sigle ue

                                                             Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020                                                                                                                                                                                  Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”                                                                                                                                                                          Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă „Promovarea culturii antreprenoriale Cod proiect 127358

 

Consolidarea coeziunii economice si sociale în Regiunea Sud-Muntenia si în Regiunea Centru

A.I Sprijin pentru înființarea de noi intreprinderi sociale

      Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintădescarcă

      Formulare și documente : 

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020...descarcă
 2. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal…descarcă
 3. Declarație  pe proprie răspundere și formular privind intenția de a înființa o intreprindere socială…descarcă
 4. Declarație privind statutul pe piața muncii…descarcă
 5. Declarație privind evitarea dublei finanțări…descarcă
 6. Copie după cartea de identitate (se semnează de candidat cu mențiunea Conform cu originalul)
 7. Copie după certificatul de naștere al candidatului, semnat de către candidat/ă conform cu originalul
 8. Copie după certificatul de căsătorie, după caz.
 9. Curriculum Vitae…descarcă model EuroPass (se semnează de candidat pe fiecare pagină)
 10. Declarație de evitarea conflictului de interese și a incompatibilității…descarcă
 11. Acord de participare ca rezervă în proiect…descarcă

       

         Dosarele candidaților se primesc în perioada 06.01.2020 – 15.05.2020.

 • La depunerea dosarelor de candidatură, personal de către candidat  sau prin poștă/curier la Asociația Exino – Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, Coordonatorul activității de informare și recrutare grup țintă va aloca număr de înregistrare fiecărui dosar după principiul primul venit – primul servit.

           Coordonator activității de informare și recrutare grup țintă – Telefon : 0735.814.464

           Program de lucru : L-V     09.00-17.00

        Eligibilitatea candidaților 

Grupul țintă al proiectului este compus dintr-un număr de 104 persoane din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Centru care doresc sa înființeze intreprinderi sociale. 

         Candidații trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă 18 ani împliniți la data primei zi de curs.
 • să aibă domiciliul/reședința valabilă într-una din Regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) și Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna). 
 • să exprime în scris intenția de a înființa o intreprindere socială sau o întreprindere socială de inserție în conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;
 • sa nu se încadreze în categoria tinerilor NEETs (cu vârsta cuprinsa intre 16 – 24 de ani, care nu urmează nici o forma de învățământ și nu au loc de munca) 

 • sunt absolvenți de studii medii, cu diplomă de bacalaureat, sau absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență.

Nu pot face parte din grupul țintă angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori afin, până la gradul 2 inclusiv.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit legii (art.6 din Legea societăților nr. 31/1990), sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care, potrivit art. 38 Cod civil, nu au capacitate de exercițiu deplină.

Nu pot face parte din grupul țintă persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru a deține calitatea de fondator, administrator și/sau asociat, conform legislației din România.

         Beneficii pentru grupul țintă

    Proiectul stimulează și încurajează spiritul antreprenoriatului social și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru un număr de minimum 104 persoane. Pe parcursul formarii antreprenoriale, aceste persoane vor fi sprijinite sa-și planifice afacerea și să creeze planuri de afaceri competitive și sustenabile. Cele mai sustenabile 21 de idei, vor primi sprijin financiar pentru punerea lor în practică, efectul imediat fiind crearea a minimum 105 noi locuri de munca

      Proiectul oferă cadrul necesar pentru ca toate planurile de afaceri sa fie competitive și sustenabile, astfel chiar dacă numai o parte a acestora vor primi sprijin financiar direct, celelalte să poată constitui instrumente de dezvoltare sau chiar de obținere a altor finanțări publice sau private de tip grant, credit, joint-venture, business angel, crowd funding, seed etc.

  Beneficiile directe se concretizează în:

– 2 programe de formare autorizate cu recunoștere la nivel național și european pentru fiecare persoană din grupul țintă. Unul în domeniul antreprenoriatului: Antreprenor în economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere socială cod COR 112036 și unul individualizat în funcție de nevoile de dezvoltare: Expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304).

– Realizarea de către fiecare participant la formare a unui plan de afaceri individual, instrument util în planificarea ideii de afaceri, dezvoltarea acesteia și obținerea unor posibile finanțări ulterioare.

 
Mult succes!
 

Derularea acestei activități presupune 3 componente esențiale interdependente intre ele:

1) Elaborarea analizelor diagnostic inițiale cu privire la situația economiei sociale câte una
pentru fiecare regiune de dezvoltare vizata (Sud Muntenia si Centru); Aceste analize diagnostic vor fi făcute publice prin publicarea pe pagina web a proiectului cât și prin transmiterea lor către actorii relevanți de pe piața forței de muncă (asociații de intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locală.

  • Analiză diagnostic cu privire la situația economiei sociale în Regiunea Sud Munteniadescarcă
  • Analiză diagnostic cu privire la situația economiei sociale în Regiunea Centrudescarcă

2) Încheierea de parteneriate cu actorii relevanții de pe piața forței de munca (asociații de intreprinderi/huburi/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, în vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;

3) Derularea efectiva a campaniei de informare a publicului cu privire la importanta economiei sociale și cu privire la oferta de sprijin a proiectului.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna
Dată începere proiect: 01/10/2019
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro