sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS 141080

Student antreprenor în Regiunea Centru

A.III Asigurarea sustenabilitatii planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului

In ceea ce priveste monitorizarea functionarii si dezvoltarii celor 13 de intreprinderi sprijinite
prin intermediul schemei de minimis in perioada de sustenabilitate – mentiona faptul ca acest
proces se va derula pe baza Metodologiei de monitorizare a dezvoltarii intreprinderilor
sprijinite– metodologice ce urmeaza sa fie aprobata de catre managerul de proiect. Astfel in
perioada de 15 luni (6 luni in perioada de implementare a proiectului si 9 luni in perioada de
dupa finalizarea proiectului) aferenta dezvoltarii si functionarii celor 13 de intreprinderi sprijinite
prin schema de minimis pe – expertii de mentorat si monitorizare coordonati de catre expertul
coordonator al activitatii de mentorat si monitorizare vor derula activitati specifice de
monitorizare a celor 13 de intreprinderi. Astfel in perioada de sustenabilitate a afacerilor se vor
primii de la cei 13 de beneficiari ai ajutorului de minimis – rapoarte cu privire la numarul de locuri de munca ocupate si cu privire la situatia financiara a intreprinderii (venituri, cheltuieli
totale, profit, eventuale disfunctionalitati, riscuri cu privire la functionarea intreprinderilor). Pe
baza acestor rapoarte administratorul schemei de antreprenoriat poate identifica eventuale
solutii si oportunitati de dezvoltare a afacerilor in vederea asigurarii sustenabilitatii si dezvoltarii
acestora pe termen lung. Monitorizarea dezvoltarii si functionarii intreprinderilor sprijinite are in
vedere urmatoarele aspecte 1. Monitorizarea respectarii obligatiilor asumate de catre
intreprinderile sprijinite, obligatii ce decurg din Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din
Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis. In acest
sens se vor avea in vedere verificarea tuturor prevederilor ce decurg din documentele mai sus
amintite (Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul
de acordare a subventiilor de minimis) precum si din legislatia nationala si comunitara
aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe langa celelalte
elemente ce decurg din documentele cu caracter programatic amintite mai sus – pe
respectarea prevederilor din Schema de ajutor de minimis– in sensul ca de la infiintare pana la
finalizarea perioadei de sustenabilitate intreprinderi sprijinita sa nu intre sub incidenta
prevederilor art. 5 alin (2) Prezenta schema de minimis nu se aplica: a) ajutoarelor acordate
intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii,
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind
organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; b) ajutoarelor acordate intreprinderilor
care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; c)
ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si
comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: – atunci cand valoarea ajutorului este
stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza; – atunci cand ajutorul este conditionat
de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari; d) ajutoarelor destinate
activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate
direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de
distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor
conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. Un alt aspect ce va fi atent monitorizat este cel legat de dezvoltarea de locuri de munca – astfel se va monitoriza atent faptul ca fiecare beneficiar al ajutorului de minimis sa pastreze ocupate cele minim 5 locuri de munca.. Din punct de vedere tehnic si procedural procesul de monitorizare cuprinde urmatoarele elemente 1. Metodologia de monitorizare a dezvoltarii intreprinderilor sprijinite, va cuprinde, pe langa elementele procedurale de derulare a procesului de monitorizare, modelele standard ale documentelor de monitorizare dintre care amintim – Model de raport lunar de activitate elaborat de catre beneficiarul ajutorului de minimis, Evidenta lunara a veniturilor incasate de catre beneficiarul ajutorului de minimis, Model de raport de finalizare a perioadei de 6 luni de sustenabilitate a intreprinderilor (elaborat de catre expertul de mentorat si monitorizare care are in atributie monitorizarea intreprinderii) precum si model de raport de
finalizare a perioadei de 9 luni de sustenabilitate de la finalizarea proiectului. 2 Culegerea informatiilor cu privire la functionarea si dezvoltarea intreprinderilor sprijinite – se realizeaza
prin 3 actiuni principale a) Furnizarea de rapoarte si evidente lunare de catre beneficiarii
ajutorului de minimis – astfel beneficiarii ajutorului de minimis vor transmite lunar urmatoarele
documente insotite de documente justificative Raport lunar de activitate elaborat de catre
beneficiarul ajutorului de minimis, Evidenta lunara a veniturilor incasate de catre beneficiarul
ajutorului de minimis. Prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite informatii
legate de implementarea planului de afaceri, aspecte legate de rezultatele si indicatorii asumati
prin planul de faceri (inclusiv o comparare a rezultatelor si indicatorii atinsi cu indicatorii si
rezultatele asumate), aspecte legate de locurile de munca create de intreprinderea sprijinita
prin ajutorul de minimis, informatii legate de respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din schema
de minimis. Totodata prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite elemente de
analiza calitativa a dezvoltarii intreprinderii. Prin intermediul evidentei lunare a veniturilor
incasate de catre beneficiarul ajutorului de minimis se are in vedere urmarirea rezultatelor
financiare ale noilor intreprinderi . Rapoartele de activitate si evidenta veniturilor – insotite de
documente suport vor fi verificate si aprobate de catre expertii de mentorat si monitorizare. b)
In vederea asigurarii de informatii certe – expertii de mentorat si monitorizare vor efectua la
sediul si la punctele de lucru ale fiecarei intreprinderi sprijinite un numar de minim 2 vizite pe
perioade celor 15 luni de implementare a planului de afaceri. 1 din vizite va fi anuntate iar una
din vizite se va derula in mod neanuntat. Vizita de monitorizare la sediul si la punctele de lucru
ale beneficiarilor de sprijin de minimis se vor derula in echipe de minim 2 experti mentorat si
monitorizare. La finalul fiecarei vizite se va elabora un raport de vizita. c) elaborarea raportului
final aferent fazei III de implementare – va fi realizata de catre expertul mentorat si monitorizare
in luna 6 de sustenabilitate a planului de afaceri – acest raport va contine toate elementele
constate pe perioada de 6 luni de monitorizare. Aprobarea raportului final se realizeaza de
catre managerul de proiect. In perioada de 9 luni asumata de la finalizarea proiectului –
solicitantul va asigura monitorizarea celor 13 de afaceri din resurse proprii.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului