sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS 141080

Student antreprenor în Regiunea Centru

A.II. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

In ceea ce priveste decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in
cadrul proiectului – mentionam faptul ca se are in vedere acordarea unui numar de 13 de
subventii de minimis pentru un numar de 13 de intreprinderi pe baza unui contract de subventie de minimis. Subentia de minimis va fi acordata in 2 transe dupa cum urmeaza:
Prima transa va fi acordata dupa semnarea contractului de subventie si va fi in cuantum de maxim 75% din valoarea totala a ajutorului de minimis. Transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face
dovada ca a ocupat locurile de munca minime asumate prin planul de afaceri proportional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. In cazul in care in maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizeaza ocuparea locurilor de munca minime asumate prin planul de
afaceri propotional cu valoarea toala a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri
si mentionat in contractul de subventie, transa a doua de ajutor de minimis nu se mai acorda si se demareaza procedurile legale de recuperare a transei I de subventie acordate. Evaluarea respectarii prevederilor legale si contractuale aplicabile inclusiv respectarea obligatiilor asumate privind locurile de munca create si ocupate se va realiza in cadrul sub-activitatii II. 2
Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Un ultim aspect ce trebuie mentionat este cel legat de asigurarea fluxului financiar pentru plata transelor de subventie de minimis.
Astfel intreaga activitate se va derula in conformitate cu Metologia de decontare a sumelor
primite ca si ajutor de minimis de catre intreprinderile sprijinite elaborata in cadrul proiectului. Se va avea in vedere utilizarea mecanismului cererilor de plata asa cum a fost acesta definit in
cadrul OUG 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
Toate platile reprezentand ajutorul de minimis aferent infiintarii si functionarii intreprinderilor
nou create vor fi efectuate de catre administratorul de minimis catre beneficiarul ajutorului de
minimis in cadrul celor 12 luni de functionare din cadrul etapei II. Toate cheltuielile aferente
implementarii planurilor de afaceri trebuie angajate in perioada de 12 luni de implementare a
planului de afaceri. Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de catre beneficiarul
ajutorului de minimis poate fi efectuata si ulterior celor 12 luni de implementare, dar doar pentru
cheltuieli necesare implementarii planului de afaceri in cele 12 luni din etapa II si doar cheltuieli
angajate in perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri in etapa II. In perioada
ulterioara, de minimum 15 luni, de sustenabilitate, respectiv 6 luni in cadrul etapei III si 9 luni
dupa finalizarea proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea
functionarii afacerii si va mentine ocuparea locurilor de munca create.

Metodologia de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor sprijinite…descarcă

 1. Raport lunar de activitate Asociația Exino…descarcă.                                                                  Raport lunar de activitate Dast Training Center SRL…descarcă
 2. Evidența cheltuielilor…descarcă
 3. Evidența veniturilor încasate…descarcă
 4. Propunere de act adițional…descarcă
 5. Act adițional Asociatia Exino…descarcă                                                                                         Act aditional Dast Training Center SRL…descarcă
 6. Nota justificativă privind achizițiile…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Beneficiar de ajutor de minimis…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Ofertant câștigător…descarcă
 7. Raport de verificare a achizițiilor…descarcă
 8. Proces verbal de predare primire a spațiului…descarcă
 9. Proces verbal de predare primire recepție si punere in funcțiune…descarcă
 10. Proces verbal de recepție a serviciilor…descarcă
 11. Solicitare de plata în avans din subvenția de minimis. Asociația Exino…descarcă, Dast Training Center SRL…descarcă

Nota: Conținutul documentelor anexă la Metodologia de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor sprijinite în vederea implementării și sustenabilității întreprinderilor NU se modifică de către Beneficiarii ajutorului de minimis.

În perioada de 12 luni aferenta dezvoltarii si functionarii celor 13 intreprinderi sprijinite prin schema de minimis – Expertii de mentorat si monitorizare coordonați de Coordonatorul al activitatii de mentorat si monitorizare vor derula activitati specifice de monitorizare a celor 13 intreprinderi. Monitorizarea dezvoltarii si functionarii intreprinderilor sprijinite are in vedere urmatoarele aspecte 1. Monitorizarea respectarii obligatiilor asumate de catre intreprinderile sprijinite, obligatii ce decurg din Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis. In acest sens se vor avea in vedere verificarea tuturor prevederilor ce decurg din documentele mai sus amintite (Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis) precum si din legislatia nationala si comunitara aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe langa celelalte elemente ce decurg din documentele cu caracter programatic amintite mai sus – pe respectarea prevederilor din Schema de ajutor de minimis– in sensul ca de la infiintare pana la finalizarea perioadei de sustenabilitate intreprinderi sprijinita sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 5 alin (2) Prezenta schema de minimis nu se aplica: a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: – atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza; – atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari; d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. Un alt aspect ce va fi atent monitorizat este cel legat de dezvoltarea de locuri de munca – astfel se va monitoriza atent faptul ca Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 5 persoane. In acest sens se va monitoriza atent faptul ca fiecare intreprindere sprijinita sa asigure angajarea a minim 5 persoane in maxim 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Ulterior angajarii celor 5 persoane se va monitoriza pastrarea celor 5 locuri de munca minime pe toata perioada de functionare si dezvoltare a intreprinderii din faza II de implementare. In vederea eliberarii transei 2 de subventie se vor monitoriza atent respectarea prevederilor legale si contractuale aplicabile precum si mentinerea celor 5 locuri de munca. In vederea asigurarii respectarii prevederilor Ghidului Solicitantului Conditii Speciale toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 12 luni de functionare– vor fi monitorizate cheltuielile efectuate de catre intreprinderile s nou infiintate. 2. Monitorizarea respectarii planului de afaceri aprobat – are in vedere monitorizarea
implementarii efective a planului de afaceri.

Coordonatorul activității de mentorat și monitorizare – Dna. Aurelia Berechet (0723.590.954)

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului