sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

GAL Timișoara

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare si creativitate, care sa pună accent pe încredere, eficiență si excelenta prin înființarea, demararea funcționării si susținerea dezvoltării sustenabile a 24 de noi întreprinderi cu profil non agricol în Municipiul Timișoara care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala cu domiciliul în teritoriul SDL, subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora cu până la 25.000 euro si prin crearea a minim 24 de noi locuri de muncă. Proiectul își propune trei direcții majore de acțiune ce au ca si scop final creșterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activități pe cont propriu. In acest sens cele trei direcții majore de acțiune propuse spre finanțare au in vedere următoarele:

   1. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane (aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala), persoane cu vârsta de peste 18 ani, ce intenționează sa înființeze o afacere non agricola în zona urbana, în vederea elaborării planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect, cât si printr-un stagiu de practica în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economica face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat 

   2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanță/mentorat în vederea înființării si demarării întreprinderilor noi. 

   3. Sprijinirea unui număr de 24 de antreprenori prin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei afaceri, subvenții în cuantum de maxim 25.000 euro calculat la cursul Info euro aferent lunii septembrie 2019. Proiectul îsi propune sa genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor antreprenoriale – atât prin formarea celor 115 membrii ai grupului țintă cât si prin înființarea si demararea funcționării cele 24 de noi afaceri dezvoltate în Municipiul Timișoara. Cele 115 de persoane formate în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea si competențele certificate de a demara activități economice pe cont propriu putând contribui la dezvoltarea economica durabila Municipiului Timișoara.

1. Implementarea unor programe de formare in vederea încurajării antreprenoriatului si dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane interesate in dezvoltarea unor activități pe cont propriu. Programul de formare este structurat pe doua aspecte esențiale: 1. dezvoltarea si derularea unui program de formare pentru un număr de 115 persoane din grupul țintă care doresc sa demareze o activitate independenta in vederea dobândirii competentelor necesare, competente certificate de catre ANC; 2. Furnizarea unui program de consiliere si sprijin pentru 115 persoane din grupul ținta in vederea dobândirii competentelor practice pentru elaborarea unui plan de afaceri ce are ca scop final demararea unei activități independente. Prin intermediul procesului de sprijin si consiliere in dezvoltarea planurilor de afaceri se are in vedere asistarea celor 115 persoane din grupul țintă in dezvoltarea planurilor de afaceri in conformitate cu metodologia de derulare a concursului de antreprenoriat.

2. Încurajarea si sprijinirea antreprenoriatului prin oferirea de sprijin financiar nerambursabil si de consiliere/consultanta/mentorat in vederea dezvoltării a 24 de afaceri pe cont propriu in teritoriul SDL. Programul de sprijin oferit are in vedere trei componente principale – 1 este data de participarea celor 24 de persoane la un stagiu de practica organizat in cadrul unei întreprinderi
existente, funcționale, a cărei activitate economica face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat; 2 sprijinul acordat celor 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat este dat de furnizarea unui program de mentorat in vederea dezvoltării activității independente in conformitate cu planul de afaceri selectat; 3. acordarea de sprijin financiar sub forma unei scheme de antreprenoriat pentru cele 24 de noi întreprinderi. Aceasta componenta are in vedere asigurarea finanțării necesare pentru dezvoltarea noilor afaceri.

3. Creșterea gradului de ocupare a forței de munca la nivelul teritoriului SDL prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol in vederea dezvoltării a cel puțin 24 de noi locuri de munca sustenabile. In vederea atingerii obiectivului de dezvoltare a minim 24 de noi locuri de munca se au in vedere următoarele aspecte – fiecare din cele 24 de noi întreprinderi sprijinite beneficiare a
schemei de ajutor de antreprenoriat (minimis) are in vedere obligația de a înființa un număr minim 1 nou loc de munca. In vederea asigurării sustenabilității locurilor de munca create in cadrul proiectului se are in vedere obligativitatea beneficiarilor de ajutor de antreprenoriat (minimis) de a păstra locurile de munca pentru o perioada minima de 12 luni – din care minim 6 luni in perioada in care beneficiază de sprijin financiar prin schema de ajutor de minimis si alte minim 6 luni in perioada de sustenabilitate, după cele 12 luni in care beneficiază de sprijin de minimis (antreprenoriat) prin intermediul proiectului.

Grupul țintă al proiectului este compus din 115 persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala din teritoriul SDL care doresc să demareze o afacere non agricola. Pentru a fi eligibila o persoana trebuie sa îndeplinească in mod cumulativ următoarele condiții:

   – intenționează sa înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;

   – are reședința sau domiciliul in teritoriul SDL;   

   – se afla in situație de risc de sărăcie sau excluziune sociala (cf AROPE).

Proiectul are in vedere ameliorarea următoarelor tipuri de nevoi pentru care sunt propuse soluții:

   1. Nevoile cu caracter general date de rata scăzută de ocupare – proiectul propune un pachet complet de sprijin in sensul in care pentru cele 115 persoane din grupul țintă se va furniza un program complet de formare antreprenoriala in vederea stimulării accesului pe piața muncii si stimulării ocupării pe cont propriu. In plus program propune un pachet de sprijin complet pentru 24 de antreprenori pachet ce conține un stagiu de practica/consultanta/consiliere/mentorat in dezvoltarea afacerii dublate de un pachet de sprijin financiar de minimis in cuantum maxim de 25,000 euro in conformitate cu planul de afaceri declarat câștigător. Acest pachet de sprijin are in vedere creșterea ratei de ocupare a forței de munca prin crearea a minim 24 de noi locuri de munca sustenabile pe termen lung. Proiectul promovează creșterea ocupării prin diversificarea ofertei de locuri de munca si prin creșterea numărului de afaceri.


2. Nevoile concrete ale persoanelor care doresc sa demareze o afacere. In acest sens proiectul răspunde nevoilor identificate ale grupului țintă printr-un program de formare antreprenoriala acreditate ANC ce conține un modul practic in vederea elaborării planurilor de afaceri pentru 115 persoane ce doresc sa demareze o afacere. In același timp proiectul prevede un program amplu de sprijin destinat celor 24 de câștigători ai planului de afaceri – program de sprijin materializat printr-un stagiu de pregătire practica in cadrul unei companii care derulează activitate in același domenii ca viitoarea afacere, un program complet de sprijin – asistenta – consultanta si mentorat in deschiderea si dezvoltarea afacerii. Cele 24 de noi afaceri vor beneficia de
sprijin de minimis in cuantum maxim de 25,000 euro.

In ceea ce privește procesul de identificare si recrutare a grupului țintă:

   Identificarea persoanelor care vor face parte din grupul țintă se realizează prin intermediul activității  I. 1.Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului in cadrul acestei activități se va derula o ampla campanie de
informare a publicului larg cu privire la oportunitățile oferite de proiect.

Campania de informare are in vedere anunțuri in presa regionala (3 anunțuri in presa regionala), campanie de informare online (campanie pe Facebook), promovarea pe pagina proprie de web, comunicare prin transmiterea de informații si anunțuri către instituții cu atribuții in educație, ocupare a forței de munca, dezvoltare de afaceri după cum a fost prezentat la secțiunea destinata activităților proiectului.

In ceea ce privește procesul de selecție a grupului țintă acesta va avea un caracter de transparenta si nediscriminare. Principiul care sta la baza selecției în procesul de selectare a persoanelor care vor participa la activitățile proiectului este primul venit primul servit.

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare
antreprenoriala. In ceea ce privește modalitatea de implicare a persoanelor din grupul țintă in activitățile proiectului se au in vedere următoarele aspecte:

    – cele 115 persoane din grupul țintă vor participa la programul de formare antreprenoriala ce are in vedere obținerea de competente antreprenoriale certificate ANC – având in vedere faptul ca toate cele 115 persoane participante la programul de formare au fost selectate ca urmare a
intenției de a demara o afacere proprie – in vederea creșterii ratei de participare activa la cursul de formare antreprenoriala – pe întreg parcursul programului de formare se va pune accentul pe maximizarea șanselor de succes a persoanelor din grupul țintă in obținerea sprijinului financiar de maxim 25.000 euro ca urmare a concursului de planuri de afaceri. In acest sens prin furnizarea unui program de formare antreprenoriala aplicat pe dezvoltarea de afaceri si a planurilor de afaceri se dorește creșterea interesului persoanelor din grupul țintă pentru activitatea de formare.

    In ceea ce privește cele 24 de planuri de afaceri câștigătoare ai subvențiilor de minimis – se va pune accentul pe implicarea activa a acestora in activitățile se stagii de practica / consultanta / mentorat in vederea dezvoltării afacerilor. Se are in vedere furnizarea unui program individualizat pentru fiecare antreprenor in parte in vederea stimulării acestuia sa participe la activitățile proiectului pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a afacerilor ce beneficiază de sprijin de minimis. In ceea ce privește impactul asupra grupului țintă menționam următoarele aspecte – 115 persoane care doresc sa demareze o afacere non agricola in mediul urban vor beneficia de un
program complet de formare antreprenoriala la finalul căruia vor putea obține certificarea competentelor antreprenoriale – dobândirea de competente antreprenoriale certificate poate permite pe viitor dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu sau poate facilita integrarea mai
facila pe piața muncii.

Totodată, ca urmare a selectării planurilor de afaceri un număr de 24 de noi antreprenori (vor beneficia de un program complet de sprijin in vederea dezvoltării unei afaceri in conformitate cu planul de afaceri selectat. Programul de sprijin va cuprinde 3 componente – 1. Program de stagiu de practica in companii cu activitate similara celei din planul de afaceri selectat, 2. program
complet de sprijin in dezvoltarea afacerii prin consiliere si mentorat, 3 sprijin financiar de minimis sub forma unei subventii de maxim 25.000 euro. Beneficiile mai sus mentionate, pentru grupul tinta, sunt atribuibile exclusiv proiectului propus spre finantare.

Regulament General de Protecția Datelor…descarcă
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro