sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

Documente utile

 • Acordul de parteneriat 2014-2020…descarcă
 • Recomandările Specifice de Ţară 2016…descarcă
 • Strategia Națională de ocupare a forței de muncă 2014-2020…descarcă
 • Strategia Națională pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei…descarcă
 • Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă…descarcă
 • Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020…descarcă
 • Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 21/1996….descarcă
 • Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora…descarcă
 • Regulamentul nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis…descarcă
 • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice …descarcă
 • Schema de minimis…descarcă
 • Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020…descarcă
 • Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A
  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC
  AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1…descarcă
 • Manual de bune practici pentru integrarea grupurilor vulnerabile…descarcă
 • Grupurile vulnerabile și economia socială (Manual de intervenție)…descarcă
 • Ghidul managerului de întreprindere socială…descarcă
 • Planul de acțiune antreprenoriat Europa 2020…descarcă
 • Cel de al 7-lea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială…descarcă
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 1296/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială…descarcă
 • Manual de drept european privind nediscriminarea…descarcă
 • Raportul Național despre Antreprenoriatul Social din România…descarcă
 • Ghid de antreprenoriat social, în lucru…descarcă
 • Dezvoltarea sustenabilă a întreprinderii…descarcă
 • Ghidul orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output și indicatori de impact, care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție…descarcă aprobat prin  Ordinul nr. 406/2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output și indicatori de impact, care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în raportările anuale…descarcă
 • Măsurarea impactului social – Avizul Comitetului Economic şi Social European pe tema „Măsurarea impactului social” …descarcă
 • Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid
  de carbon până în 2050…descarcă
Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro