sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, Măsura 7 – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin înființarea de întreprinderi noi, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!

A.I Formarea antreprenoriala a 115 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala care doresc sa demareze o activitate independenta

Activitatea de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite prin proiect atât prin
promovarea ofertei de formare (program de formare antreprenoriala) cat si pe baza oportunității de finanțare oferita prin schema de sprijin antreprenorial (minimis) va lua forma unei campanii de informare a publicului.

In cadrul acestei campanii informare a publicului se va populariza oferta proiectului cu privire la oportunitățile oferite pentru persoanele cu reședința sau domiciliul in teritoriul SDL care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu prin deschiderea unei noi afaceri si sunt eligibili pentru a face parte din grupul țintă.

In acest sens prin intermediul campaniei de informare a publicului se vor populariza următoarele aspecte: 

1. Oportunitatea de a participa la un program de formare antreprenoriala – cu șansa de a dobândii competente antreprenoriale certificate ANC;

2. Condițiile ce trebuie îndeplinite de către persoanele care doresc sa beneficieze de oportunitățile de formare oferite prin intermediul proiectului;

3. Oportunitățile oferite de proiect in vederea obținerii de finanțare pentru dezvoltarea unei
activități economice pe cont propriu.

4. Metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat);

5. Modalitatea de implementare a schemei de minimis (antreprenoriat) cu drepturile si obligațiile ce revin beneficiarului ajutorului de minimis.

Toate aceste elemente ce urmează sa fie prezentate publicului larg au in vedere informarea persoanelor care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu, cu privire la oportunitățile oferite. In același timp se dorește o informare corecta si transparenta a publicului larg asupra modalităților prin care se poate accesa sprijinul oferit de proiect, împreună cu criteriile de eligibilitate si de selecție. In același timp se dorește informarea publicului larg cu privire la drepturile si obligațiile persoanelor care doresc sa beneficieze de oferta educațională a proiectului (participarea la programul de formare antreprenoriala) dar si cu privire la drepturile si obligațiile ce revin persoanelor care urmează sa beneficieze de sprijin in dezvoltarea de noi afaceri prin intermediul schemei de minimis. 

In ceea ce privește componenta tehnica a campaniei de informare a publicului larg – vor fi utilizate următoarele canale de comunicare:

1. Comunicare prin intermediul mass-media – are in vedere următoarele componente : 

   a) publicarea in presa scrisa regionala a unui anunț cu privire la proiect si cu privire la oportunitățile oferite de către proiect pentru persoanele din regiunea Vest care doresc
sa demareze o afacere independenta. Anunțul va prezenta, pe lângă oferta proiectului de a
participa la un program de formare antreprenoriala acreditat si de a participa la concursul de
planuri de afaceri in vederea obținerii de finanțare in cuantum maxim de 25.000 euro, va
prezenta criteriile de eligibilitate a persoanelor care doresc sa beneficieze de avantajele
proiectului precum si direcționarea persoanelor interesate către pagina de web a proiectului
unde vor fi publicate toate documentele necesare pentru a participa la proiect precum si
metodologiile de selecție a grupului țintă si a planurilor de afaceri. Publicarea anunțului in
presa scrisa se va realiza in prima luna de implementare odată cu derularea Conferinței de
lansare a proiectului;

27.09.2021 – Comunicat de presă/anunțdescarcă

27.09.2021, ora 10.00, Hotel Continental Timișoara – Conferința de lansare a proiectului

   

b) publicarea a cate unui anunț in presa scrisa din regiunea Vest in lunile 2, 3, de implementare ce vor avea in vedere informarea publicului larg cu privire la oferta
proiectului. Anunțul va prezenta, pe lângă oferta proiectului de a participa la un program de
formare antreprenoriala acreditat si de a participa la concursul de planuri de afaceri in vederea obținerii de finanțare in cuantum maxim de 25.000 euro, va prezenta criteriile de eligibilitate a persoanelor care doresc sa beneficieze de proiect precum si direcționarea persoanelor interesate către pagina web a proiectului unde vor fi publicate toate documentele necesare pentru a participa la proiect precum si metodologiile de selecție a grupului țintă si a planurilor de afaceri.

2.  Promovare online

   a) pagina web a proiectului www.exino.ro va fi principala interfață de comunicare cu persoanele ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu si care sunt interesate sa beneficieze de oferta proiectului. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate anunțuri permanente cu privire la oportunitățile oferite prin proiect. Pe pagina web a
proiectului vor fi publicate si disponibile permanent documentele necesare pentru persoanele
interesate sa fie selectate in grupul țintă al proiectului precum si metodologiile de selecție a
persoanelor din grupul țintă precum si metodologia si criteriile de evaluare si selecție a
beneficiarilor de ajutor de minimis (antreprenoriat);

b) pagina de Facebook a proiectului va fi o interfața utila tuturor persoanelor care doresc sa demareze o afacere pe cont propriu. Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunțuri cu privire la oportunitățile proiectului, cu privire la metodologiile de selectare a grupului țintă dar si a beneficiarilor de sprijin financiar in vederea demarării unei afaceri pe cont propriu. Pe pagina de Facebook a proiectului vor fi publicate link-uri către metodologiile de selecție a grupului țintă si către metodologiile de selecție a planurilor de afaceri publicate pe pagina web a proiectului. Pagina de Facebook a proiectului va oferi oportunitatea comunicării directe intre echipa de implementare si publicul larg interesat, in acest sens persoanele interesate vor putea adresa întrebări cu privire la implementarea proiectului si vor beneficia de răspunsuri in timp real din partea echipei de implementare.

   c) publicitate plătita online – pe Facebook – se are in vedere achiziționarea unui serviciu de publicitate pe Facebook prin intermediul căruia se va transmite un anunț cu privire
la oportunitățile oferite de proiect. Prin intermediul acestui anunț vor fi prezentate oportunitățile oferite de către proiect, metodologia de selecție a grupului țintă, metodologia de selecție a planurilor de afaceri ce urmează sa fie finanțate.

3. Transmiterea de informații relevante despre proiect către instituții cu atribuții in educație, ocupare a forței de munca, dezvoltare de afaceri.

   Perioada se selecție a grupului țintă se desfășoară pana în data de 15 februarie 2022.

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă (varianta 3 din 25.01.2022 – după aprobarea modificărilor de prin Decizia Managerului de proiect)…descarcă

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă (varianta 2 din 09.12.2021 – după aprobarea actului adițional la contractul de finanțare)…descarcă

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă (varianta 1 din 27.09.2021)…descarcă

      Dosarul de recrutare a grupului țintă va conține minim următoarele documente : 

 1. Formular de grup țintă (se completează doar secțiunea A din formular)...descarcă
 2. Scrisoare de motivație…descarcă
 3. Acord de utilizare a datelor personale…descarcă
 4. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 5. Declarație de intenție cu privire la inițierea unei afaceri…descarcă
 6. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 7. Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei firme…descarcă
 8. Copie CI (Carte de identitate) cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 9. Copie certificat naștere sau/și căsătorie, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 10. Documente studii (minim 4 clase), cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura titularului.
 11. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru participare la cursul de formare antreprenorială.
 12. Curriculum Vitae al candidatului…descarcă model EuroPass (se semnează de candidat pe fiecare pagină).
 13. Declarație candidat ca nu e angajat al liderului de proiect si ai partenerilor acestuia…descarcă
 14. Declarație pe proprie răspundere care atesta încadrarea persoanei in categoria persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune socială. Persoana va completa situația în care se încadrează. Dacă se încadrează în situațiile: risc de sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii, vor atașa la dosarul de înscriere documente justificative eliberate de autoritățile publice competente (Direcția de asistență socială Timișoara, etc), care atestă încadrarea în una din aceste două situații (risc de sărăcie sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii). Dacă se încadrează în situația: se confruntă cu o deprivare materială severă, va bifa dintre cele nouă elemente, cel puțin patru dintre acestea. …descarcă
 15. Declarația pe propria răspundere privind înscrierea obligatorie a candidatului și în alt proiect POCU/POR din SDL Timișoara…descarcă

     16. Declarație locuire in teritoriul SDL…descarcă

     Definirea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)

Conform definiției Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele în risc de sărăcie sau excluziune socială sunt persoanele care se află într-una din următoarele situații:
(A) în risc de sărăcie sau
(B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau
(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

(A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

(B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color,
9) un telefon.

(C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

         Dosarele candidaților se primesc pana la data de 15 februarie 2022.

     Beneficii pentru grupul țintă

 • Proiectul sprijină și consiliază persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în vederea calificării și a recalificării.
 • Proiectul  susține inițiativele antreprenoriale și ocuparea forței de muncă din Timișoara, cartierele Kuncz, Dorobanți și Traian.
 • Proiectul Oferă posibilitatea persoanelor care nu au mai beneficiat de nici un curs de formare antreprenorială, să se formeze și să starteze o afacere în zona destinată proiectului, respectiv GAL Timișoara.
 • Proiectul oferă asistență pentru redactarea și implementarea Planurilor de afaceri ale persoanelor selectate ca fiind câștigătoarele finanțărilor nerambursabile
 • Proiectul stimulează și încurajează spiritul antreprenoriatului și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului  pentru un număr de 115 persoane. Pe parcursul formarii antreprenoriale, aceste persoane vor fi sprijinite sa-și planifice afacerea și să creeze planuri de afaceri competitive și sustenabile. Cele mai sustenabile 24 de idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor în practică, efectul imediat fiind crearea a 24 de noi locuri de muncă.
 • Proiectul oferă cadrul necesar pentru ca toate planurile de afaceri sa fie competitive și sustenabile, astfel chiar dacă numai o parte a acestora vor primi sprijin financiar direct, celelalte să poată constitui instrumente de dezvoltare sau chiar de obținere a altor finanțări publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, crowd funding, seed etc.

                                                                                                                                                                                                         Beneficiile directe se concretizează în:

–  un program de formare autorizat cu recunoaștere la nivel național și european pentru fiecare persoană din grupul țintă.

– Realizarea de către fiecare participant la formare a unui plan de afaceri individual, instrument util în planificarea ideii de afaceri, dezvoltarea acesteia și obținerea unor posibile finanțări ulterioare.

Rezultate previzionate:

 • 19 persoane aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din
  teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.
 • 115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială.

      In ceea ce privește programul de formare antreprenoriala dezvoltat si furnizat celor 115
persoane din grupul țintă – se va organiza o sesiune de formare de minim 40 de ore in conformitate cu normele si metodologiile emise de către Autoritatea Națională pentru Calificări.                                                                                                                     

              Plan de afaceri…descarcă   

              Buget…descarcă

              Flux de numerar…descarcă                                 

      Derularea procesului de formare antreprenoriala are in vedere furnizarea unui program de FPC in vederea dobândiri de competente antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane din grupul țintă. Procesul de formare antreprenoriala se derulează pe o durata de minim 40 de ore compuse dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odată cu dosarul de acreditare ANC, in cazul modulului teoretic – de predare vor fi prezentate
elementele esențiale si cunoștințele teoretice esențiale pentru grupul țintă in vederea dobândirii competentelor antreprenoriale.

      Componenta de pregătire teoretica a programului de formare antreprenoriala are in vedere următoarele aspecte:

1. Dobândirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupațional prin furnizarea de cunoștințe teoretice cu privire la dezvoltarea antreprenoriala;

2. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor);

3. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de șanse si non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse intre femei si bărbați).

Cele 3 elemente ale pregătirii teoretice au in vedere următoarele aspecte: 

 • 1. Dobândirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupațional se derulează pe baza de sesiuni de formare teoretica, predare din partea formatorilor pentru participanții la programul de formare. In timpul orelor de pregătire teoretica persoanele care beneficiază de programul de formare antreprenoriala vor dobândii cunoștințele teoretice necesare pentru demararea unui proiect antreprenorial, in același timp vor avea acces la referințe bibliografice si informații necesare aprofundării cunoștințelor antreprenoriale.
 • 2. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației si comunicațiilor) – are in vedere furnizarea de informații concrete privind necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si utilizării eficiente a resurselor in vederea protejării mediului înconjurător, totodată vor fi prezentate elementele de inovare sociala si rolul activ pe care companiile trebuie sa il asume in procesul de dezvoltare sociala, nu in ultimul rând vor fi prezentate beneficiile utilizării tehnologiei informațiilor si ale comunicațiilor in procesul de dezvoltare antreprenoriala si in creșterea șanselor de succes pe piața economica.
 • 3. Familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de șanse si non-discriminarea, Promovarea egalității de șanse intre femei si bărbați) – are in vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute in vedere atât din punct de vedere al conservării si protejării mediului – inclusiv principiul poluatorul plătește, cat si elementele legale ce țin de promovarea egalității de șanse si a nediscriminării. Se are in vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligațiile legale de nediscriminare a grupurilor vulnerabile si de asigurare a egalității de șanse intre bărbați si femei. Un element esențial pe care se va pune accentul este faptul ca in dezvoltarea planurilor de afaceri participanții la concurs vor trebui sa tina cont de elementele prezentate la punctele 2 si 3 urmând sa fie punctate suplimentar acele proiecte care integrează activ principiile menționate anterior.                                                                             

      In cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare antreprenoriala se are in vedere sprijinirea celor 115 persoane din grupul țintă beneficiare ale programului de formare in antreprenoriat in procesul de dezvoltare a planului de afaceri. In cazul modulului teoretic formatorii vor oferii ghidaj pentru cele 115 persoane din grupul țintă in vederea creșterii calității planurilor de afaceri dezvoltate.

      Formatorii pentru derularea programului de formare antreprenoriala vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare membru al grupului țintă in dezvoltarea planului de afaceri. Planul de afaceri urmează sa fie evaluat in procesul de evaluare in vederea obținerii certificatului de competente ANC.

      In vederea evaluării si certificării competentelor dobândite de cei 115 participanți la programul de formare antreprenoriala se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC. Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunoștințelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice – evaluarea planurilor de afaceri elaborate.

      Cursurile de formare profesionala vor fi derulate de către un furnizor de formare acreditat.

     Vor putea participa la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului doar persoanele admise în grupul țintă. 

Rezultate previzionate : 

 • 105 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din teritoriul SDL certificate ca
  urmare a participării la programul de formare profesională.
 • 115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din teritoriul SDL beneficiază de
  programul de formare profesionala

Concurs 2 din data de 12.09.2022 pentru ocuparea a 7 locuri vacante pentru subvenții de minimis.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri…descarcă

Dosarul de candidatură pentru concursul 2 cuprinde următoarele documente necesare participării la Concursul de antreprenoriat : 

 1. Cererea de înscriere în concurs …descarcă
 2. Formularul de înregistrare în grupul țintă…descarcă
 3. Scrisoare de motivație…descarcă
 4. Declarație de intenție…descarcă
 5. Acord de furnizare și prelucrare date cu caracter personal…descarcă
 6. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 7. Declarație de eligibilitate…descarcă
 8. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 9. Declarație privind evitarea conflictul ui de interese…descarcă 
 10. Copie după cartea de identitate pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 11. Copie după certificatul de naștere sau/și căsătorie pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 12. Documente de studii – dovada de absolvire a minim 4 clase pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează. 
 13. CV în format Europass…descarcă
 14. Declarație de încadrare în risc de sărăcie și excluziune socială…descarcă 
 15. Declarație privind locuirea în teritoriul SDL…descarcă
 16. Declarație privind asigurarea sustenabilității…descarcă
 17. Declarația privind respectarea condițiilor din Ghidul Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis…descarcă
 18. Declarație privind deținerea și exercitarea unei calități legale…descarcă
 19. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri…descarcă
 20. Copie după certificatul de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale cu recunoaștere națională, pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează. Persoanele care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului vor depune adeverință de la furnizorul de formare profesională care să ateste acest lucru. Persoanele care au absolvit cursul în afara proiectului vor depune copie după certificatul de absolvire pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 21. Plan de afacere…descarcă
 22. Buget…descarcă
 23. Flux de numerar…descarcă

Dosarul se depune într-un plic închis și sigilat care să nu permită vizualizarea conținutului.
Pe plic trebuie menționate următoarele: EXPEDITORUL (candidatul) cu Nume, Prenume,
adresă și număr de telefon precum și DESTINATARUL, Asociația Exino și adresa poștală.
Dosarul de concurs se poate depune zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, în
perioada 12.09.2022- 23.09.2022, personal sau prin poștă/curier, la adresa: Asociația Exino, Strada Dacilor, nr. 25, Camera B2, Municipiul Timișoara, Județul Timiș. Pentru respectarea principiilor și criteriilor de tratament egal, nediscriminare, echidistanță și obiectivitate publicăm grilele de evaluare Faza A si Faza B și formularul de contestație, conform legislației aplicabile. 

Faza A …descarcă

Faza B…descarcă

Formular de contestație …descarcă

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Managerul de Proiect – Dl. Răzvan Gavrilescu – 0722.455.447.

27.09.2022 – Lista dosarelor de candidatură respinse in Faza A …descarcă

10.10.2022 – Lista intermediară rezultate Faza B…descarcă

13.10.2022 –  Lista finală a planurilor de afaceri admise la finanțare și Lista de rezerve…descarcă

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Concurs 1 din 01.03.2022 – 29.04.2022

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri…descarcă

Dosarul de candidatură pentru concursul 1 cuprinde următoarele documente necesare participării la Concursul de antreprenoriat : 

 1. Cererea de înscriere în concurs …descarcă
 2. Formularul de înregistrare în grupul țintă…descarcă
 3. Scrisoare de motivație…descarcă
 4. Declarație de intenție…descarcă
 5. Acord de furnizare și prelucrare date cu caracter personal…descarcă
 6. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 7. Declarație de eligibilitate…descarcă
 8. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 9. Declarație privind evitarea conflictul ui de interese…descarcă 
 10. Copie după cartea de identitate pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 11. Copie după certificatul de naștere sau/și căsătorie pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 12. Documente de studii – dovada de absolvire a minim 4 clase pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează. 
 13. CV în format Europass…descarcă
 14. Declarație de încadrare în risc de sărăcie și excluziune socială…descarcă 
 15. Declarație privind locuirea în teritoriul SDL…descarcă
 16. Declarație privind asigurarea sustenabilității…descarcă
 17. Declarația privind respectarea condițiilor din Ghidul Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis…descarcă
 18. Declarație privind deținerea și exercitarea unei calități legale…descarcă
 19. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri…descarcă
 20. Copie după certificatul de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale cu recunoaștere națională, pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează. Persoanele care au absolvit cursul de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului vor depune adeverință de la furnizorul de formare profesională care să ateste acest lucru. Persoanele care au absolvit cursul în afara proiectului vor depune copie după certificatul de absolvire pe care candidatul scrie de mână conform cu originalul și semnează.
 21. Plan de afacere…descarcă
 22. Buget…descarcă
 23. Flux de numerar…descarcă

Dosarul se depune într-un plic închis și sigilat care să nu permită vizualizarea conținutului.
Pe plic trebuie menționate următoarele: EXPEDITORUL (candidatul) cu Nume, Prenume,
adresă și număr de telefon precum și DESTINATARUL, Asociația Exino și adresa poștală.
Dosarul de concurs se poate depune zilnic, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00, în
perioada 01.03.2022-28.03.2022, personal sau prin poștă/curier, la Asociația Exino, Calea
Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, în incinta
Electromagnetica Business Park la Managerul de Proiect Dl. Răzvan Gavrilescu – 0722.455.447.
Dosarul de concurs se poate depune si personal zilnic, de luni până vineri, între orele
17:00-19:00, în perioada 01.03.2022-28.03.2022, la adresa: Strada Mătrăgunei, nr. 33,
Timișoara, Jud. Timiș. Telefon de contact: 0727.336.130

Pentru respectarea principiilor și criteriilor de tratament egal, nediscriminare, echidistanță și obiectivitate publicăm grilele de evaluare Faza A si Faza B și formularul de contestație, conform legislației aplicabile. 

Faza A …descarcă

Faza B…descarcă

Formular de contestație …descarcă

06.04.2022 – Lista dosarelor de candidatură respinse in Faza A …descarcă

15.04.2022 – Lista finala cu dosarele de candidatură respinse în Faza A după soluționarea contestațiilor…descarcă 

15.04.2022 – Lista finală cu rezultatele Faza A de evaluare…descarcă

19.04.2022 – Lista intermediară rezultate Faza B…descarcă

29.04.2022 – Lista cu rezultatele contestațiilor Faza B…descarcă 

29.04.2022 – Lista finală a planurilor de afaceri admise la finanțare și Lista de rezerve …descarcă 

Activitatea de organizare a stagiilor de practica este destinata excluziv celor 24 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri. In vederea deprinderii si înțelegeri proceselor specifice
domeniilor de activitate in care vor fi demarate noile afaceri ce beneficiază de sprijin financiar
prin intermediul Schemei de ajutor de minimis – liderul de parteneriat Asociația Exino si
partenerul va identifica agenții economici care derulează activități specifice grupei CAEN in
care urmează sa fie dezvoltate noile afaceri. Solicitantul va identifica agenți economici ce
desfășoară activități specifice pentru fiecare grupa CAEN in care urmează sa se demareze o
afacere sprijinita prin intermediul proiectului. In vederea asigurării disponibilității agenților
economici de a primii in stagiu pe cei 24 de câștigători ai concursului de idei de afaceri – liderul
de parteneriat va încheia 24 de protocoale de colaborare prin care agenții economici vor acorda sprijin celor 24 de antreprenori prin primirea in stagiu de practica pentru minim 40 de ore de activitate. Programul de stagiu si perioada de stagiu vor fi stabilite prin intermediul acestui protocol in concordanta cu disponibilitatea agenților economici. In vederea derulării in bune condiții a stagiului si pentru creșterea eficientei procesului de familiarizare a noilor antreprenori cu mecanismele economice specifice fiecărui domeniu de activitate – societatea care asigura stagiul va desemna un mentor de stagiu. In perioada de stagiu – stagiarii vor avea posibilitatea sa participe la implementarea activităților specifice domeniului economic in care urmează sa dezvolte afacerea. Sub coordonarea mentorului de stagiu – stagiarii vor putea sa participe activ la toate procesele agentului economic care asigura stagiul si se vor familiariza cu activitatea concreta a acestuia. Perioada de 40 de ore de stagiu se va finaliza printr-un raport de stagiu.
Raportul de stagiu in care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de
cursant si de reprezentantul legal al întreprinderii. Raportul de stagiu va fi însoțit de copia CIF
sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care
sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfășoară
activitatea. Activitatea de organizare a stagiilor in întreprinderi ce derulează activități economice pe domenii din aceiași grupa CAEN se va finaliza prin atingerea rezultatului derularea a 24 de stagii de practica in întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economica face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat de către cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriatce va fi probat prin cele 24 de rapoarte de stagiu.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociația practicienilor și specialiștilor în economie socială Timișoara
Dată începere proiect: 01/09/2021
Valoare contract: 4,724,904.25 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro