sigle ue

                                                            Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                 Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” ,  Obiectivul tematic 9 : Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, Cod proiect 127358

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

Solidar Start-up

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este consolidarea coeziunii economice si sociale în regiunile Sud- Muntenia si Centru în vederea combaterii sărăciei si integrării socio economice a persoanelor  aparținând grupurilor vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare va crea valoare adăugată pe 3 paliere după cum urmează:

  1. Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze o întreprindere sociala/întreprindere sociala de inserție, din cele doua regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
  2. Crearea unui număr de 105 locuri de munca în domeniul economie sociale în vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.);
  3. Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social prin finanțarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.

Proiectul propus spre finanțare vizează 6 direcții majore de acțiune ce au în vedere sprijinirea atingerii obiectivului general al proiectului, după cum urmează:

  1. Realizarea unui set de doua analize privind domeniul economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare vizate de proiect. Prima analiza este o analiza diagnostic cu privire la domeniul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare ce are rolul de a sprijinii procesul de implementare a proiectului prin adaptarea procesului de implementare la situația la zi din teren. Cel de al doilea set de analize, analize realizate la finalul perioadei de implementare are în vedere urmărirea în timp a evoluției domeniului economiei sociale, în cele doua regiuni de dezvoltare, la finalul implementării proiectelor finanțate prin prezentul apel de propuneri de proiecte.
  2. Dezvoltarea a 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piața forjei de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistență medicala/de asistență sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Aceste parteneriate urmează sa asigure conectarea celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în mediul socio economic al celor doua regiuni asigurând sustenabilitatea în timp a investițiilor si facilitând atingerea scopului social al întreprinderilor sprijinite.
  3. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din cele doua regiuni de implementare ale proiectului, competențe profesionale certificate în domeniul antreprenorialului social (Antreprenor în economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competențe profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, în funcție de o analiza individuala de nevoi în corelare cu domeniul în care persoana din grupul ținta dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție.
  4. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanță/mentorat acordat câștigătorilor concursului de planuri de afaceri în vederea dezvoltării celor 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.
  5. Asigurarea sprijinului financiar, prin acordarea de subvenții de minimis, pentru cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție dezvoltate pe baza planurilor de afaceri selectate.
  6. Asigurarea unui program de monitorizare a dezvoltării si funcționării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție sprijinite financiar prin intermediul proiectului. Prin atingerea obiectivului general, proiectul propus spre finanțare se încadrează în prioritatea de investiții 9.v a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 prin faptul ca promovează antreprenorialul social si integrarea ocupațională si sociala a grupurilor țintă prin promovarea ocupării în economia sociala (întreprinderi sociale si întreprinderi sociale de inserție) a persoanelor ce provin din grupuri sociale vulnerabile. Proiectul propus spre finanțare sprijină atingerea obiectivului specific OS 4.16 din POCU 2014-2020 prin consolidarea capacității întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila. Toate cele 6 direcții majore de acțiune ale proiectului, prezentate mai sus, au un corespondent în masurile propuse de POCU pentru atingerea obiectivului 4S16. Prin asigurarea înființării si funcționării pe termen lung a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție proiectul propus spre finanțare contribuie la atingerea indicatorilor POCU specifici OS4.16 si anume 4S61 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului valoare asumata 21; 4S62 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) înființate urmare a sprijinului primit – valoare asumata 21; 4S63 – Entități de economie sociala (din care: din zona rurala) sprijinite – valoare asumata 21.

O.S.1 Realizarea unui pachet de 2 analize diagnostic a domeniului economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni de implementare vizata de proiect, o analiza diagnostic la începutul perioadei de implementare in vederea adaptării activităților proiectului la specificul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare si o analiza diagnostic la finalul perioadei de implementare a proiectului in vederea monitorizării evoluției in timp a economiei sociale la nivel regional. Prima analiza diagnostic a economiei sociale din cele doua regiuni are in vedere identificarea specificului regional, a oportunităților si a amenințărilor specifice fiecărei regiuni, a punctelor tari si a punctelor slabe. Al doilea set de analize diagnostic, realizate la finalul perioadei de implementare vizează monitorizarea evoluției in timp a economiei sociale din cele doua regiuni, vizează analiza impactului proiectelor de dezvoltare de întreprinderi sociale si totodată va constituii un material de referința in vederea dezvoltării de noi proiecte/programe/politici publice in vederea dezvoltării sustenabile a economiei sociale.

O.S.2 Realizarea a 6 parteneriate cu actorii relevanții de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, in vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile. Realizarea celor 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piața forței de munca (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, are in vedere 3 aspecte esențiale: 1. Asigura informațiile necesare pentru realizarea analizelor diagnostic si pentru implementarea cu succes a proiectului; 2. Asigura un canal de transmitere a informației către potențialul grup țintă; 3. Asigura interconectarea întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție cu domeniul socioeconomic si administrativ din regiunile de dezvoltare vizate de proiect; 4. Asigura sustenabilitatea întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție prin integrarea acestora in mediul socio-economic din cele doua regiuni de dezvoltare. 5. Asigura diseminarea rezultatelor proiectului si a exemplelor de bune practici; 6. Asigura multiplicarea rezultatelor prin integrarea rezultatelor proiectului in proiecte/programe si politici la nivel regional in vederea dezvoltării economiei sociale.

O.S.3 Îmbunătățirea competentelor profesionale pentru un număr de 104 persoane care doresc sa înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din cele doua regiuni de implementare ale proiectului. Are in vedere facilitarea participării la doua programe de formare profesionala pentru fiecare membru al grupului țintă, un program de formare profesionala in domeniul antreprenorialului social (Antreprenor in economie sociala sau Manager întreprindere sociala) si un al doilea set de competente profesionale certificate prin parcurgerea unui program de formare profesionala individualizat, in funcție de o analiza individuala de nevoi in corelare cu domeniul in care persoana din grupul țintă dorește sa dezvolte întreprinderea sociala/întreprinderea sociala de inserție.

O.S.4 Încurajarea si sprijinirea dezvoltării antreprenorialului social prin acordarea de sprijin financiar de minimis si furnizarea unui program amplu de consiliere/consultanta si mentorat destinat persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru finanțare in vederea înființării si dezvoltării de a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție. Se are in vedere asigurarea serviciilor de consiliere destinate persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate pentru finanțare in vederea asigurării implementării cu succes a acestora si dezvoltării sustenabile pe termen lung a întreprinderilor  sociale/întreprinderilor sociale de inserție sprijinite. Totodată se are in vedere asigurarea sprijinului financiar de minimis de maxim 100.000 euro in vederea atingerii obiectivelor din planurile de afaceri selectate pentru finanțare si atingerii țintelor asumate.

O.S. 5 Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social incluziv prin dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție in vederea dezvoltării a 105 noi locuri de munca in vederea creșterii gradului de ocupare cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala; persoane provenite din comunități marginalizate, etc.). Astfel fiecare din cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție au obligația de a dezvolta minim 5 locuri de munca. In vederea direcționării locurilor de munca nou create cu precădere către persoanele provenite din grupurile vulnerabile, in grila de evaluare de faza B a concursului de planuri de afaceri vor fi acordare puncte suplimentare pentru: dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, pentru angajarea de persoane cu dizabilități, pentru angajarea de persoane vârstnice, pentru angajarea de persoane provenite din comunitățile marginalizate.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da