sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Vreau sa fiu antreprenor!

Întrebări și răspunsuri

Răspuns: Nu. Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în Regiunea Centru.

Firma poate avea mai multe puncte de lucru, înființate conform legii, în afara Regiunii Centru dar subvenția nerambursabilă de 40.000 euro se cheltuie doar pentru investiții și activități în Regiunea Centru.

Sumele cheltuite în afara Regiunii Centru nu sunt eligibile și vor fi suportate de beneficiarul de subvenție nerambursabilă din fonduri proprii.

Răspuns: Nu este necesară contribuție proprie. Suma de 40.000 euro este suma netă oferită ca subvenție nerambursabilă.

Răspuns: Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

Răspuns: Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.

Răspuns: Firma nou înființată trebuie să aibă un singur cod CAEN principal eligibil conform Listei codurilor CAEN eligibile. Firma poate însă avea oricâte coduri CAEN secundare și activități. Subvenția se acordă pentru codul CAEN principal eligibil.

Răspuns: Sunt eligibile doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

Proiectul promovează egalitatea de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

Răspuns: Se înființează firmă nouă după derularea etapei de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. Nu sunt eligibile firmele deja înființate.

Răspuns: Da, cu condiția să faceți dovada, prin mențiunea din cartea de identitate, că aveți domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Centru (Județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) în mediul urban sau rural.

Răspuns: Da. Conform Ghidului Orientări Generale art.3.2.4 pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanțare vor trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților.

Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU delegat implicați în exercitarea funcțiilor aferente proceselor menționate.

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparțială, din motive referitoare la familie, viaţă personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese.

Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Răspuns: Data de începere a înscrierilor în proiect este 1 martie 2018, ora 09.00, data la care vor fi disponibile pentru descărcare de pe acest site toate documentele necesare completării dosarului de înscriere.

Răspuns:  Cheltuieli eligibile = Cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor Operaționale care pot fi finanțate atât din FESI cât și din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a beneficiarului.

A se vedea Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014 – 2020; 

Cheltuieli neeligibile = Orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanțarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia.

Răspuns: Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nedeductibilă, potrivit legii. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile (vezi lista cheltuielilor eligibile) efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri. 

În conformitate cu Ordinul comun 698/1425/2016 la fiecare cerere de rambursare beneficiarul  trebuie să depună Declarația și Certificatul privind nedeductibilitatea TVA emise de ANAF.

Răspuns: Contabilul (sau firma) pe care o să îl angajați trebuie să asigure reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor firmei, acțiune esențială în recunoașterea eligibilității cheltuielilor.

În cadrul programelor comunitare, contabilitatea trebuie să fie organizată separat de orice alt proces contabil iar operațiunile contabile trebuie să demonstreze o transparență totală în ceea ce privește tranzacțiile, furnizând toate informațiile necesare.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice și analitice.

Răspuns: Procesul de monitorizare a proiectelor începe de la data semnării contractului de finanțare pentru subvenție și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate. Procesul de monitorizare constă în verificări administrative asupra Rapoartelor tehnice elaborate și transmise de către beneficiarii de subvenție.

În procesul de monitorizare se va verifica dacă datele Rapoartelor tehnice ale proiectului transmise de beneficiar sunt reale, că proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale, a planului de afaceri și respectă prevederile legislației naționale și comunitare.

De asemenea, sunt verificate rezultatele raportate și este urmărită evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare. Se vor face verificări la fața locului în scopul de a verifica realitatea progresului fizic al afacerii.

Răspuns: Pentru achizițiile din subvenția de minimis beneficiarii de subvenție NU au calitatea de Autoritate Contractantă și vor aplica prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Răspuns: În cadrul proiectului nostru programul de formare va avea alocate cel puțin 40 de ore/ cursant și va fi autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Programul de formare antreprenorială va avea atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Răspuns: Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu care va include reprezentanți ai mediului de afaceri, ai patronatelor din aria de implementare a proiectului și un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare. Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

1. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat și

2. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului. Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Fondurilor Europene care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai sus ca parte a planurilor de afaceri.

Răspuns: Solicitanții de subvenție care își desfășoară activitatea atât în sectoare/ domenii eligibile, cât și în sectoare/ domenii neeligibile, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

Răspuns: Valoarea subvenție va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale. Cursul euro/leu va fi calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016 adică 1 Euro = 4.4585 RON.

Răspuns: Acordarea ajutorului de minimis va fi condiționată de înființarea legală a întreprinderii.

Răspuns: Procesul de jurizare va viza minimum următoarele elemente: a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori); b) analiza SWOT a afacerii; c) schema organizatorică și politica de resurse umane; d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; e) analiza pieței de desfacere și a concurenței; f) strategia de marketing; g) proiecții financiare.

Răspuns: Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează: a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat. b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Răspuns: Activitățile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate DUPĂ semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis.

Răspuns: Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

Răspuns: Da. Trebuie însă să aveți în vedere că persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

Răspuns: După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a de proiect. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

Răspuns: Persoanele fizice NU pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

Răspuns: În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

Răspuns: Conform Corigendului nr.1 la Ghidul Solicitantului -Condiții Specifice România Start-up Plus, pag.2 – persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție. Asociația EXINO solicită tuturor celor care se înscriu în concursul de planuri de afaceri să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte prevederile mai sus menționate.

Răspuns: Da, este permis acest lucru. Persoanele care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială în proiectul nostru se pot înscrie în concursul de idei de afaceri, din cadrul proiectului nostru candidând doar pentru cele 10% planuri de afaceri finanțate pentru persoanele care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială în proiectul nostru.

Răspuns: Persoana care indeplineste conditiile necesare apartenentei la grupul tinta si care desfasoara o activitate independenta potrivit definitiei prevazute la art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei („Activitatea independentă este orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii”).

Răspuns: Ghidul solicitantului nu stabileste o astfel de restrictie, singurele conditii obligatoriu de indeplinit in acest sens, fiind urmatoarele: – persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate trebuie sa aiba în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural; – persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect; – persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. Subliniem insa ca in functie de tipul societatii comerciale, trebuie respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si celelalte dispozitii legale in materie.

Răspuns: Da, este posibil, cu respectarea urmatoarei conditii: „În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar”.

Răspuns: Conform Ghidului Conditii Generale, dupa infiintare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a. Perioada de sustenabilitate poate depasi durata celor 6 luni. Insa poate exista si cazul in care etapa a III-a coincide cu perioada de sustenabilitate.

Răspuns: Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Conditiile stabilite de Ghidul Solicitantului pentru cele 2 persoane privesc strict regiunea de domiciliu/resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, motiv pentru care apreciem ca in conditiile respectarii Legii nr. 31/1990 actualizata si acelorlalte prevederi legale aplicabile, societatea comerciala poate angaja cu carte de munca persoana care a participat la cursul de formare antreprenoriala.

Răspuns: Singura conditie mentionata in Ghidul solicitantului este aceea ca beneficiarii ajutorului de minimis sa angajeze la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane, nefiind stabilite restrictii cu privire la norma de lucru a acestora.

Răspuns: Nu se pot acorda transe intermediare, Ghidul solicitantului stabilește acordarea ajutorului de minimis in doua transe, o transa initiala si o transa finala.
“Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.”

Răspuns: În conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – secțiunea 2.3 eligibilitatea cheltuielilor – sunt eligibile cheltuielile aferente ajutorului de minimis după cum urmează – Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului: reprezentând Taxe pentru înființarea de start-up-uri. Totodată sunt eligibile Subvenții (micro-granturi) pentru start-up-uri.
Cheltuielile pentru măsurile care vizează înființarea de noi întreprinderi (măsuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subvenții/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR

Răspuns: În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice România Start Up Plus – perioada minimă de derulare a activității întreprinderilor sprijinite financiar prin intermediul schemei de antreprenoriat este de 18 luni – din care 12 luni în etapa II de implementare și minim 6 de sustenabilitate.

Răspuns: Cuantumul maxim al subvenției acordate pentru dezvoltarea de noi afaceri este egală cu echivalentul în lei a 40,000 euro, calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016 adică 1 Euro = 4.4585 RON. Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să se încadreze în cuantumul maxim admis.

Răspuns: In ceea ce priveste activitatea de mentorat, aratam ca potrivit Ghidului Solicitantului, aceasta are doua componente si anume:
1.Mentoratul asigurat stagiarilor de catre reprezentantii intreprinderilor in cadrul carora se desfasoara stagiile de practica, mentorii avand calitatea de experti cooptati;
2.Serviciile de consiliere/consultanta/mentorat furnizate de catre Asociația Exino, ulterior analizării procesului de selectie a planurilor de afaceri, pentru care se intocmeste planul de mentorat si consiliere si care vor fi coordonate de catre coordonatorul activitatii de mentorat. Persoana ce va ocupa această poziție va avea experiență în activități de mentorat și/ sau consultanță pentru dezvoltarea afacerilor și/sau experiență și cunoștințe în managementul și dezvoltarea unor întreprinderi. În cadrul Asociației Exino Coordonatorul activității de mentorat și stagii de practică este colegul nostru, Răzvan Gavrilescu. Poate fi contactat la telefon 0722.455.447.

Răspuns: În conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice România Start Up Plus Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare:
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari.
d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

În ceea ce privește modul de utilizare a subvenției de către beneficiarului ajutorului de minimis, acesta se stabilește prin intermediul planului de afaceri.

Răspuns: Având în vedere, Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxele pentru înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) au fost eliminate. Pe cale de consecință, aceste taxe nu mai reprezintă cheltuieli eligibile, întrucât ele nu mai există. Alte cheltuieli ocazionate de înființarea firmei, reprezentând onorarii avocat, notar sau servicii oferite de ONRC nu sunt cheltuieli eligibile, întrucât nu sunt taxe, ci reprezintă cheltuieli pentru plata unor servicii.

Răspuns: Având în vedere prevederile GS-CS: cap.1.3-pg.9 ” Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.”; cap.1.3-pg.11 -„După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.”; cap.1.7-pg.18 Indicatorii aplicabili proiectului – ”4S9 Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului – minimum 2x valoarea indicatorului 4S10; 4S10 IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului – minimum 10% din valoarea indicatorului 4S11”, prin prevederea GS-CS cap.1.3-pg. 11 ”La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane angajate, Asociația Exino are obligația de verifica dacă numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial.”

Se înțelege că la finalul implementării proiectului, Asociația Exino are obligația de a verifica dacă se respectă valoarea indicatorului 4S9 asumată prin cererea de finanțare precum și condiția de minimum 2 persoane angajate pe fiecare IMM sprijinit la 6 luni după terminarea sprijinului.

Răspuns: Acordarea subventiilor pentru firme nu se poate face inainte de selectia tuturor planurilor de afaceri. Subactivitatea ce vizează acordarea subvențiilor (II.4 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului) se subscrie etapei a II-a de implementare a schemei de antreprenoriat. Etapa a II-a începe în momentul în care se încheie etapa I.

Răspuns: Etapele precizate în ghid sunt etape cadru și trebuie privite prin raportarea la proiectul în ansamblu. Din această perspectivă, ele nu se suprapun. Când s-a finalizat procesul de plată a primei tranșe din valoarea ajutorului de minimis și administratorul schemei de antreprenoriat a prezentat AM/OI un dosar conținând documente justificative privind plata primei tranșe a sumelor acordate ca ajutor de minimis întreprinderilor înființate în cadrul proiectului acordat întreprinderilor, când toate întreprinderile nou create au funcționat minimum 12 și când toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create au fost efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare, abia atunci se încheie etapa a II-a.

Singurul aspect care ar putea conduce la ideea suprapunerii etapei a II-a cu etapa a III-a, ține de faptul că din etapa a II-a pot apărea decalaje între timpii de înființare a afacerilor (unele IMM-uri pot fi înființate mai repede și pot lua și prima tranșă mai repede, altele mai târziu) și pe parcursul etapei a II-a administratorul schemei de antreprenoriat va începe să monitorizeze funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate pe măsură ce acestea se înființează.

Răspuns: In situatia descrisa, beneficiarul ajutorului de minimis nu mai primeste transa a II-a a subventiei, fara a fi obligat la returnarea transei initiale daca ”respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice România Start-Up Plus, respectiv: – angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis; – asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare; – asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă; – respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.” (Schema de ajutor de minimis Romania Start Up Plus, art. 7).
Se vor avea în vedere și celelalte prevederi din Ghidul solicitantului – Condiții specifice România Start-Up Plus: ”Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.”; ” După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.”

Răspuns: În conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.”. În consecință, atât plata tranșei I, cât și plata tranșei a II-a trebuie să se facă în cadrul celor 12 luni aferente etapei a II-a, asfel încât și plățile aferente funcționării întreprinderii cu bani din ambele tranșe să fie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

Răspuns: Da, este posibil, cu respectarea urmatoarei conditii: „În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar”.

Raspuns: În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, art.II.4, „… Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
a. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
b. O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.”
Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice nu permite acordarea subvenției într-o singură tranșă, ci în două tranșe conform prevederilor din articolul menționat mai sus

Răspuns : Este vorba despre interdicția de a acorda ajutoare de minimis întreprinderilor care au cod CAEN principal în domeniul producției primare de produse agricole. Interdicția are la bază prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană care, în anexa 1, definește produsele agricole, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/20132.
Vă rugăm să aveți în vedere ca un Plan de Afaceri care propune spre finanțare o afacere care are cod CAEN principal domeniul producției primare de produse agricole va fi declarat neeligibil, în conformitate cu interdicția amintită.

Răspuns: Prelucrarea produselor agricole reprezintă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Răspuns : Comercializarea produselor agricole înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către evânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

Răspuns: Contractul de subvenție reprezintă actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

Răspuns: Da. Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Răspuns: Fără să contravină prevederilor din Codul Fiscal – se aplică următoarele reguli de facturare:
1) pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România – facturarea face obiectul prevederilor art. 319. Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării nu se consideră a fi în România – facturarea face obiectul normelor aplicabile în statele membre în care are loc livrarea de bunuri/prestarea de servicii;
2) prin excepție de la prevederile de mai sus
– pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de o persoană impozabilă stabilită în România – facturarea face obiectul prevederilor art. 319 – dacă furnizorul/prestatorul nu este stabilit în statul membru în care are loc livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, persoana obligată la plata TVA este persoana căreia i se livrează bunurile sau i se prestează serviciile.
– pentru livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care locul livrării, respectiv prestării se consideră a fi în România, efectuate de un furnizor/prestator care nu este stabilit în România, dar este stabilit în Uniunea Europeană, iar persoana obligată la plata taxei este beneficiarul către care s-au efectuat respectivele livrări/prestări – facturarea face obiectul normelor aplicabile în statul membru în care este stabilit furnizorul/prestatorul.
– în situația în care beneficiarul este persoana care emite factura în numele și în contul furnizorului/prestatorului, se aplică prevederile menționate la primul paragraf (nr. 1);
3) pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de o persoană impozabilă stabilită în România, dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor nu are loc în Uniunea Europeană – se aplica regulile de facturare din Romania, însa este recomandat sa se discute și cu clientul, pentru asigurarea respectării regulilor din țara acestuia.

Răspuns: În Monitorul Oficial nr. 626 din 19 iulie 2018, a fost publicata Legea nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul. Legea reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship (practică profesională) pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Contractele de internship pot fi încheiate şi de persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, dar numai cu acordul părinţilor.

În funcţie de numărul de salariaţi, organizaţia-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor. Prin excepţie, organizaţia-gazdă care are încadraţi cel mult 20 salariaţi poate încheia simultan cel mult două contracte de internship. Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea activităţii respective este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. În concluzie, dacă încheiați două contracte de internship nu înseamnă că ați realizat indicatorul obligatoriu de înființare a minim 2 locuri de muncă.

Răspuns: În Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 13 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. În sensul acestei legi biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță. Având în vedere că sumele derulate prin operațiunile cu biletele de valoare de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri vă rugăm să studiați legislația în domeniu și oportunitatea unei astfel de abordări.

Răspuns: Persoana impozabilă stabilită în România are obligația de a stoca în România, conform prevederilor din Codul fiscal, facturile emise/primite pe baza operațiunilor la care participă. Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție, cu condiția să asigure autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora, conform cu Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare.

Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura și factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligația să stocheze prin mijloace electronice și datele ce garantează autenticitatea originii și integritatea conținutului facturilor. La solicitarea organelor de inspecție fiscală trebuie asigurată traducerea în limba română a facturilor primite/emise.

Răspuns: Lizibilitatea facturilor – Este vorba despre obligația legală de respectare a autenticității, integrității și lizibilității unei facturi. Această obligație legală este prevăzută în Codul Fiscal la Art. 319, alin.25 care prevede :” Autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității originii, a integrității conținutului și a lizibilității facturii. Acest lucru poate fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pistă fiabilă de audit între o factură și o livrare de bunuri sau prestare de servicii. „Autenticitatea originii” înseamnă asigurarea identității furnizorului sau a emitentului facturii. „Integritatea conținutului” înseamnă că nu a fost modificat conținutul impus în conformitate cu prezentul articol. ”  Factura trebuie prezentată astfel încât conținutul să fie ușor de citit, pe hârtie sau pe ecran, fără a nevesita o atenție ori o interpretare excesivă. Persoana impozabilă trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței dintre informațiile din fișierul electronic original și documentul lizibil prezentat.

Controlul de gestiune – În sensul Codului fiscal, controlul de gestiune înseamnă procesul prin care persoana impozabilă garantează în mod rezonabil identitatea furnizorului/prestatorului facturii, integritatea conținutului facturii și lizibilitatea facturii din momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare. Controlul de gestiune trebuie să corespundă volumului/tipului de activitate a persoanei impozabile, să ia în considerare numărul și valoarea tranzacțiilor, precum și numărul și tipul de furnizori/clienți și, după caz, orice alți factori relevanți.

Răspuns: Beneficiarii de subvenție vor efectua înregistrări contabile sintetice și analitice, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată cu completările ulterioare. Toate operațiunile efectuate de către beneficiarul de eubvenție în cadrul proiectului vor fi reflectate în evidența contabilă a firmei nou înființate și susținute cu documente justificative.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate. Beneficiarii de subvenție au obligația ținerii evidenței contabile distincte, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea subvenției, în conformitate cu dispozițiile legale.

Răspuns: În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, la Art.2 alin.1 lit. a este prevăzută următoarea definire :  neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

Răspuns: Da. Trebuie respectate plafoanele specificate în Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Aceste plafoane sunt : 1. pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA; 2. Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA; 3. Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru: laptop/notebook – 4.000 lei inclusiv TVA; computer desktop – 3.500 lei inclusiv TVA; videoproiector – 2.500 lei inclusiv TVA; imprimantă – 3.000 lei inclusiv TVA; multifuncţională – 12.000 lei inclusiv TVA; tabletă – 900 lei inclusiv TVA. Argumentul ține de tehnica legislativă și ierarhia actelor normative care determină forţa juridică a acestora. Principiul de drept este că actul normativ de nivel inferior trebuie să fie emis în limitele şi potrivit normelor care le reglementează, de nivel superior. Astfel, Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, este un document care reglementează cadrul general ce cuprinde informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu tuturor solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Ghidul Condiții specifice și Schema de minimis sunt considerate, conform tehnicii legislative, documente de nivel inferior și care pe cale de consecință completează documentul de nivel superior, din punct de vedere al tehnicii legislative.

Răspuns: După concursul de planuri de afaceri și absolvirea stagiului de practică într-o întreprindere din domeniul viitoarei firme va urma o perioadă de 6 luni de consultanță/consiliere/mentorat în care veți beneficia GRATUIT de sprijinul mentorilor nostri, Mentorii vor fi persoane cu vastă experență în afaceri și vă vor consilia privind toate aspectele înființării, funcționării și dezvoltării noii firme. Apoi veți înființa firma și veți primi subvenția, cel mai probabil începând cu luna iunie 2019. Subvenția se virează în contul special al firmei nou înființate. Va fi suficient timp și veți avea tot sprijinul pentru pregătirea și dezvoltarea firmei.

Răspuns: Subvenția nerambursabilă pe care o vom acorda, în cadrul proiectului, este de maxim 40.000 euro, în funcție de prevederile planului de afaceri. Subvenția nerambursabilă se va acorda în lei la cursul Info euro aferent lunii august 2016 adică 1 Euro = 4.4585 RON. De exemplu: dacă conform planului de afaceri veți solicita subvenția nerambursabilă de 40.000 veți primi 40.000 euro x 4.4585 lei = 178.340 lei .   Subvenția nerambursabilă se acordă GRATUIT, fară a se solicita vre-un aport din partea dvs. Din resurse proprii puteți însă suplimenta bugetul firmei cu orice sumă pe care o considerați necesară. Trebuie să aveți în vedere ca toate cheltuielile din subvenție se vor efectua după înființarea firmei și primirea subvenției în contul special. Nicio sumă cheltuită anterior primirii subvenției nu este considerată eligibilă și nu se va deconta din subvenție.

Răspuns: Nu. Este interzisă participarea potențialilor antreprenori la mai multe cursuri decontate în cadrul Programului România Start – Up Plus. În cazul în care acest lucru are loc, antreprenorul va fi automat eliminat de la finanțare și va fi nevoit să ramburseze toate costurile cu formările la care a participat.

Răspuns: Nu. Antreprenorul poate opta pentru locuri de muncă part-time. Vă rugăm să luați în considerare și faptul că, potrivit legilslației în vigoare, în situația în care persoana pe care doriți să o angajați va avea venitul sub nivelul venitului minim pe economie contribuțiile datorate la bugetul de stat vor fi la nivelul salariului minim pe economie.

Răspuns: Nu. Subvenția va fi virată în contul special și apoi o veți cheltui din acest cont special. Contabilitatea pentru acest cont special se va ține analitic distinct. Banii aduși de dvs. ca aport din surse proprii se depun în alt cont operațional al firmei și sunt cheltuiți din acel cont.

Răspuns: Le găsiți la punctele 4.3.8 și 4.3.9 din Ghidul Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020.

Răspuns: În conformitate cu prevederile Ghidului Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020, pct. 4.3.3 următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 1. subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a operațiunii;
 2. subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total al
  proiectului;
 3. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
 4. dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții
  pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
 5. contribuția în natură;
 6. achiziţia de echipamente second-hand;
 7. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată
 8.  costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
 9. cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
 10. achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare
 11. orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucţiuni speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.

Răspuns: În conformitate cu pct.4.3.7 din Ghidului Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020 trebuie să respectați următoarele reguli:

 • Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), aveți obligația să furnizați organismelor de audit şi de control, inclusiv Asociației Exino, AMPOCU/OIPOCU responsabil toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, în calitate de achizitor aveţi obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul/ prestatorii.
 • Aveți obligația justificării corespunzătoare a valorii estimate a bunurilor si serviciilor achiziționate. In acest sens, fiecare achiziție de bunuri/servicii va avea la baza o nota de fundamentare a valorii achiziției. Nota de fundamentare va conține, pe cat posibil, cereri de ofertă de la operatori relevanţi şi cunoscuţi de pe piaţă în domeniile in care se dorește achiziția.
 • In situația în care este necesara achiziția de servicii veți folosi pentru estimarea valorii aferente serviciilor necesare plafoanele orare maximale prevăzute în  Ghidului Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020 (la care se adaugă contribuțiile angajatorului), corelate cu nivelul de experiența si cu tipologia expertului/experților necesar/necesari. În implementare, AM/OI POCU sau Asociația Exino, poate solicita spre verificare documente justificative care probează nivelul de experiență al experților subcontractați.

Răspuns: Da. În concordanță cu principiul asigurării rezonabilității costurilor și în temeiul OUG 66/2011 și a normelor sale de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții de finanțare sunt obligați să asigure, iar evaluatorii sunt obligați să verifice, încă din faza de depunere a proiectelor, justificarea prețurilor și costurilor introduse în buget, în raport cu prețul pieței. Pentru aceasta, se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect. (pct 4.3.10 din Ghidul Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020)

Răspuns

A) Temele secundare FSE. În cadrul axei prioritare 3 – prioritatea de investiții 8.iii sunt vizate următoarele temele secundare:

1. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Vă recomandăm să studiați întreaga legislație în domeniu dar și Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

2. Inovare socială – presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii serviciilor sociale. Programul Operațional Capital Uman promovează inovarea socială, în special cu scopul de a testa, și, eventual, a implementa la scară largă soluții inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocările sociale. Exemple de teme de inovare socială care ar putea fi utilizate în cadrul acestui ghid al solicitantului – condiții specifice: • metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/ etnice; • metode inovatoare de combatere a discriminării; • valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse; • activități și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse, nediscriminarea etc.• crearea și consolidarea de parteneriate, reţele şi platforme de colaborare între centrele de sprijinire a afacerilor şi incubatoarelor/ clusterelor/ hub-urilor existente la nivel naţional/ regional/ local pentru susţinerea grupului ţintă POCU şi a oricăror persoane interesate, cu resurse privind înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor; • aplicarea de mecanisme de preluare de către agenţii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activităţi comerciale vizând servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.); • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare în comunitate.

3. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este denumirea care se oferă unui ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a creea, difuza, stoca şi gestiona informaţia. TIC este importantă pentru transformarea modului în care comunicăm, transformarea modului în care dispunem de informaţie, transformarea naturii şi a modului în care facem comerţ, schimbarea modului în care muncim, transformarea modului în care proiectăm şi fabricăm bunuri, schimbarea modului în care învăţăm. Întreprinderile cu conexiune la internet înregistrează o creştere mai mare a veniturilor şi creează mai multe locuri de muncă decât întreprinderile concurente din afara spaţiului online. Utilizarea eficientă a TIC sporeşte productivitatea la locul de muncă şi, prin urmare, competitivitatea. Îmbunătăţirea accesului la TIC de calitate, în special în zone izolate, poate spori calitatea vieţii indivizilor prin facilitarea accesului la servicii de calitate.

B) Teme orizontale

1. Dezvoltare durabilă – Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică  Integrarea orizontală a principiului are în vedere ca operațiunile finanțate să urmărească reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, prin activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor. Promovarea și educarea cu privire la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos vor contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile, bazate pe principiile dezvoltării durabile. În acest sens, inițiativele antreprenoriale vor avea în vedere implementarea unor planuri de afaceri ce prevăd derularea a cel puțin uneia dintre activitățile enunțate în paragraful anterior. Este important să propuneți în planul de afaceri instrumente concrete pentru asigurarea implementării principiului dezvoltării durabile în firma pe care o veți înființa. (Vă recomandam să studiați Ghidul  integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020” …descarcă)

2. Egalitatea de șanse și non-discriminarea.  Promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Acțiunile specifice menite să răspundă nevoilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ măsuri specifice ce au ce urmăresc îmbunătățirea inserției sociale și profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale, precum și prin spirjinirea inițiativelor antreprenoriale, respectiv prin creșterea accesului pe piața muncii. (Vă recomandăm să studiați Ghidul  integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020” …descarcă)

3. Promovarea egalității între femei și bărbați. Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice includ intervenții care vizează îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen. De asemenea, campaniile de conştientizare și acțiunile specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active vor contribui la combaterea tuturor formelor de discriminare, inclusiv a celor pe bază de gen. Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul sprijinului direct. Acțiunile specifice se vor referi la: Accesul egal pentru femei și bărbați; Pentru muncă egală, remunerație egală pentru femei și bărbați; Promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv încurajarea adoptării de către angajatori a programelor de lucru flexibile; Promovarea independenței economice a femeilor (în special prin antreprenoriat); Promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a copiilor.  (Vă recomandăm să studiați și Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați …descarcă)

Candidații din Concursul de Planuri de afaceri trebuie să aibă în vedere, la scrierea planului de afaceri, temele secundare și orizontale prezentate în Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice „România Start Up Plus” și să prezinte măsura în care planul de afaceri contribuie la una sau mai multe dintre aceste teme.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
» SC Resources Development & Ideas SRL
» Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 03/01/2018
Valoare contract: 22.288.249, 75 lei

Pagina Facebook a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţat de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României