sigle ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:                                                                                                   Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă,                                                                                                 Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, Mysmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

A.I Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

     Derularea acestei activități presupune 3 componente esențiale interdependente intre ele:
1)Elaborarea analizei diagnostic inițiale cu privire la situația economiei sociale in regiunea
Centru; 2) Încheierea de parteneriate cu actorii relevanții de pe piața fortei de munca (asociații
de întreprinderi/huburi/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, in vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile; 3)Derularea efectiva a campaniei de
informare a publicului cu privire la importanta economiei sociale si cu privire la oferta de sprijin a proiectului. 1)In ceea ce priveste realizarea analizelor diagnostic – procesul va fi demarat prin elaborarea unei Metodologii de realizare a analizei diagnostic. Aceasta metodologie va procedura modalitatea de realizare a analizelor diagnostic si va stabilii care sunt indicatorii socio economici ce vor sta la baza realizării analizelor. După elaborarea metodologiei de realizare a analizelor diagnostic se va realiza analiza diagnostic initiala pentru regiunea Centru.
     Acesta analiza diagnostic va fi facuta public prin publicarea pe pagina web a proiectului cat si prin transmiterea lor catre actorii relevanți de pe piata fortei de munca (asociatii de
intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de asistenta
sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala. In acelasi timp analiza diagnostic
initiala va fi disponibila si pentru cei 75 membrii ai grupului tinta in vederea utilizarii
informatiilor/datelor/studiilor in vederea dezvoltarii planurilor de afaceri.  

     Un element esențial al implementării proiectului este realizarea de parteneriate cu actorii relevanți de pe piata forței de munca, in prima etapa de implementare a proiectului aceste parteneriate au rolul de a asigura: a) transmiterea informațiilor despre implementarea proiectului si despre oportunitățile oferite de acesta pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale din regiunea Centru c)asigurarea identificarii de persoane interesate sa înființeze întreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie in regiunea Centru.  d)asigurarea necesarului de informatii in vederea adaptarii procesului de implementare a proiectului .

     Pe lângă aceste elemente de sprijin direct oferit proiectului in vederea promovării ofertei de dezvoltare a economiei sociale si de identificare a acelor persoane interesate sa infiinteze întreprinderi sociale – aceste 6 parteneriate vor constitui o baza importanta in vederea
asigurarii sustenabilitatii dezvoltarii celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite prin proiect. Astfel
pe baza acestor parteneriate se va asigura conectarea celor 21 de intreprinderi sociale
infiintate in habitatul socio economic al regiunii facilitand astfel identificarea de piete de
desfacere pentru bunurile si serviciile realizate de aceste 21 de intreprinderi sociale, in acelasi
timp conectarea intreprinderilor sociale la mediul socio economic regional va permite
identificarea de surse de finantare pentru activitatile intreprinderilor sociale inclusiv prin
cooptarea actorilor socio economici relevanti in domeniul economiei sociale. Nu in ultimul rand  pe baza acestor parteneriate se deschid oportunitati majore de dezvoltare de noi proiecte ce au drept scop dezvoltarea economiei sociale cu utilizarea rezultatelor si lectiilor invatate prin implementarea acestui proiect. In acelasi timp pe baza celor 6 parteneriate se vor putea promova proiecte/programe sau politici regionale de dezvoltare a economiei sociale.

     Activitatea de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite prin proiect atat prin promovarea ofertei de formare cat si pe baza oportunitatii de finantare oferita prin schema de sprijin antreprenorial (minimis) va lua forma unei campanii de informare a publiculu. In cadrul acestei campanii informare a publicului se va populariza oferta proiectului cu privire la oportunitățile oferite pentru persoanele cu reședința sau domiciliul regiunea Centru care doresc sa înființeze o întreprindere sociala. In acest sens prin intermediul campaniei de informare a publicului se vor populariza următoarele aspecte – 1. Oportunitatea de a participa la un program de formare antreprenoriala in domeniul economiei sociale – cu sansa de a dobandii competente antreprenoriale in domeniul economiei sociale certificate ANC precum si oportunitatea de a dobandii competente profesionale suplimentare certificate in domeniul obtinerii de finantari nerambursabile sau in domeniul resurselor umane; 2. Conditiile ce trebuie indeplinite de catre persoanele care doresc sa beneficieze de oportunitatile de formare oferite prin intermediul proiectului; 3. Oportunitățile oferite de proiect in vederea obtinerii de finantare pentru dezvoltarea unei intreprinderi sociale in regiunea de dezvoltare Centru; 4. Metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmeaza a fi finantate prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat social); 5. Modalitatea de implementare a schemei de minimis (antreprenoriat social) cu drepturile si obligatiile ce revin beneficiarului ajutorului de minimis. Toate aceste elemente ce urmeaza sa fie prezentate publicului larg din regiune au in vederea informarea persoanelor care doresc sa demareze o întreprindere sociala in mediul rural, cu privire la oportunitățile oferite.

     Pe pagina web a proiectului vor fi publicate anunțuri permanente cu privire la oportunitățile oferite prin proiect. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate si disponibile permanent documentele necesare pentru persoanele interesate sa fie selectate in grupul tinta al proiectului precum si metodologiile de selectie a persoanelor din grupul tinta precum si
metodologia si criteriile de evaluare si selectie a beneficiarilor de ajutor de minimis
(antreprenoriat social);

Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunturi cu privire la oportunitatile
proiectului, cu privire la metodologiile de selectare a grupului tinta dar si a beneficiarilor de
sprijin financiar in vederea demararii unei afaceri pe cont propriu

      Metodologia de selectare a grupului țintădescarcă

      Dosarul de recrutare a grupului țintă va conține minim următoarele documente : 

……

     Implementarea acestei activități presupune 3 elemente esențiale: 1) selectarea grupului tinta; 2) monitorizarea participării grupului tinta la activitățile proiectului; 3)  monitorizarea gradului de satisfactie al grupului tinta privind programele de formare la care participa.

     1) Selectarea grupului tinta se va realiza pe baza Metodologiei de selectare a grupului tinta. Prin intermediul acestei proceduri se vor procedura toate activitatile ce urmeaza a fi implementate de la momentul identificarii persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala in mediul rural pana la prima zi de curs la care aceste persoane participa.      Astfel vor fi elaborate toate materialele necesare pentru ca persoanele interesate sa participe la activitatile proiectului sa poata sa aplice pentru a beneficia de sprijin.

     Întreaga metodologie de selectie a grupului tinta, procedura transparenta si nediscriminatorie va fi disponibila tuturor persoanelor interesate cu minim 15 zile anterior primei zile de cand se pot depune aplicatiile pentru a fi admis in grupul tinta. Din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate – acestea sunt criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice si anume:

     a) sa aiba domiciliul/resedinta in regiunea Centru);

     b) sa exprime in scris intentia de a infiinta o intreprindere sociala in mediul rural sau o intreprindere sociala de insertie in mediul rural in conformitate cu prevederile legii 219/2015 privind economia sociala, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate
cu prevederile HG585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala;

     In ceea ce priveste selectia propriu zisa aceasta se realizeaza pe baza principiului primul venit primul servit. 

     Pentru persoanele admise in grupul tinta se va realiza o analiza de nevoi pe baza careia se vor stabilii programele de formare profesionala ce urmează a fi parcurse de fiecare persoana in parte, astfel fiecare persoana are posibilitatea de a parcurge unu program de formare in domeniul antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036) si un program de formare in expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304.
     Din punct de vedere al selectiei grupului tinta se are in vedere selectarea unui numar de 75
persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala în regiunea Centru.

2) Monitorizarea participarii persoanelor din grupul tinta la activitatile proiectului – acest element de activitate se bazeaza pe Metodologia de monitorizare a participarii grupului tinta la activitatile de formare profesionala si are in vedere monitorizarea implicarii grupului tinta la activitatile proiectului. In aceasta faza de implementare se va monitoriza participarea grupului tinta la activitatea de formare profesionala, participare cantitativa – prezenta la curs dar si participare calitativa ca nivel de implicare in programul de formare. Se are in vedere asigurarea unei prezente ridicate la cursurile de formare si asigurarea unei participari active a persoanelor din grupul tinta in vederea atingerii rezultatelor asumate privind certificarea dar mai ales in vederea asigurarii unui proces de elaborare de calitate a viitoarelor planuri de afaceri.

3) Monitorizarea gradului de satisfacție al grupului tinta privind programele de formare la care participa, avand in vedere faptul ca proiectul prevede derularea programelor de formare de catre furnizori de formare selectati de pe piasi pe baza de contract de furnizare de servicii de formare, echipa de implementare a proiectului va asigura monitorizarea intregului proces atat din punct de vedere al derularii cursurilor de formare dar si din punct de vedere al satisfactiei persoanelor din grupul tinta.

      Activitatea de selectare a grupului țintă are in vedere asigurarea întregului proces de asistare a persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala de la faza de depunere a dosarului de candidatura pana la faza de finalizare a celor doua programe de formare profesionala de care beneficiaza. Activitatea aceasta asigura intreg procesul de selectare a grupului tinta, sprijinire in vederea participarii la programele de formare  profesionala, monitorizare a participarii grupului tinta la programele de formare profesionala, asigurare a calitatii programelor de formare profesionala.

     Prin intermediul acestei activitati se asigura participarea / implicarea / motivarea / monitorizarea satisfactiei persoanelor din grupul tinta.

      Implementarea unui proces de selectie transparent si nediscriminatoriu este primul element esential al promovarii egalitatii de sanse si a nediscriminarii. Astfel procesul de selectie al grupului tinta se bazeaza exclusiv pe criterii transparente (derivate din prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice) ce nu contin elemente discriminatorii pe baza de gen, rasa, statut social, apartenenta politica sau religioasa, nationalitate, etc. Proiectul propus spre finantare exclude orice element de discriminare si promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea. Orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate enuntate mai sus poate sa beneficieze de sprijinul oferit in cadrul proiectului. Totodata se asigura un proces de selectie transparent, toate persoanele interesate putand avea acces la metodologia de selectie cu minim 15 zile inainte de data primirii primelor aplicații.

    Una din nevoile esențiale pentru persoanele care doresc sa înființeze o întreprindere sociala este nevoia de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social. In acest sens proiectul propune implementarea a doua programe de formare profesionala acreditate ANC in Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala cod COR 112036 destinate celor 75 persoane din grupul ținta.

Din punct de vedere al derulării efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odata cu dosarul de acreditare ANC, in cazul modulului teoretic – de predare vor fi prezentate elementele esentiale si cunostintele teoretice esentiale pentru grupul tinta in vederea dobandirii competentelor.

Componenta de pregatire teoretica a programului de formare are in vedere urmatoarele aspecte:

   1. Dobândirea competentelor cheie in conformitate cu standardul ocupational prin furnizarea de cunostinte teoretice cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului social;

   2. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu principiile temele secundare ale FSE
(Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din
punctul de vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; Nediscriminarea);

   3. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de sanse si non-discriminarea, Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati).

   Cele 3 elemente ale pregatirii teoretice au in vedere urmatoarele aspecte:

   1. Dobandirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupational se deruleaza pe baza de sesiuni de formare teoretica, predare din partea formatorilor pentru participantii la programul de formare. In timpul orelor de pregatire teoretica persoanele care beneficiaza de programul de formare vor dobandii cunostintele teoretice necesare pentru demararea unui proiect de antreprenoriat social, in acelasi timp vor avea acces la referinte bibliografice si informatii necesare aprofundarii cunostintelor.

   2. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; nediscriminarea) – are in vedere furnizarea de informatii concrete privind necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si utilizarii eficiente a resurselor in vederea protejarii mediului inconjurator, totodata vor fi prezentate elementele de inovare sociala si rolul activ pe care companiile trebuie sa il asume in procesul de dezvoltare sociala, nu in ultimul rand vor fi prezentate beneficiile utilizarii tehnologiei informatiilor si ale comunicatiilor in procesul de dezvoltare antreprenoriala sociala si in cresterea sanselor de succes pe piata economica.

   3. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de sanse si non-discriminarea, Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati) – are in vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute in vedere atat din punct de vedere al conservarii si protejarii mediului – inclusiv principiul poluatorul plateste, cat si elementele legale ce tin de promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii. Se are in vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligatiile legale de nediscriminare a grupurilor vulnerabile si de asigurare a egalitatii de sanse intre barbati si femei. Un element esential pe care se va pune accentul este faptul ca in dezvoltarea planurilor de afaceri participantii la concurs vor trebui sa tina cont de elementele prezentate la punctele 2 si 3 urmand sa fie punctate suplimentar acele proiecte care integreaza activ principiile mentionate anterior. In cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare se are in vedere sprijinirea celor 75 persoane din grupul tinta beneficiare ale programului de formare in procesul de dezvoltare a planului de afaceri. In cazul modulului practic formatorii vor oferii ghidaj pentru cele 75 persoane din grupul tinta in vederea cresterii calitatii planurilor de afaceri
dezvoltate. Formatorii pentru derularea programului de formare vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare membru al grupului tinta in dezvoltarea planului de afaceri. Planul de afaceri urmeaza sa fie evaluat in procesul de evaluare in vederea obtinerii certificatului de competente ANC. In elaborarea planurilor de afaceri, formatorii vor asigura includerea ca si principii directoare urmatoarele aspecte, care vor fi si punctate suplimentar in cadrul concursului de planuri de afaceri: 

   1. Egalitatea de sanse si nediscriminarea – promovand astfel toleranta zero la discriminare in cadrul intreprinderilor sociale;

   2. Utilizarea tehnologiei informatiei ca si element care asigura o integrare de succes a intreprinderilor sociale in habitatul socio economic actual asigurand adaptarea la dinamica economica;

   3. Utilizarea de tehnologii si procese economice cu emisii scazute de dioxid de carbon si utilizarea rationala a resurselor. In vederea evaluarii si certificarii competentelor dobandite de cei 75 participanti la programul de formare se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC. Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunostintelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice – evaluarea planurilor de afaceri elaborate.

    Întregul proces de formare urmeaza sa fie monitorizat de catre consilierii informare si recrutare grup tinta – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participarii active a grupului tinta la programele de formare dar si monitorizarea modului de implementare a programului de formare de catre furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfactie al participantilor la formare.

   Proiectul propune implementarea a doua programe de formare profesionala domeniul Expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304.   

   Pentru cele 75 persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala se va realiza o analiza de nevoi, pe baza acestei analize de nevoi se va stabilii programul de formare la care va participa fiecare membru al grupului țintă. Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de cele doua programe de formare profesionala.
   Din punct de vedere tehnic programele de formare vor fi realizate de SC Dast Training Center SRL, furnizor acreditat ANC pentru derularea acestor programe de formare. 

   Din punct de vedere al derularii efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odata cu dosarul de acreditare ANC.

   În cazul modulului teoretic vor fi prezentate elementele esentiale si cunoștințele teoretice esentiale pentru grupul tinta in vederea dobandirii competentelor.

   Componenta practica a programului de formare va asigura dobandirea de competente si abilitati practice in vederea dezvoltarii profesionale a persoanelor din grupul tinta. In acelasi timp, programul de formare profesionala va fi adaptat pe nevoile specifice ale grupului tinta care doreste sa infiinteze o intreprindere sociala si va avea materiale de curs adaptate acestor nevoi.

   Un element esential al celor doua programe de formare este acela ca formatorii vor asigura  complementaritatea acestor programe de formare cu programele de formare derulate in cadrul activitatii A.I.3 in vederea sprijinirii procesului de elaborare a unor planuri de afaceri competitive si aplicabile.

   Programul de formare va asigura cunoștințele si competentele necesare dezvoltarii cu succes a viitoarelor intreprinderi sociale. In vederea evaluarii si certificarii competentelor dobandite de cei 75 participanti la programul de formare se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC.

   Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunostintelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice.

   Întregul proces de formare urmeaza sa fie monitorizat de catre consilierii informare si recrutare grup tinta – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participarii active a grupului tinta la programele de formare dar si monitorizarea modului de implementare a programului de formare de catre furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfactie al participantilor la formare. 

   Din punct de vedere al derularii concursurilor de planuri de afaceri acesta se deruleaza pe baza unei metodologii transparente, nediscriminatorii ce are in vedere selectarea obiectiva si
echidistanta a celor mai viabile planuri de afaceri care sa asigure dezvoltarea sustenabila a
celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite.

   Metodologia de derulare a concursurilor de planuri de afaceri va fi disponibila tuturor persoanelor interesate sa participe la concursurile de planuri de afaceri odata cu metodologia de selectie a grupului tinta prin publicarea pe pagina web a proiectului. Metodologia de derulare a concursurilor de planuri de afaceri contine toate elementele necesare unei aplicarii de succes la concurs, toate elementele necesare elaborarii planului de afaceri precum si toate documentele necesare a fi depuse odata cu planul de afaceri.

   Metodologia de derulare a concursurilor de planuri de afaceri contine urmatoarele
elemente:

 • Criteriile de eligibilitate ale persoanelor interesate sa participe la concursul de planuri
  de afaceri (criterii identice cu criteriile de eligibilitate in grupul tinta);
 • Modelul standard al planului de afaceri;
 • Documentele care trebuie sa insoteasca planul de afaceri, inclusiv tipizate;
 • Criteriile de evaluare a eligibilității si conformității administrative (grila de evaluare faza A);
 • Criteriile de evaluare si selectie tehnica si financiar (grila de evaluare faza B);
 • Procedura de
  derulare a procesului de evaluare si selecție;
 • Data si ora limita pana la care se pot depune
  planurile de afaceri;
 • Locatia si modalitatea de depunere a planurilor de afaceri;
 • Termenele pentru derularea celor doua faze de evaluare (faza A si Faza B);
 • Termenul pentru publicarea rezultatelor initiale pentru cele doua faze de evaluare (faza A si faza B);
 • Procedura de depunere a contestatiilor pentru cele doua faza inclusiv termenele si documentele ce trebuie depuse de catre eventualii contestatari;
 • Procedura de reevaluare a planurilor de afaceri pentru care a fost depusa contestatie;
 • Termenele de publicare a listei finale cu planurile de afaceri selectate pentru finantare.

   

   Procedura de derulare a concursurilor de planuri de afaceri va fi disponibila inainte de data limita de depunere a planurilor de afaceri asigurand astfel transparenta totala procesului de selectie.

   In ceea ce priveste structura planurilor de afaceri – aceasta are in vedere minimum următoarele aspecte:

 • Misiunea sociala/programele sociale ale întreprinderii sociale;
 • Problema sociala a cărei rezolvare constituie misiunea sociala a întreprinderii:
 • Categoriile de persoane carora li se adreseaza intreprinderea sociala respectiva
  si nevoile sociale ale acestora, zona geografica, problema comunitara/de mediu pe care
  încearcă sa o rezolve întreprinderea;
 • Modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul social si in cel economic din zona respectiva: elemente de analiza de piata privind
  activitatea care face obiectul Planului de afaceri;
 • Modelul de organizare si functionare a intreprinderii sociale, cu accent pe modul in care se asigura participarea membrilor si a altor actori interesati, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, daca acestea fac parte din grupurile vizate de intreprindere, la deciziile privind activitatile acesteia si modul in care acesta reflecta principiile prevazute la art. 4, lit. c si d, Legea nr. 219/2015 privind economia sociala;
 • Directiile strategice de dezvoltare a intreprinderii, avand in vedere atat activitatea economica, cat si misiunea/programele sociale ale acesteia;
 • Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care vor face obiectul activitatii intreprinderilor sociale, inclusiv intreprinderilor sociale de insertie;
 • Justificarea activitatilor propuse: analiza punctelor tari si a celor slabe ale intreprinderii, respectiv analiza amenintarilor si a oportunitatilor din mediul in care functioneaza aceasta (analiza SWOT), precum si justificarea activitatilor propuse fata de acestea;
 • Planul de finantare al intreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanta intreprinderea sociala, inclusiv prin intermediul unei finantari nerambursabile;
 • Rezultate economice si sociale specific preconizate: candidatul va defini in planul de afaceri un set de rezultate proprii corespunzătoare activitatilor planificate;
 • Numarul de persoane angajate in intrepriderile sociale nou infiintate.

 

    In ceea ce priveste celelalte documente ce trebuie depuse odata cu planul de afaceri acestea tin criteriile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice si de probarea elementelor mentionate in planul de afaceri.

   Din punct de vedere logistic vor fi derulate doua concursuri de planuri de afaceri, in
parale. Primul concurs de planuri de afaceri vizeaza identificarea unui numar de 16 planuri de
afaceri selectate in vederea finantarii prin intermediul schemei de minimis care propun
implementarea de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie cu domeniul de activitate prelucrarea si comercializarea produselor agricole (CAEN principal/domeniu de activitate conform Anexei 8 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice). Evaluarea planurilor de afaceri din domeniul de activitate de prelucrare si comercializare a produselor agricole vor fi evaluate dintr-un juriu format din 3 persoane după cum urmeaza:

 • un reprezentant al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale din regiunea Centru sau dintru-un reprezentant al unei asociatii profesionale agricole cu reprezentativitate la nivel national si din doi reprezentanti ai sectorului economiei sociale sau din doi reprezentanti ai unor ONG- uri cu activitate sociala.

   

   Al doilea concurs de planuri de afaceri vizeaza selectarea unui numar de 5 planuri de afaceri care vizeaza alte domenii decat cel privind prelucrarea si comercializarea produselor agricole.
Planurile de afaceri depuse in cadrul concursului nr. 2 vor fi evaluate de un juriu compus din 3
persoane, dupa cum urmează:

 • un reprezentant al mediului de afaceri din regiunea de implementare si doi reprezentanti ai sectorului economiei sociale sau din doi reprezentanți ai unor ONG-uri cu activitate sociala.

 

   In cazul ambelor concursuri juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 • nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
  identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat;
 • planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.

   

    In ceea ce priveste evaluarea propiu zisa aceasta va avea doua faze – o faza de evaluare a
eligibilitatii si conformitatii administrative in care se vor evalua elementele ce tin de eligibilitatea.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro