atins atunci când vor fi atinse următoarele rezultate: 70 de persoane fizice care fac parte din grupul tinta al proiectului ce participa la programe de pregătire/68 de persoane fizice care fac parte din grupul tinta al proiectului care au fost certificate.

Grupul țintă al proiectului este format din 30 de asociatii si fundații, inclusiv federatii infiintate in conformitate cu prevederile OG 26/2000 care cf doc statutare au ca și obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii (stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața muncii, formare profesională a adulțilorm ocupare pe cont propriu prin anteprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii) – Un grup tinta compus din 70 de persoane fizice membri/specialisti ai partenerilor sociali (asociatii/fundatii/federatii) care sunt: personal angajat al celor 30 de OSC sprijinite si conform fisei postului au atributii specifice in domeniul pietei muncii/ voluntari ai celor 30 de OSC sprijinite cu atributii in domeniul pietei muncii/membri ai organelor de conducere (consiliu director/adunare generală) a celor 30 de OSC sprijinite/persoane nominalizate de cele 30 de OSC sprijinite in comisiile de dialog social/civic. In ceea ce priveste procesul de identificare si selectie a grupului tinta acest proces se deruleaza in conformitate cu Metodologia de identificare si selectie a grupului tinta atasata la Cererea de finantare. Procesul de identificare si recrutare a grupului tintă presupune cate 3 etape pentru fiecare categorie de grup tinta. 

Pentru grupul țintă organizational: 1) publicarea informatiilor cu privire la oferta proiectului de sprijin pentru OSC in vederea depunerii dosarelor de candidatura; 2) verificarea eligibilitatii OSC din perspectiva Ghidului Solicitantului; 3) prezentarea beneficiilor pentru OSC dar mai ales a obligatiilor ce decurg in vederea cresterii propriei capacități si aprobarea acestora in AG a OSC si semnarea Contractului de sprijin. Pentru grupul tinta persoane fizice: 1) propunere initiala din partea OSC; 2) verificarea eligibilitatii persoanei fizice propuse dar si analizarea profilului si rolului acestei persoane in organizatie din perspectiva planului de crestere a capacității OSC; 3) nominalizarea finala a persoanei fizice de catre conducerea OSC. In ceea ce priveste beneficile concrete ale sprijinul sunt: – Pentru cele 30 de OSC sprijinite beneficiile sunt date de cresterea capacității proprii prin implementarea unui sistem de management performant bazat pe planificare strategica si implementarea de fluxuri institutionale optimizate; digitalizarea activitatii proprii; dezvoltarea de servicii specifice pietei muncii; creterea relevanței organizatiei prin recrutarea de noi membri; creșterea capacității prin dezvoltarea competențelor personalului propriu; interconectarea activitatii atat la nivel multiregional cat si la nivel transtanțional și dezvoltarea de oportunități de parteneriate – Pentru cele 70 de persoane fizice din grupul tinta principalul beneficiu este dat de dobândirea de competențe certificate cu recunoaștere naționala in unul din domeniile: resurse umane/management inovare /consiliere si orientare profesionala. Aceste competențe profesionale certificate vor asigura cresterea calității muncii prestate în cadrul OSC urilor din care aceste persoane provind dar vor deschide și noi oportunități de adaptare a propriului traseu profesional – Beneficiile la nivel de piata muncii sunt date de dezvoltarea de noi furnizori de servicii specifice pe piata muncii si diversificarea serviciilor oferite. In acelasi timp prin intermediul proiectului se dezvolta un ecosistem colaborativ de stimulare a parteneriatelor pentru ocupare si formare profesionala la nivel multiregional dar si transnațional.

Beneficii pentru grupul țintă

In ceea ce priveste beneficiile pentru grupul tinta ca urmare a participării active la activitățile proiectului, aceste beneficii sunt incadrate pe 3 nivele dupa cum urmează:
1) Pentru cele 30 de OSC sprijinite beneficiile sunt date de cresterea capacității proprii prin:
– implementarea unui sistem de management performant bazat pe planificare strategica si implementarea de fluxuri institutionale optimizate;
– digitalizarea activitatii proprii;
– dezvoltarea de servicii specifice pietei muncii;
– creterea relevanței organizatiei prin recrutarea de noi membri;
– dezvoltarea competențelor personalului propriu;
– interconectarea activitatii atat la nivel multiregional cat si la nivel transtanțional și dezvoltarea
de oportunități de parteneriate.
2) Pentru cele 70 de persoane fizice din grupul tinta principalul beneficiu este dat de dobândirea
de competențe certificate cu recunoaștere naționala in unul din domeniile: resurse umane/management inovare/consiliere si orientare profesionala. Aceste competențe profesionale certificate vor asigura cresterea calității muncii prestate în cadrul OSC urilor din care aceste persoane provind dar vor deschide și noi oportunități de adaptare a propriului traseu profesional.
3) Beneficiile la nivel de piata muncii sunt date de dezvoltarea de noi furnizori de servicii specifice pe piata muncii si diversificarea serviciilor oferite. In acelasi timp prin intermediul proeictului se dezvolta un ecosistem colaborativ de stimulare a parteneriatelor pentru ocupare si formare profesionala la nivel multiregional dar si transnațional.

Metodologia de selecție a grupului țintădescarcă

Proiectul se implementează multiregional, la nivelul tuturor celor 7 regiuni mai putin dezvoltate : Centru, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, Vest, Nord Vest, Nord Est

Regulament General de Protecția Datelor…descarcă
Denumire beneficiar: Asociatia Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846