sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

A. III Program de monitorizare a funcționarii si dezvoltării celor 24 de întreprinderi sprijinite in perioada de sustenabilitate a acestora

In ceea ce privește monitorizarea funcționarii si dezvoltării celor 24 de întreprinderi sprijinite prin intermediul schemei de antreprenoriat acest proces se va derula pe baza unei metodologii dezvoltate in cadrul proiectului ce urmează sa fie aprobata de către Managerul de proiect si aplicabila celor 2 parteneri implicați in derularea proiectului. Astfel in perioada de 6 luni de sustenabilitate a celor 24 de întreprinderi sprijinite
prin schema de minimis – Mentorii pentru dezvoltarea/implementarea/monitorizarea afacerilor si coordonați de către Coordonatorul activității de mentorat si monitorizare vor derula activități de monitorizare a celor 24 de întreprinderi.

Monitorizarea dezvoltării si funcționarii întreprinderilor sprijinite are in vedere următoarele aspecte

1. Monitorizarea respectării obligațiilor asumate de către întreprinderile sprijinite, obligații ce sunt specificate in Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, Schema de ajutor de minimis, contractul de acordare a subvențiilor de minimis. In acest sens se vor avea in vedere verificarea respectării tuturor
prevederilor din documentele mai sus amintite precum si din legislația națională si comunitara aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe verificarea respectării tuturor prevederilor din documentele mai sus amintite si pe respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din Schema de ajutor de minimis– in sensul ca de la înființare pana la finalizarea perioadei de sustenabilitate afacerea sprijinita sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 5 alin (2). Prezenta schema de minimis nu se aplica: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a piețelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea in domeniul producției primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea in sectorul prelucrării si comercializării produselor agricole, in următoarele cazuri: – atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza prețului sau a cantității produselor in cauza achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile in cauza; – atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrala către producătorii primari; d) ajutoarelor destinate activităților legate de
export către tari terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării si funcționarii unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale fata de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Un aspect esențial este dat de faptul ca in perioada de sustenabilitate se va monitoriza păstrarea locuri de munca create in etapa II de implementare. Se va monitoriza păstrarea locurilor de munca, in aceleași condiții ca si in perioada de 12 luni din etapa II..

2. Monitorizarea respectării planului de afaceri selectat, cu modificările si completările ulterioare in funcție de evoluția întreprinderii si a pieței, – perioada de sustenabilitate – are in vedere monitorizarea funcționarii si dezvoltării întreprinderii. Acest tip de monitorizare are drept scop colectarea si centralizarea datelor cu privire la modul de implementare a planului de afaceri si funcționare a întreprinderii, analiza rezultatelor si indicatorilor de performanta atinși comparativ cu cei asumați in vederea asigurării dezvoltării sustenabile a afacerilor. Se vor avea in vedere monitorizarea derulării activităților propuse prin planul de afaceri, a rezultatelor si indicatorilor asumați – inclusiv cei financiari in vederea asigurării dezvoltării pe termen lung a afacerilor. Un aspect esențial al monitorizării implementării planurilor de afaceri, a indicatorilor si rezultatelor asumate, inclusiv a celor
financiare, este pe lângă asigurarea faptului ca beneficiarii sprijinului de minimis respecta planul de afaceri, colectarea analizarea datelor relevante pentru realizarea Ghidului de bune practici. Acest material va fi disponibil publicului larg, după cum este menționat in secțiunea Sustenabilitatea proiectului – si se va constitui intr-un document ce poate fi utilizat in transferabilitatea masurilor si sprijinului acordat prin proiect in vederea utilizării lecțiilor învățate si la alte grupuri țintă. Din punct de vedere tehnic si procedural procesul de monitorizare cuprinde următoarele elemente 1. Elaborarea metodologiei de monitorizare a beneficiarilor sprijinului de minimis in cele 6 luni de sustenabilitate – procedura ce va fi prezentata celor 24 de antreprenori sprijiniți, procedura ce va fi prezentata si publicului larg prin publicarea pe pagina web a proiectului – aceasta procedura va cuprinde, pe lângă elementele procedurale de derulare a procesului de monitorizare, modelele standard ale documentelor de monitorizare
dintre care amintim – Model de raport lunar de activitate elaborat de către beneficiarul ajutorului de minimis, Model de raport de finalizare a perioadei de 6 luni de funcționare si dezvoltare in perioada de sustenabilitate a întreprinderilor, elaborat de către Coordonatorul activității de
mentorat si monitorizare, care are in atribuție coordonarea monitorizării tuturor întreprinderilor înființate. 2 Colectarea informațiilor cu privire la funcționarea si dezvoltarea întreprinderilor sprijinite – se realizează prin 3 acțiuni principale a) Furnizarea de rapoarte lunare de către beneficiarii ajutorului de minimis – astfel beneficiarii ajutorului de minimis vor transmite lunar următoarele documente însoțite de documente justificative: Raport lunar de activitate elaborat de către beneficiarul ajutorului de minimis. Prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite informații legate de implementarea planului de afaceri, aspecte legate de rezultatele si indicatorii asumați prin planul de afaceri sub forma unei comparări intre rezultatele si indicatorii atinși cu indicatorii si rezultatele asumați, aspecte legate de locurile de munca create de întreprinderea sprijinita prin ajutorul de minimis, informații legate de respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din schema de minimis. Mentorii pentru dezvoltarea / implementarea / monitorizarea afacerilor, vor transmite lunar către Coordonatorul activității de mentorat si monitorizare o analiza cu date cantitative si calitative privind dezvoltarea afacerilor in vederea integrării acestora in Ghidul de bune practici. Rapoartele de activitate lunare ale beneficiarilor ajutorului
de minimis, însoțite de documente justificative vor fi verificate si aprobate de către Mentorii pentru dezvoltarea/implementarea/monitorizarea afacerilor. b) In vederea asigurării de informații certe – Mentorii pentru dezvoltarea/implementarea/monitorizarea afacerilor vor
efectua la sediul / la punctele de lucru ale fiecărei întreprinderi sprijinite 1 vizita anunțată pe perioada celor 6 luni aferenta fazei III de implementare. Vizitele de monitorizare la sediul / la punctele de lucru ale beneficiarilor de sprijin de minimis se vor derula in echipe de minim 2 Mentorii pentru dezvoltarea/implementarea/monitorizarea afacerilor. La finalul fiecărei vizite Mentorii pentru dezvoltarea/implementarea/monitorizarea afacerilor vor elabora un raport de vizita individual si il vor înainta Coordonatorului activității de mentorat si monitorizare. c) elaborarea raportului final aferent fazei III de implementare – va fi realizata de către Coordonatorul activității de mentorat si monitorizare in luna 20 de implementare a proiectului –
acest raport va conține toate elementele constate pe perioada de 6 luni de monitorizare a sustenabilității. Aprobarea raportului final se realizează de către Managerul de proiect. Cele 24 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin
intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) in perioada de sustenabilitate a celor 24 de întreprinderi ce au beneficiat de sprijin prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) reprezintă finalizarea activității III. 1 sunt întocmite de către Mentorii pentru dezvoltarea / implementarea / monitorizarea afacerilor, pentru fiecare întreprindere repartizata, avizate de Coordonatorul activității de mentorat si monitorizare si aprobate de Managerul de proiect.

Rezultate previzionate:24 de rapoarte de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat) în perioada de sustenabilitate a celor 24 de întreprinderi ce au beneficiat de sprijin prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat). 

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro