sigle ue

                                                             Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

 

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

A.I Formarea antreprenoriala a 115 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care doresc sa demareze o activitate independenta

Derularea acestei activități presupune 3 componente esențiale interdependente intre ele:

1) Elaborarea analizelor diagnostic inițiale cu privire la situația economiei sociale câte una
pentru fiecare regiune de dezvoltare vizata (Sud Muntenia si Centru); Aceste analize diagnostic vor fi făcute publice prin publicarea pe pagina web a proiectului cât și prin transmiterea lor către actorii relevanți de pe piața forței de muncă (asociații de intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locală.

  • Analiză diagnostic cu privire la situația economiei sociale în Regiunea Sud Munteniadescarcă
  • Analiză diagnostic cu privire la situația economiei sociale în Regiunea Centrudescarcă

2) Încheierea de parteneriate cu actorii relevanții de pe piața forței de munca (asociații de intreprinderi/huburi/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;

3) Derularea efectiva a campaniei de informare a publicului cu privire la importanta economiei sociale și cu privire la oferta de sprijin a proiectului.

      Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintădescarcă

      Formulare și documente : 

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020...descarcă
 2. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal…descarcă
 3. Declarație  pe proprie răspundere și formular privind intenția de a înființa o intreprindere socială…descarcă
 4. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 6. Copie după cartea de identitate (se semnează de candidat cu mențiunea Conform cu originalul)
 7. Copie după certificatul de naștere al candidatului, semnat de către candidat/ă conform cu originalul
 8. Copie după certificatul de căsătorie, după caz.
 9. Curriculum Vitae…descarcă model EuroPass (se semnează de candidat pe fiecare pagină)
 10. Declarație de evitarea conflictului de interese și a incompatibilității…descarcă
 11. Acord de participare ca rezervă în proiect…descarcă

       

         Dosarele candidaților se primesc în perioada 06.01.2020 – 10.06.2020.

 • La depunerea dosarelor de candidatură, personal de către candidat  sau prin poștă/curier la Asociația Exino – Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, Coordonatorul activității de informare și recrutare grup țintă va aloca număr de înregistrare fiecărui dosar după principiul primul venit – primul servit.

           Coordonator activității de informare și recrutare grup țintă – Telefon : 0735.814.464

           Program de lucru : L-V     09.00-17.00

        Eligibilitatea candidaților 

Grupul țintă al proiectului este compus dintr-un număr de 104 persoane din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Centru care doresc sa înființeze intreprinderi sociale. 

         Candidații trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă 18 ani împliniți la data primei zi de curs.
 • să aibă domiciliul/reședința valabilă într-una din Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) și Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna). 
 • să exprime în scris intenția de a înființa o intreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție în conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;
 • sa nu se încadreze în categoria tinerilor NEETs (cu vârsta cuprinsa intre 16 – 24 de ani, care nu urmează nici o forma de învățământ și nu au loc de munca) 

 • sunt absolvenți de studii medii, cu diplomă de bacalaureat, sau absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență.

Nu pot face parte din grupul țintă angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori afin, până la gradul 2 inclusiv.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit legii (art.6 din Legea societăților nr. 31/1990), sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit art. 38 Cod civil, nu au capacitate de exercițiu deplină.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru a deține calitatea de fondator, administrator și/sau asociat, conform legislației din România.

         Beneficii pentru grupul țintă

    Proiectul stimulează și încurajează spiritul antreprenoriatului social și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru un număr de minimum 104 persoane. Pe parcursul formarii antreprenoriale, aceste persoane vor fi sprijinite sa-și planifice afacerea și să creeze planuri de afaceri competitive și sustenabile. Cele mai sustenabile 21 de idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor în practică, efectul imediat fiind crearea a minimum 105 noi locuri de munca

      Proiectul oferă cadrul necesar pentru ca toate planurile de afaceri sa fie competitive și sustenabile, astfel chiar dacă numai o parte a acestora vor primi sprijin financiar direct, celelalte să poată constitui instrumente de dezvoltare sau chiar de obținere a altor finanțări publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, crowd funding, seed etc.

  Beneficiile directe se concretizează în:

– 2 programe de formare autorizate cu recunoștere la nivel național și european pentru fiecare persoană din grupul țintă. Unul în domeniul antreprenoriatului: Antreprenor în economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere socială cod COR 112036 și unul individualizat în funcție de nevoile de dezvoltare: Expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304).

– Realizarea de către fiecare participant la formare a unui plan de afaceri individual, instrument util în planificarea ideii de afaceri, dezvoltarea acesteia și obținerea unor posibile finanțări ulterioare.

 
Mult succes!
 

Una din nevoile esențiale pentru persoanele care doresc sa înființeze o intreprindere sociala este nevoia de formare profesionala în domeniul antreprenoriatului social. În acest sens proiectul  nostru propune implementarea a doua programe de formare profesionala acreditate ANC: Antreprenor în economia sociala (Cod COR 112032) sau Manager de intreprindere sociala (cod COR 112036).

Candidații înscriși în vederea admiterii în grupul țintă al proiectului vor fi direcționați către unui din cele doua programe de formare : Antreprenor în economia sociala (Cod COR 112032) sau Manager de intreprindere sociala (cod COR 112036),

Fiecare candidat va beneficia de unul dintre cele doua programe de formare.

Programele de formare vor fi realizate pe baza de contract de furnizare de servicii de formare profesionala încheiat de către liderul de parteneriat, Asociația Exino, cu furnizor/furnizori de formare profesionala acreditați ANC pentru derularea acestor programe de formare.

Din punct de vedere al derulării efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie si un modul practic.

Cele 3 elemente ale pregătirii teoretice au in vedere următoarele aspecte: 

1. Dobândirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupațional  În timpul orelor de pregătire teoretica persoanele care beneficiază de programul de formare vor dobândii cunoștințele teoretice necesare pentru demararea unui proiect de antreprenoriat social.

2. Familiarizarea candidaților cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; nediscriminarea) – se va avea în vedere furnizarea de informații concrete privind necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și utilizării eficiente a resurselor în vederea protejării mediului înconjurător. Totodată vor fi prezentate elementele de inovare sociala si rolul activ pe care companiile trebuie sa îl asume în procesul de dezvoltare socială.  Vor fi prezentate beneficiile utilizării tehnologiei informațiilor și ale comunicațiilor în procesul de dezvoltare antreprenoriala sociala și în creșterea șanselor de succes pe piața economica.

3. Familiarizarea candidaților cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de șanse și non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse intre femei și bărbați) – se are în vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute în vedere atât din punct de vedere al conservării si protejării mediului – inclusiv principiul poluatorul plătește, cât și elementele legale ce tin de promovarea egalității de șanse si a nediscriminării. Se are in vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligațiile legale de nediscriminare a grupurilor vulnerabile si de asigurare a egalității de șanse intre bărbați și femei. Un element esențial pe care se va pune accentul este faptul ca în dezvoltarea planurilor de afaceri participanții la concurs vor trebui sa tina cont de elementele prezentate la punctele 2 si 3 urmând sa fie punctate suplimentar acele proiecte care integrează activ principiile menționate anterior.

În cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare se are în vedere sprijinirea candidaților în procesul de dezvoltare a planului de afaceri. În cazul modulului practic formatorii vor oferii ghidaj pentru candidați în vederea creșterii calității planurilor de afaceri dezvoltate. Formatorii vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare candidat în dezvoltarea planului de afaceri. Planul de afaceri urmează sa fie evaluat în procesul de evaluare în vederea obținerii certificatului de competente ANC. În elaborarea planurilor de afaceri, formatorii vor asigura includerea ca si principii directoare următoarele aspecte, care vor fi si punctate suplimentar în cadrul concursului de planuri de afaceri: 

1. Egalitatea de șanse și nediscriminarea – promovând astfel toleranta zero la discriminare in cadrul intreprinderilor sociale;

2. Utilizarea tehnologiei informației ca și element care asigura o integrare de succes a intreprinderilor sociale în habitatul socio economic actual asigurând adaptarea la dinamica economica;

3. Utilizarea de tehnologii și procese economice cu emisii scăzute de dioxid de carbon si utilizarea rationala a resurselor.

În vederea evaluării și certificării competentelor dobândite se va organiza o sesiune de evaluare, în conformitate cu metodologia ANC.  Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunoștințelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor 
practice – evaluarea planurilor de afaceri elaborate.

Întregul proces de formare va fi monitorizat de către consilierii informare și recrutare grup țintă – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participării active a grupului țintă la programele de formare dar și monitorizarea modului de implementare a programului de formare de către furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfacție al participanților la formare. 

Proiectul nostru vă propune participarea gratuită la doua programe de formare profesională : Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (Cod COR 242213)  sau Curs de inspector/referent resurse umane (Cod COR 333304).

Fiecare candidat va putea beneficia de unul din cele doua programe de formare profesionala.

Programele de formare vor fi realizate pe baza de contract de furnizare de servicii de formare profesionala încheiat de către liderul de parteneriat, Asociația Exino, cu furnizor/furnizori de formare profesionala acreditați ANC pentru derularea acestor programe de formare.

Din punct de vedere al derulării efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie și un modul practic.

În cazul modulului teoretic  vor fi prezentate elementele esențiale și cunoștințele teoretice esențiale pentru candidați în vederea dobândirii competentelor.

Componenta practică a programului de formare va asigura dobândirea de competente și abilitați practice în vederea dezvoltării profesionale a persoanelor din grupul țintă.

Programul de formare profesionala va fi adaptat la nevoile specifice ale candidaților care doresc să înființeze o intreprindere socială.

Un element esențial al celor doua programe de formare este acela ca formatorii vor asigura complementaritatea acestor programe de formare cu programele de formare derulate in cadrul activitatii A.I.3 in vederea sprijinirii procesului de elaborare a unor planuri de afaceri competitive si aplicabile.

Totodata programul de formare va asigura cunoștințele și competentele necesare dezvoltării cu succes a viitoarelor intreprinderi sociale.

În vederea evaluării și certificării competentelor dobândite de  participanți la programul de formare se va organiza o sesiune de evaluare în conformitate cu metodologia ANC. Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunoștințelor teoretice – test scris, și un element de verificare a competentelor practice .

Întregul proces de formare va fi monitorizat de către consilierii informare și recrutare grup țintă – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participării active a grupului țintă la programele de formare și monitorizarea modului de implementare a programului de formare de către furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfacție al participanților la formare.

Concursul de planuri de afaceri se va derula în vederea selectării celor 21 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate pentru înființarea și dezvoltarea unui număr de 21 de întreprinderi sociale/intreprinderi sociale de inserție.

Concursul se derulează în perioada 01.07.2020 – 30.09.2020, pe baza unei metodologii transparente și nediscriminatorii ce are în vedere selectarea obiectivă și echidistantă a celor mai viabile planuri de afaceri care să asigure dezvoltarea sustenabilă a celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite.

Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri…descarcă

 • Anexa 1 – Cerere de înscriere în concurs…descarcă
 • Anexa 2 – Declarație de intenție înființare întreprindere socială…descarcă
 • Anexa 3 – Acord prelucrare și furnizare date cu caracter personal…descarcă
 • Anexa 4 – Declarație de eligibilitate…descarcă
 • Anexa 5 – Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 • Anexa 6 – Declarație privind conflictul de interese…descarcă
 • Anexa 7 – Declarație privind asigurarea sustenabilității…descarcă
 • Anexa 8 – Declarație privind respectarea condițiilor Ghidului  și a Schemei de minimis…descarcă
 • Anexa 9 – Declarație privind calitatea de fondator/administrator…descarcă
 • Anexa 10 – Declarație privind implementarea planului de afaceri…descarcă
 • Anexa 11 – Grila Faza A…descarcă
 • Anexa 12 – Grila Faza B…descarcă
 • Anexa 13 – Planul de afaceri…descarcă
 • Anexa 14 – Buget…descarcă
 • Anexa 15 – Fluxul de numerar…descarcă
 • Anexa 16 – Formular de contestație…descarcă

Întrebări și răspunsuridescarcă

27.08.2020 – Lista dosarelor respinse după finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative (FAZA A)…descarcă.

04.09.2020 – Lista finală cu rezultate Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative după soluționarea contestațiilor…descarcă

14.09.2020 –  Lista intermediară a planurilor de faceri faza B – evaluare tehnică și financiară în ordinea punctajelor …descarca

30.09.2020 – Lista rezultate contestații FAZA B…descarcă

30.09.2020 – Decizia Managerului de Proiect privind lista finală a planurilor căștigătoare care vor fi finanțate în cadrul proiectului…descarcă

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro