sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

A.I Formarea antreprenoriala a 115 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala care doresc sa demareze o activitate independenta

Activitatea de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite prin proiect atât prin
promovarea ofertei de formare (program de formare antreprenoriala) cat si pe baza oportunității de finanțare oferita prin schema de sprijin antreprenorial (minimis) va lua forma unei campanii de informare a publicului.

In cadrul acestei campanii informare a publicului se va populariza oferta proiectului cu privire la oportunitățile oferite pentru persoanele cu reședința sau domiciliul in teritoriul SDL care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu prin deschiderea unei noi afaceri si sunt eligibili pentru a face parte din grupul țintă.

In acest sens prin intermediul campaniei de informare a publicului se vor populariza următoarele aspecte: 

1. Oportunitatea de a participa la un program de formare antreprenoriala – cu șansa de a dobândii competente antreprenoriale certificate ANC;

2. Condițiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele care doresc sa beneficieze de oportunitățile de formare oferite prin intermediul proiectului;

3. Oportunitățile oferite de proiect in vederea obținerii de finanțare pentru dezvoltarea unei
activități economice pe cont propriu.

4. Metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat);

5. Modalitatea de implementare a schemei de minimis (antreprenoriat) cu drepturile si obligațiile ce revin beneficiarului ajutorului de minimis.

Toate aceste elemente ce urmează sa fie prezentate publicului larg au in vedere informarea persoanelor care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu, cu privire la oportunitățile oferite. In același timp se dorește o informare corecta si transparenta a publicului larg asupra modalităților prin care se poate accesa sprijinul oferit de proiect, împreună cu criteriile de eligibilitate si de selecție. In același timp se dorește informarea publicului larg cu privire la drepturile si obligațiile persoanelor care doresc sa beneficieze de oferta educațională a proiectului (participarea la programul de formare antreprenoriala) dar si cu privire la drepturile si obligațiile ce revin persoanelor care urmează sa beneficieze de sprijin in dezvoltarea de noi afaceri prin intermediul schemei de minimis. 

In ceea ce privește componenta tehnica a campaniei de informare a publicului larg – vor fi utilizate următoarele canale de comunicare:

1. Comunicare prin intermediul mass-media – are in vedere următoarele componente : 

   a) publicarea in presa scrisa regionala a unui anunț cu privire la proiect si cu privire la oportunitățile oferite de către proiect pentru persoanele din regiunea Vest care doresc
sa demareze o afacere independenta. Anunțul va prezenta, pe lângă oferta proiectului de a
participa la un program de formare antreprenoriala acreditat si de a participa la concursul de
planuri de afaceri in vederea obținerii de finanțare in cuantum maxim de 25.000 euro, va
prezenta criteriile de eligibilitate a persoanelor care doresc sa beneficieze de avantajele
proiectului precum si direcționarea persoanelor interesate către pagina de web a proiectului
unde vor fi publicate toate documentele necesare pentru a participa la proiect precum si
metodologiile de selecție a grupului țintă si a planurilor de afaceri. Publicarea anunțului in
presa scrisa se va realiza in prima luna de implementare odată cu derularea Conferinței de
lansare a proiectului;

27.09.2021 – Comunicat de presă/anunțdescarcă

27.09.2021, ora 10.00, Hotel Continental Timișoara – Conferința de lansare a proiectului

   

b) publicarea a cate unui anunț in presa scrisa din regiunea Vest in lunile 2, 3, de implementare ce vor avea in vedere informarea publicului larg cu privire la oferta
proiectului. Anunțul va prezenta, pe lângă oferta proiectului de a participa la un program de
formare antreprenoriala acreditat si de a participa la concursul de planuri de afaceri in vederea obținerii de finanțare in cuantum maxim de 25.000 euro, va prezenta criteriile de eligibilitate a persoanelor care doresc sa beneficieze de proiect precum si direcționarea persoanelor interesate către pagina web a proiectului unde vor fi publicate toate documentele necesare pentru a participa la proiect precum si metodologiile de selecție a grupului țintă si a planurilor de afaceri.

2.  Promovare online

   a) pagina web a proiectului www.exino.ro va fi principala interfață de comunicare cu persoanele ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu si care sunt interesate sa beneficieze de oferta proiectului. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate anunțuri permanente cu privire la oportunitățile oferite prin proiect. Pe pagina web a
proiectului vor fi publicate si disponibile permanent documentele necesare pentru persoanele
interesate sa fie selectate in grupul țintă al proiectului precum si metodologiile de selecție a
persoanelor din grupul țintă precum si metodologia si criteriile de evaluare si selecție a
beneficiarilor de ajutor de minimis (antreprenoriat);

b) pagina de Facebook a proiectului va fi o interfața utila tuturor persoanelor care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu. Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunțuri cu privire la oportunitățile proiectului, cu privire la metodologiile de selectare a grupului țintă dar si a beneficiarilor de sprijin financiar in vederea demarării unei afaceri pe cont propriu. Pe pagina de Facebook a proiectului vor fi publicate link-uri către metodologiile de selecție a grupului țintă si către metodologiile de selecție a planurilor de afaceri publicate pe pagina web a proiectului. Pagina de Facebook a proiectului va oferi oportunitatea comunicării directe intre echipa de implementare si publicul larg interesat, in acest sens persoanele interesate vor putea adresa întrebări cu privire la implementarea proiectului si vor beneficia de răspunsuri in timp real din partea echipei de implementare.

   c) publicitate plătita online – pe Facebook – se are in vedere achiziționarea unui serviciu de publicitate pe Facebook prin intermediul căruia se va transmite un anunț cu privire
la oportunitățile oferite de proiect. Prin intermediul acestui anunț vor fi prezentate oportunitățile oferite de către proiect, metodologia de selecție a grupului țintă, metodologia de selecție a planurilor de afaceri ce urmează sa fie finanțate.

3. Transmiterea de informații relevante despre proiect către instituții cu atribuții in educație, ocupare a forței de munca, dezvoltare de afaceri.

   Perioada se selecție a grupului țintă se desfășoară între 04.10.2021 – 15.11.2021.

Nu se vor lua în considerare dosarele sosite înainte de data de 04.10.2021 și după 15.11.2021 – data primirii dosarului de înscriere.

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă …descarcă

      Dosarul de recrutare a grupului țintă va conține minim următoarele documente : 

 1. Formular de grup țintă...descarcă
 2. Scrisoare de motivație…descarcă
 3. Acord de utilizare a datelor personale…descarcă
 4. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 5. Declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri…descarcă
 6. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei firme…descarcă
 7. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 8. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 9. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 10. Documente studii (minim 10 clase), cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 11. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursul de formare antreprenorială.
 12. Curriculum Vitae al candidatului…descarcă model EuroPass (se semnează de candidat pe fiecare pagină).
 13. Declarație candidat ca nu e angajat al liderului de proiect si ai partenerilor acestuia…descarcă
 14. Declarație pe proprie răspundere care atesta încadrarea persoanei in categoria persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune socială. Persoana va completa situația în care se încadrează. Dacă se încadrează în situațiile: risc de sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii, vor atașa la dosarul de înscriere documente justificative eliberate de autoritățile publice competente (Direcția de asistență socială Timișoara, etc), care atestă încadrarea în una din aceste două situații (risc de sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii). Dacă se încadrează în situația: se confruntă cu o deprivare materială severă, va bifa dintre cele nouă elemente, cel puțin patru dintre acestea. …descarcă
 15. Declarația pe propria răspundere privind înscrierea obligatorie a candidatului și în alt proiect POCU/POR din SDL Timișoara…descarcă

 

     Definirea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
(A) în risc de sărăcie sau
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color,
9) un telefon.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

         Dosarele candidaților se primesc în perioada 04.10.2021 – 15.11.2021

     Beneficii pentru grupul țintă

 • Proiectul sprijină și consiliază persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea calificării și a recalificării.
 • Proiectul  susține inițiativele antreprenoriale și ocuparea forței de muncă din Timișoara, cartierele Kuncz, Dorobanți și Traian.
 • Proiectul Oferă posibilitatea persoanelor care nu au mai beneficiat de nici un curs de formare antreprenorială, să se formeze și să starteze o afacere în zona destinată proiectului, respectiv GAL Timișoara.
 • Proiectul oferă asistență pentru redactarea și implementarea Planurilor de afaceri ale persoanelor selectate ca fiind câștigătoarele finanțărilor nerambursabile
 • Proiectul stimulează și încurajează spiritul antreprenoriatului și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului  pentru un număr de 115 persoane. Pe parcursul formarii antreprenoriale, aceste persoane vor fi sprijinite sa-și planifice afacerea și să creeze planuri de afaceri competitive și sustenabile. Cele mai sustenabile 24 de idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor în practică, efectul imediat fiind crearea a 24 de noi locuri de muncă.
 • Proiectul oferă cadrul necesar pentru ca toate planurile de afaceri sa fie competitive și sustenabile, astfel chiar dacă numai o parte a acestora vor primi sprijin financiar direct, celelalte să poată constitui instrumente de dezvoltare sau chiar de obținere a altor finanțări publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, crowd funding, seed etc.

                                                                                                                                                                                                         Beneficiile directe se concretizează în:

–  un program de formare autorizat cu recunoaștere la nivel național și european pentru fiecare persoană din grupul țintă.

– Realizarea de către fiecare participant la formare a unui plan de afaceri individual, instrument util în planificarea ideii de afaceri, dezvoltarea acesteia și obținerea unor posibile finanțări ulterioare.

Rezultate previzionate:

 • 19 persoane aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din
  teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 • 115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.

      In ceea ce privește programul de formare antreprenoriala dezvoltat si furnizat celor 115
persoane din grupul țintă – se va organiza o sesiune de formare de minim 40 de ore in conformitate cu normele si metodologiile emise de către Autoritatea Națională pentru Calificări.                                                                                                                                                             

      Derularea procesului de formare antreprenoriala are in vedere furnizarea unui program de FPC in vederea dobândiri de competente antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane din grupul țintă. Procesul de formare antreprenoriala se derulează pe o durata de minim 40 de ore compuse dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odată cu dosarul de acreditare ANC, in cazul modulului teoretic – de predare vor fi prezentate
elementele esențiale si cunoștințele teoretice esențiale pentru grupul țintă in vederea dobândirii competentelor antreprenoriale.

      Componenta de pregătire teoretica a programului de formare antreprenoriala are in vedere următoarele aspecte:

1. Dobândirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupațional prin furnizarea de cunoștințe teoretice cu privire la dezvoltarea antreprenoriala;

2. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor);

3. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de șanse si non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse intre femei si bărbați).

Cele 3 elemente ale pregătirii teoretice au in vedere următoarele aspecte: 

 • 1. Dobândirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupațional se derulează pe baza de sesiuni de formare teoretica, predare din partea formatorilor pentru participanții la programul de formare. In timpul orelor de pregătire teoretica persoanele care beneficiază de programul de formare antreprenoriala vor dobândii cunoștințele teoretice necesare pentru demararea unui proiect antreprenorial, in același timp vor avea acces la referințe bibliografice si informații necesare aprofundării cunoștințelor antreprenoriale.
 • 2. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor) – are in vedere furnizarea de informații concrete privind necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si utilizării eficiente a resurselor in vederea protejării mediului înconjurător, totodată vor fi prezentate elementele de inovare sociala si rolul activ pe care companiile trebuie sa il asume in procesul de dezvoltare sociala, nu in ultimul rând vor fi prezentate beneficiile utilizării tehnologiei informațiilor si ale comunicațiilor in procesul de dezvoltare antreprenoriala si in creșterea șanselor de succes pe piața economica.
 • 3. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de șanse si non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse intre femei si bărbați) – are in vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute in vedere atât din punct de vedere al conservării si protejării mediului – inclusiv principiul poluatorul plătește, cat si elementele legale ce țin de promovarea egalității de șanse si a nediscriminării. Se are in vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligațiile legale de nediscriminare a grupurilor vulnerabile si de asigurare a egalității de șanse intre bărbați si femei. Un element esențial pe care se va pune accentul este faptul ca in dezvoltarea planurilor de afaceri participanții la concurs vor trebui sa tina cont de elementele prezentate la punctele 2 si 3 urmând sa fie punctate suplimentar acele proiecte care integrează activ principiile menționate anterior.                                                                             

      In cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare antreprenoriala se are in vedere sprijinirea celor 115 persoane din grupul țintă beneficiare ale programului de formare in antreprenoriat in procesul de dezvoltare a planului de afaceri. In cazul modulului teoretic formatorii vor oferii ghidaj pentru cele 115 persoane din grupul țintă in vederea creșterii calității planurilor de afaceri dezvoltate.

      Formatorii pentru derularea programului de formare antreprenoriala vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare membru al grupului țintă in dezvoltarea planului de afaceri. Planul de afaceri urmează sa fie evaluat in procesul de evaluare in vederea obținerii certificatului de competente ANC.

      In vederea evaluării si certificării competentelor dobândite de cei 115 participanți la programul de formare antreprenoriala se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC. Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunoștințelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice – evaluarea planurilor de afaceri elaborate.

      Cursurile de formare profesionala vor fi derulate de către un furnizor de formare acreditat.

     Vor putea participa la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului doar persoanele admise în grupul țintă. 

Rezultate previzionate : 

 • 105 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL certificate ca
  urmare a participării la programul de formare profesională.
 • 115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL beneficiază de
  programul de formare profesionala

In ceea ce privește procesul de selecție a planurilor de afaceri – acesta se va derula pe baza
Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri…descarcă

Metodologia cuprinde toate elementele necesare derulării in bune condiții a procesului de
selectare a planurilor de afaceri. In derularea cronologica a acțiunilor specifice implementării
procesului de selecție a planurilor de afaceri sunt identificate următoarele momente:

 1. Publicarea anunțului de presa privind deschiderea proiectului si procesului de selecție a
  grupului țintă se realizează in luna 2 de implementare. Anunțul de presa va cuprinde, printre altele data de la care se pot depune planuri de afaceri împreună cu link-ul de unde pot fi descărcate toate documentele necesare participării la concursul de antreprenoriat;
 2. Depunerea planurilor de afaceri – este un proces continuu in care persoanele eligibile pot depune planurile de afaceri pentru a participa la concursul de antreprenoriat. Pentru înscrierea in concurs este necesar ca fiecare candidat sa depună documentele de înscriere in concurs semnate in original si planul de afaceri (acesta nu se completează cu date de identificare ale candidatului si nici nu va avea semne de identificare pe el), intr-un plic închis si sigilat, in format fizic, la Punctul de lucru al Asociației Exino. La primirea dosarului la sediul Asociației EXINO, acesta va fi înregistrat in Registrul special de înscriere la etapa de selecție a planurilor de afaceri. Numărul de înregistrare atribuit la înscriere se va păstra pe toate documentele candidatului pana la finalizarea etapei de selecție a planurilor de afaceri, mai puțin pe planul de afaceri, pentru a asigura confidențialitatea identității candidatului in fata juriului. Numărul de înregistrare atribuit la înscriere va fi comunicat candidatului la adresa de mail comunicata in cererea de înscriere.
 3. Etapa de selecție a planurilor de afaceri se va realiza in mod transparent, echidistant si obiectiv iar planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu in care vor fi implicați 3 persoane selectate, dintre care cel puțin un reprezentant al mediului de afaceri din regiunea de implementare a proiectului si un reprezentant al instituțiilor financiare
  bancare sau non bancare ;
 4. Etapa de publicare a rezultatelor evaluării planurilor de afaceri – Publicarea rezultatelor se va face pe site-ul proiectului www.exino.ro. Anunțul privind rezultatele evaluării planurilor de idei de afaceri va fi publicat pe site-ul www.exino.ro si va fi transmis prin e-mail, împreună cu grila de evaluare elaborata de către evaluatori, către participanții la concurs care solicita acest lucru.
 5. Depunerea si soluționarea contestațiilor după anunțarea rezultatelor concursului participanții la concurs vor putea depune contestații justificate. Contestațiile urmează sa fie verificate de către 3 evaluatori din comisia de evaluare, alții decât cei trei care au evaluat inițial planul de afaceri pentru care a fost formulata contestația. Publicarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor. Din punct de vedere al selecției planurilor de afaceri se au in vedere următoarele elemente:                                                               1. Eligibilitatea planului de afaceri propus si a persoanei care depune planul de afaceri – constituie faza A de evaluare a planurilor de afaceri si presupune analiza eligibilității planului de afaceri din punct de vedere al Ghidului Solicitantului astfel nu vor fi declarate eligibile planuri de afaceri care nu se încadrează in prevederile art. 5 din Schema de ajutor de minimis totodată pentru a fi declarate eligibile si sa intre in faza de evaluare si selecție (faza B) trebuie sa prevadă dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu in regiunea Vest iar persoana care depune planul de afaceri trebuie să fie asociat majoritar si trebuie sa îndeplinească criteriile de eligibilitate in grupul țintă detaliate la activitatea A. I.2 Selectarea grupului țintă. Etapa de verificare a eligibilității aplicaților se realizează deoarece la concursul de afaceri pot participa si persoane care nu participa la programul de formare antreprenoriala.                                                                                                                               2. In ceea ce privește etapa de evaluare si selecție propriu zisa a planurilor de afaceri – aceasta se va derula pe baza Grilei de evaluare prezentata in metodologia de derulare a Concursului de planuri de afaceri. Pentru fiecare plan de afaceri, fiecare evaluator va completa grila de evaluare menționând eventualele observații pentru care pe un anumit item nu a fost acordat punctajul maxim, observațiile evaluatorului sunt obligatorii in cazul in care nu se acorda punctaj maxim. Grila de evaluare este construita in așa măsura
  încât sa permită un proces de evaluare eficient in vederea selectării celor mai viabile planuri de afaceri. In același timp, pentru a răspunde temelor secundare si orizontale FSE sunt prevăzute punctaje pentru: planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis care propun masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate; planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis care propun activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; planurile de afaceri finanțate in cadrul proiectului care propun masuri ce vor promova concret inovarea sociala conform prevederilor secțiunii 1.3.2 a Ghidului solicitantului; planurile de afaceri finanțate in cadrul proiectului care propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC in procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de
  servicii si/sau execuție de lucrări (de ex., in perioada de instruire, in modelul de plan de afaceri  ce va fi folosit de fiecare administrator de schema de antreprenoriat, in metodologia de selecție a planurilor de afaceri etc.); planurile de afaceri finanțate in cadrul proiectului care propun masuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice si/sau a inovării, prin derularea de activități specifice. Ca si țintă minima ne propunem selectarea si finanțarea a minim 1 plan de afaceri care propune un model de afacere cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor si minim 2 afaceri care propun modele de inovare sociala in dezvoltarea afacerii.
       Ca urmare a procesului de evaluare si selectie a planurilor de afaceri vor fi atinse următoarele rezultate – 24 de planuri de afaceri selectate in vederea finanțării prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat);

Activitatea de organizare a stagiilor de practica este destinata excluziv celor 24 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri. In vederea deprinderii si înțelegeri proceselor specifice
domeniilor de activitate in care vor fi demarate noile afaceri ce beneficiază de sprijin financiar
prin intermediul Schemei de ajutor de minimis – liderul de parteneriat Asociația Exino si
partenerul va identifica agenții economici care derulează activități specifice grupei CAEN in
care urmează sa fie dezvoltate noile afaceri. Solicitantul va identifica agenți economici ce
desfășoară activități specifice pentru fiecare grupa CAEN in care urmează sa se demareze o
afacere sprijinita prin intermediul proiectului. In vederea asigurării disponibilității agenților
economici de a primii in stagiu pe cei 24 de câștigători ai concursului de idei de afaceri – liderul
de parteneriat va încheia 24 de protocoale de colaborare prin care agenții economici vor acorda sprijin celor 24 de antreprenori prin primirea in stagiu de practica pentru minim 40 de ore de activitate. Programul de stagiu si perioada de stagiu vor fi stabilite prin intermediul acestui protocol in concordanta cu disponibilitatea agenților economici. In vederea derulării in bune condiții a stagiului si pentru creșterea eficientei procesului de familiarizare a noilor antreprenori cu mecanismele economice specifice fiecărui domeniu de activitate – societatea care asigura stagiul va desemna un mentor de stagiu. In perioada de stagiu – stagiarii vor avea posibilitatea sa participe la implementarea activităților specifice domeniului economic in care urmează sa dezvolte afacerea. Sub coordonarea mentorului de stagiu – stagiarii vor putea sa participe activ la toate procesele agentului economic care asigura stagiul si se vor familiariza cu activitatea concreta a acestuia. Perioada de 40 de ore de stagiu se va finaliza printr-un raport de stagiu.
Raportul de stagiu in care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de
cursant si de reprezentantul legal al întreprinderii. Raportul de stagiu va fi însoțit de copia CIF
sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care
sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfășoară
activitatea. Activitatea de organizare a stagiilor in întreprinderi ce derulează activități economice pe domenii din aceiași grupa CAEN se va finaliza prin atingerea rezultatului derularea a 24 de stagii de practica in întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economica face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat de către cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriatce va fi probat prin cele 24 de rapoarte de stagiu.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro