sigle ue
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Axa prioritară 8: REACT EU, Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”,
Cod apel: POCU/1009/8/3/148128,
Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, MySmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

A.II Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului

   Se are in vedere acordarea unui numar de 21 de subventii de minimis pentru un numar de 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie pe baza unui contract de subventie de minimis. Subentia de minimis va fi acordata in 2 transe dupa cum urmeaza: 

 • Prima transa va fi acordata dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta atestatul de intreprindere sociala in cazul intreprinderilor sociale sau marca sociala in cazul intreprinderilor sociale de insertie.  Aceasta prima transa va fi in cuantum
  de maxim 75% din valoarea totala a sprijinului de minimis acordat intreprinderii
  sociale/intreprinderii sociale de insertie.
 • Cea de a doua transa va fi acordata ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ocuparii locurilor de munca minime asumate prin planul de afaceri. Evaluarea respectării prevederilor legale si contractuale aplicabile inclusiv respectarea obligatiilor asumate privind locurile de munca create si ocupate se va realiza in cadrul subactivitatii
  Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. 

 

   Întreaga activitate se va derula in conformitate cu Metologia de decontare a sumelor primite ca si ajutor de minimis de catre intreprinderile sociale sprijinite elaborata in cadrul proiectului. Se va avea in vedere utilizarea mecanismului cererilor de plata asa cum a fost acesta definit in cadrul OUG 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Metodologia de monitorizare a dezvoltarii intreprinderilor sociale sprijinitedescarcă

 1. Raport lunar de activitate Asociația Exino…descarcă.                                                                  Raport lunar de activitate Dast Training Center SRL…descarcă
 2. Evidența cheltuielilor…descarcă
 3. Evidența veniturilor încasate…descarcă
 4. Propunere de act adițional…descarcă
 5. Act adițional Asociatia Exino…descarcă                                                                                    Act aditional Dast Training Center SRL…descarcă
 6. Nota justificativă privind achizițiile…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Beneficiar de ajutor de minimis…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Ofertant câștigător…descarcă
 7. Raport de verificare a achizițiilor…descarcă
 8. Proces verbal de predare primire a spațiului…descarcă
 9. Proces verbal de predare primire recepție si punere in funcțiune…descarcă
 10. Proces verbal de recepție a serviciilor…descarcă
 11. Solicitare de plata în avans din subvenția de minimis.                                                  Asociația Exino…descarcă, Dast Training Center SRL…descarcă

Nota: Conținutul documentelor NU se modifică de către Beneficiarii ajutorului de minimis. 

În perioada de 18 luni aferenta dezvoltarii si functionarii celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite prin schema de minimis – expertii de mentorat si monitorizare coordonati de catre expertul Coordonator al activitatii de mentorat si monitorizare vor derula activitati specifice de monitorizare a celor 21 de intreprinderi sociale.

   Monitorizarea dezvoltarii si functionarii intreprinderilor sociale sprijinite are in vedere urmatoarele aspecte: 

   1. Monitorizarea respectarii obligatiilor asumate de catre intreprinderile sprijinite, obligatii ce decurg din Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis. In acest sens se vor avea in vedere verificarea tuturor prevederilor ce decurg din documentele mai sus amintite (Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis) precum si din legislatia nationala si comunitara aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe langa celelalte elemente ce decurg din documentele cu caracter programatic amintite mai sus – pe respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din Schema de ajutor de minimis– in sensul ca de la infiintare pana la finalizarea perioadei de sustenabilitate intreprinderi sociale sprijinita sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 5 alin (2) Prezenta schema de minimis nu se aplica: a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: – atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza; – atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari; d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. Un alt aspect ce va fi atent monitorizat este cel legat de dezvoltarea de locuri de munca – astfel se va monitoriza atent faptul ca Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 3 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 1 persoana iar restul de 4 persoane vor fi angajate cel tarziu la 30 de zile de la operationalizarea intreprinderii (cf GSCS). In acest sens se va monitoriza atent faptul ca fiecare intreprindere sociala sprijinita sa asigure angajarea a minim 5 persoane. Ulterior angajarii celor 5 persoane se va monitoriza pastrarea celor 5 locuri de munca minime pe toata perioada de functionare si dezvoltare a intreprinderii din faza II de implementare (monitorizarea pastrarii celor 5 locuri de munca pe perioada de sustenabilitate a contractului de ajutor de minimis se va realiza din resurse proprii dupa finalizarea proiectului). Monitorizarea locurilor de munca se va realiza atat pe palierul numarului de angajati dar si pe respectarea numarului minim de 3 angajati apartinand anterior categoriei tinerilor NEETs. In vederea eliberarii transei 2 de subventie se vor monitoriza atent respectarea prevederilor legale si contractuale aplicabile precum si mentinerea celor 5 locuri de munca. In vederea asigurarii respectarii prevederilor Ghidului Solicitantului Conditii Speciale toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor sociale nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 18 luni de functionare– vor fi monitorizate cheltuielile efectuate de catre intreprinderile sociale nou infiintate.

2. Monitorizarea respectarii planului de afaceri aprobat – are in vedere monitorizarea implementarii efective a planului de afaceri. Acest tip de monitorizare are drept scop identificarea si agregarea de date rezonabile cu privire la modul de implementare a planului de afaceri, agregarea rezultatelor si indicatorilor de performanta atinsi comparativ cu cei asumati in vederea asigurarii dezvoltarii sustenabile a intreprinderilor sociale. Se vor avea in vedere monitorizarea implementarii activitatilor propuse prin planul de faceri, a rezultatelor si indicatorilor asumati – inclusiv cei financiari in vederea asigurarii dezvoltarii pe termen lung a intreprinderilor sociale. Un aspect esential al monitorizarii implementarii planurilor de afaceri inclusiv a indicatorilor, rezultatelor asumate – inclusiv cele financiare are in vedere dobandirea si agregarea de date reprezentative pentru elaborarea celor doua analize diagnostic finale, aceste materiale vor fi disponibile pentru publicul larg, dupa cum este mentionat in sectiunea Sustenabilitatea proiectului – si se va constituii intr-un document ce poate fi utilizat in transferabilitatea masurilor si sprijinului acordat prin proiect in vederea utilizarii lectiilor invatate si la alte grupuri tinta. Din punct de vedere tehnic si procedural procesul de monitorizare  langa elementele procedurale de derulare a procesului de monitorizare, modelele standard ale documentelor de monitorizare.

   Prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite informatii legate de implementarea planului de afaceri, aspecte legate de rezultatele si indicatorii asumati prin planul de faceri (inclusiv o comparare a rezultatelor si indicatorii atinsi cu indicatorii si rezultatele asumate), aspecte legate de locurile de munca create de intreprinderea sprijinita prin ajutorul de minimis, informatii legate de respectarea prevederilor art. 5 alin (2) din schema de minimis. Totodata prin intermediul raportului lunar de activitate se vor transmite elemente de analiza calitativa a dezvoltarii intreprinderii sociale in vederea integrarii acestora in Analiza diagnostic finala. Prin intermediul evidentei lunare a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis – se are in vedere urmarirea utilizarii corespunzatoare a sumelor din ajutorul de minimis – beneficiarul va transmite aceasta evidenta insotita de documente justificative. Prin intermediul evidentei lunare a veniturilor incasate de catre beneficiarul ajutorului de minimis se are in vedere urmarirea rezultatelor financiare ale noilor intreprinderi sociale. Rapoartele de activitate si cele 2 evidente – insotite de documente suport vor fi verificate si aprobate de catre expertii de mentorat si monitorizare.

    In vederea asigurarii de informatii certe – expertii de mentorat si monitorizare vor efectua la
sediul si la punctele de lucru ale fiecarei intreprinderi sprijinite un numar de minim 4 vizite pe
perioade celor 18 luni de implementare a planului de afaceri. 3 din vizite vor fi anuntate iar una din vizite se va derula in mod neanuntat. La finalul fiecarei vizite se va elabora un raport de vizita. c) elaborarea raportului final aferent fazei II de implementare – va fi realizata de catre expertul mentorat si monitorizare in luna 18 de la obtinerea atestatului de intreprindere sociala/marca sociala – acest raport va contine toate elementele constate pe perioada de 18 luni de monitorizare. Aprobarea raportului final se realizeaza de catre Managerul de proiect.

Coordonatorul activității de mentorat și monitorizare – Dna. Aurelia Berechet  (0723.590.954)

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 8: REACT EU,
Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”, Cod apel: POCU/1009/8/3/148128
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi mfe.gov.ro