sigle ue
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
Axa prioritară 8: REACT EU, Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”,
Cod apel: POCU/1009/8/3/148128,
Titlul proiectului: Dezvoltarea antreprenoriatului social în mediul rural din regiunea Centru, MySmis 148128

Dezvoltarea antreprenoriatului social in mediul rural din regiunea Centru

A.I Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

     Derularea acestei activități presupune 3 componente esențiale interdependente intre ele:
1)Elaborarea analizei diagnostic inițiale cu privire la situația economiei sociale in regiunea
Centru; 2) Încheierea de parteneriate cu actorii relevanții de pe piața fortei de munca (asociații
de întreprinderi/huburi/clustere), din sistemul de învățământ/de asistenta medicala/de asistenta sociala/servicii de ocupare sau din administrația locala, in vederea creșterii implicării in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile; 3)Derularea efectiva a campaniei de
informare a publicului cu privire la importanta economiei sociale si cu privire la oferta de sprijin a proiectului. 1)In ceea ce priveste realizarea analizelor diagnostic – procesul va fi demarat prin elaborarea unei Metodologii de realizare a analizei diagnostic. Aceasta metodologie va procedura modalitatea de realizare a analizelor diagnostic si va stabilii care sunt indicatorii socio economici ce vor sta la baza realizării analizelor. După elaborarea metodologiei de realizare a analizelor diagnostic se va realiza analiza diagnostic initiala pentru regiunea Centru.
     Acesta analiza diagnostic va fi facuta public prin publicarea pe pagina web a proiectului cat si prin transmiterea lor catre actorii relevanți de pe piata fortei de munca (asociatii de
intreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de asistenta
sociala/servicii de ocupare sau din administratia locala. In acelasi timp analiza diagnostic
initiala va fi disponibila si pentru cei 75 membrii ai grupului tinta in vederea utilizarii
informatiilor/datelor/studiilor in vederea dezvoltarii planurilor de afaceri.  

     Un element esențial al implementării proiectului este realizarea de parteneriate cu actorii relevanți de pe piata forței de munca, in prima etapa de implementare a proiectului aceste parteneriate au rolul de a asigura: a) transmiterea informațiilor despre implementarea proiectului si despre oportunitățile oferite de acesta pentru dezvoltarea sectorului economiei sociale din regiunea Centru c)asigurarea identificarii de persoane interesate sa înființeze întreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie in regiunea Centru.  d)asigurarea necesarului de informatii in vederea adaptarii procesului de implementare a proiectului .

     Pe lângă aceste elemente de sprijin direct oferit proiectului in vederea promovării ofertei de dezvoltare a economiei sociale si de identificare a acelor persoane interesate sa infiinteze întreprinderi sociale – aceste 6 parteneriate vor constitui o baza importanta in vederea
asigurarii sustenabilitatii dezvoltarii celor 21 de intreprinderi sociale sprijinite prin proiect. Astfel
pe baza acestor parteneriate se va asigura conectarea celor 21 de intreprinderi sociale
infiintate in habitatul socio economic al regiunii facilitand astfel identificarea de piete de
desfacere pentru bunurile si serviciile realizate de aceste 21 de intreprinderi sociale, in acelasi
timp conectarea intreprinderilor sociale la mediul socio economic regional va permite
identificarea de surse de finantare pentru activitatile intreprinderilor sociale inclusiv prin
cooptarea actorilor socio economici relevanti in domeniul economiei sociale. Nu in ultimul rand  pe baza acestor parteneriate se deschid oportunitati majore de dezvoltare de noi proiecte ce au drept scop dezvoltarea economiei sociale cu utilizarea rezultatelor si lectiilor invatate prin implementarea acestui proiect. In acelasi timp pe baza celor 6 parteneriate se vor putea promova proiecte/programe sau politici regionale de dezvoltare a economiei sociale.

     Activitatea de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite prin proiect atat prin promovarea ofertei de formare cat si pe baza oportunitatii de finantare oferita prin schema de sprijin antreprenorial (minimis) va lua forma unei campanii de informare a publiculu. In cadrul acestei campanii informare a publicului se va populariza oferta proiectului cu privire la oportunitățile oferite pentru persoanele cu reședința sau domiciliul regiunea Centru care doresc sa înființeze o întreprindere sociala. In acest sens prin intermediul campaniei de informare a publicului se vor populariza următoarele aspecte – 1. Oportunitatea de a participa la un program de formare antreprenoriala in domeniul economiei sociale – cu sansa de a dobandii competente antreprenoriale in domeniul economiei sociale certificate ANC precum si oportunitatea de a dobandii competente profesionale suplimentare certificate in domeniul obtinerii de finantari nerambursabile sau in domeniul resurselor umane; 2. Conditiile ce trebuie indeplinite de catre persoanele care doresc sa beneficieze de oportunitatile de formare oferite prin intermediul proiectului; 3. Oportunitățile oferite de proiect in vederea obtinerii de finantare pentru dezvoltarea unei intreprinderi sociale in regiunea de dezvoltare Centru; 4. Metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmeaza a fi finantate prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat social); 5. Modalitatea de implementare a schemei de minimis (antreprenoriat social) cu drepturile si obligatiile ce revin beneficiarului ajutorului de minimis. Toate aceste elemente ce urmeaza sa fie prezentate publicului larg din regiune au in vederea informarea persoanelor care doresc sa demareze o întreprindere sociala in mediul rural, cu privire la oportunitățile oferite.

     Pe pagina web a proiectului vor fi publicate anunțuri permanente cu privire la oportunitățile oferite prin proiect. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate si disponibile permanent documentele necesare pentru persoanele interesate sa fie selectate in grupul tinta al proiectului precum si metodologiile de selectie a persoanelor din grupul tinta precum si
metodologia si criteriile de evaluare si selectie a beneficiarilor de ajutor de minimis
(antreprenoriat social);

Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunturi cu privire la oportunitatile
proiectului, cu privire la metodologiile de selectare a grupului tinta dar si a beneficiarilor de
sprijin financiar in vederea demararii unei afaceri pe cont propriu

      Metodologia de selectare a grupului țintădescarcă

      Dosarul de recrutare a grupului țintă va conține minim următoarele documente : 

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 completat integral și semnat de către candidat. Se completează doar secțiunea A…descarcă
 2. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, completat integral și semnat de către candidat…descarcă
 3. Declarație pe proprie răspundere privind intenția de a înființa o întreprindere socială, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 4. Copie după cartea de identitate, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura candidatului,
 5. Copie după certificatul de naștere, căsătorie și divorț, după caz, cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura candidatului,
 6. Dovada studiilor – copie după ultima diploma de studii absolvite cu înscrisul Copie conform cu originalul și semnătura candidatului,
 7. CV în format Europass completat și semnat de candidat…descarcă
 8. Declarație de evitare a dublei finanțări, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 9. Declarație de evitarea conflictului de interese și a incompatibilității, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 10. Acord de participare ca rezervă în proiect, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 11. Declarație privind calitatea de asociat majoritar a candidatului în structura altor întreprinderi…descarcă

    Perioada de selectare a grupului țintă

Selecția grupului țintă se desfășoară în perioada 03.11.2021 – 31.01.2022, în intervalul orar 09:00 – 17:00. Nu se vor lua în considerare dosarele transmise înainte de data de 03.11.2021, ora 09:00 și după 31.01.2022, ora 17:00.

Selecția se desfășoară începând din prima zi de înscriere și până la data primei zi de curs a fiecărui candidat. Candidatul care nu a depus în termen documentele de înscriere nu va fi selectat în grupul țintă. Selecția candidaților se finalizează la data primei zile de curs a fiecărui candidat.

Înscrierile în grupul țintă pot înceta în perioada de selectare a grupului țintă, prin decizia Managerului de Proiect, daca s-a completat numărul maxim de 100 dosare de candidatura complete, eligibile.

    Depunerea dosarelor de înscriere în grupul țintă al proiectului

Dosarul conținând toate documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se va depune fizic, fie personal sau prin curier/poștă cu confirmare de primire, într-un plic închis, de către candidați la adresa: Asociația Exino – București, Calea Rahovei 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00. Persoana de contact : Dna. Daniela Șoroș – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT (telefon 0721.370.300) sau Dna. Roxana Bolgea Vîlceanu – Expert identificare, recrutare, mobilizare si monitorizare GT (telefon 0726.365.769).

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere în grupul țintă. Dosarul de înscriere în grupul țintă va fi înregistrat în registrul de grup țintă, respectând principiul primul venit primul servit. Fiecărui candidat i se va comunica pe mail-ul specificat în dosarul de înscriere, numărul de înregistrare din Registrul de înregistrare al grupului țintă.

      Este în responsabilitatea candidatului apariția eventualelor neconformități datorate condițiilor de ambalare și transport prin poștă/curier, precum și starea conținutului dosarului/plicului în momentul în care ajunge la Asociația Exino.

    Se consideră ca dată de depunere, data sosirii dosarului/plicului la Asociația Exino prin depunere personală sau prin poștă/curier.

Cheltuielile generate de trimiterea dosarului de candidatură prin poștă/curier vor fi suportate de către expeditor. 

 

    Una din nevoile esențiale pentru persoanele care doresc sa înființeze o întreprindere sociala este nevoia de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului social. In acest sens proiectul propune implementarea a doua programe de formare profesionala acreditate ANC in Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala cod COR 112036 destinate celor 75 persoane din grupul ținta.

Din punct de vedere al derulării efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odata cu dosarul de acreditare ANC, in cazul modulului teoretic – de predare vor fi prezentate elementele esentiale si cunostintele teoretice esentiale pentru grupul tinta in vederea dobandirii competentelor.

Componenta de pregatire teoretica a programului de formare are in vedere urmatoarele aspecte:

   1. Dobândirea competentelor cheie in conformitate cu standardul ocupational prin furnizarea de cunostinte teoretice cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului social;

   2. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu principiile temele secundare ale FSE
(Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din
punctul de vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; Nediscriminarea);

   3. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de sanse si non-discriminarea, Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati).

   Cele 3 elemente ale pregatirii teoretice au in vedere urmatoarele aspecte:

   1. Dobandirea competentelor antreprenoriale cheie in conformitate cu standardul ocupational se deruleaza pe baza de sesiuni de formare teoretica, predare din partea formatorilor pentru participantii la programul de formare. In timpul orelor de pregatire teoretica persoanele care beneficiaza de programul de formare vor dobandii cunostintele teoretice necesare pentru demararea unui proiect de antreprenoriat social, in acelasi timp vor avea acces la referinte bibliografice si informatii necesare aprofundarii cunostintelor.

   2. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu principiile temele secundare ale FSE (Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor; Inovare sociala; nediscriminarea) – are in vedere furnizarea de informatii concrete privind necesitatea de a sprijinii procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si utilizarii eficiente a resurselor in vederea protejarii mediului inconjurator, totodata vor fi prezentate elementele de inovare sociala si rolul activ pe care companiile trebuie sa il asume in procesul de dezvoltare sociala, nu in ultimul rand vor fi prezentate beneficiile utilizarii tehnologiei informatiilor si ale comunicatiilor in procesul de dezvoltare antreprenoriala sociala si in cresterea sanselor de succes pe piata economica.

   3. Familiarizarea persoanelor din grupul tinta cu temele orizontale (dezvoltare durabila, Egalitatea de sanse si non-discriminarea, Promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati) – are in vedere prezentarea elementelor legale ce trebuie avute in vedere atat din punct de vedere al conservarii si protejarii mediului – inclusiv principiul poluatorul plateste, cat si elementele legale ce tin de promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii. Se are in vedere prezentarea elementelor legale cu privire la obligatiile legale de nediscriminare a grupurilor vulnerabile si de asigurare a egalitatii de sanse intre barbati si femei. Un element esential pe care se va pune accentul este faptul ca in dezvoltarea planurilor de afaceri participantii la concurs vor trebui sa tina cont de elementele prezentate la punctele 2 si 3 urmand sa fie punctate suplimentar acele proiecte care integreaza activ principiile mentionate anterior. In cadrul modulului practic, dezvoltat prin programul de formare se are in vedere sprijinirea celor 75 persoane din grupul tinta beneficiare ale programului de formare in procesul de dezvoltare a planului de afaceri. In cazul modulului practic formatorii vor oferii ghidaj pentru cele 75 persoane din grupul tinta in vederea cresterii calitatii planurilor de afaceri
dezvoltate. Formatorii pentru derularea programului de formare vor asigura sprijin individualizat pentru fiecare membru al grupului tinta in dezvoltarea planului de afaceri. Planul de afaceri urmeaza sa fie evaluat in procesul de evaluare in vederea obtinerii certificatului de competente ANC. In elaborarea planurilor de afaceri, formatorii vor asigura includerea ca si principii directoare urmatoarele aspecte, care vor fi si punctate suplimentar in cadrul concursului de planuri de afaceri: 

   1. Egalitatea de sanse si nediscriminarea – promovand astfel toleranta zero la discriminare in cadrul intreprinderilor sociale;

   2. Utilizarea tehnologiei informatiei ca si element care asigura o integrare de succes a intreprinderilor sociale in habitatul socio economic actual asigurand adaptarea la dinamica economica;

   3. Utilizarea de tehnologii si procese economice cu emisii scazute de dioxid de carbon si utilizarea rationala a resurselor. In vederea evaluarii si certificarii competentelor dobandite de cei 75 participanti la programul de formare se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC. Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunostintelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice – evaluarea planurilor de afaceri elaborate.

    Întregul proces de formare urmeaza sa fie monitorizat de catre consilierii informare si recrutare grup tinta – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participarii active a grupului tinta la programele de formare dar si monitorizarea modului de implementare a programului de formare de catre furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfactie al participantilor la formare.

   Proiectul propune implementarea a doua programe de formare profesionala domeniul Expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304.   

   Pentru cele 75 persoane care doresc sa infiinteze o intreprindere sociala se va realiza o analiza de nevoi, pe baza acestei analize de nevoi se va stabilii programul de formare la care va participa fiecare membru al grupului țintă. Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de cele doua programe de formare profesionala.
   Din punct de vedere tehnic programele de formare vor fi realizate de SC Dast Training Center SRL, furnizor acreditat ANC pentru derularea acestor programe de formare. 

   Din punct de vedere al derularii efective procesul de formare va fi compus dintr-un modul de teorie si un modul practic. In cadrul modulului de teorie formatorii vor asigura furnizarea materiei de curs, in conformitate cu suportul de curs depus odata cu dosarul de acreditare ANC.

   În cazul modulului teoretic vor fi prezentate elementele esentiale si cunoștințele teoretice esentiale pentru grupul tinta in vederea dobandirii competentelor.

   Componenta practica a programului de formare va asigura dobandirea de competente si abilitati practice in vederea dezvoltarii profesionale a persoanelor din grupul tinta. In acelasi timp, programul de formare profesionala va fi adaptat pe nevoile specifice ale grupului tinta care doreste sa infiinteze o intreprindere sociala si va avea materiale de curs adaptate acestor nevoi.

   Un element esential al celor doua programe de formare este acela ca formatorii vor asigura  complementaritatea acestor programe de formare cu programele de formare derulate in cadrul activitatii A.I.3 in vederea sprijinirii procesului de elaborare a unor planuri de afaceri competitive si aplicabile.

   Programul de formare va asigura cunoștințele si competentele necesare dezvoltarii cu succes a viitoarelor intreprinderi sociale. In vederea evaluarii si certificarii competentelor dobandite de cei 75 participanti la programul de formare se va organiza o sesiune de evaluare pentru fiecare grupa de formare – in conformitate cu metodologia ANC.

   Sesiunea de evaluare va cuprinde un element de verificare a cunostintelor teoretice – test scris, si un element de verificare a competentelor practice.

   Întregul proces de formare urmeaza sa fie monitorizat de catre consilierii informare si recrutare grup tinta – monitorizare pe doua componente – monitorizarea participarii active a grupului tinta la programele de formare dar si monitorizarea modului de implementare a programului de formare de catre furnizorul de formare inclusiv gradul de satisfactie al participantilor la formare. 

Concursurile se derulează în perioada 03.01.2022 – 15.03.2022.

Dosarele de participare la Concursul de planuri de afaceri se pot depune personal sau prin poștă/curier, la Asociația EXINO, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, București, în incinta Electromagnetica Business Park. Persoana de contact este Coordonatorul concursului planuri de afaceri.

Concurs nr.1 – Selectarea unui număr de 16 planuri de afaceri.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole…descarcă

 1. Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare plan de afaceri.(Anexa 1)…descarcă
 2. Copie certificată pentru conformitate după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau hotărârea/certificatul de divorț, după caz.
 3. Copie certificată pentru conformitate după actul din care reiese dovada absolvirii, în urma susținerii examenului, a unui program de formare antreprenorială specifică : Antreprenor în economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala Cod COR 112036.
 4. Copie certificata pentru conformitate a ultimului act de studiu.
 5. Declarație de intenție privind înființarea unei întreprinderi sociale sau a unei întreprinderi sociale de inserție în mediul rural.(Anexa 2)…descarcă
 6. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  date, transpusă în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(Anexa 3)…descarcă
 7. Declarație de eligibilitate privind participarea la Concursul de planuri de afaceri.(Anexa 4)…descarcă
 8. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări. (Anexa 5)…descarcă
 9. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese.(Anexa 6)…descarcă
 10. Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea sustenabilității și menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului.(Anexa 7)…descarcă
 11. Declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor Ghidului Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis.(Anexa 8)…descarcă
 12. Declarație privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea și exercitarea calității de fondator/administrator/asociat/reprezentant legal al unei structuri de economie socială. (Anexa 9)…descarcă
 13. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri. (Anexa 10)…descarcă
 14. CV in format Europass.
 15. Planul de afaceri…descarcă

          Bugetul…descarcă                                                                                                                                        Fluxul de numerardescarcă

     16. Grila Faza A (Anexa 12)…descarcă

     16. Grila Faza B (Anexa 13)…descarcă

      17. Formular de contestație (Anexa 14)…descarcă

22.02.2022 – Lista dosarelor respinse după finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative (FAZA A) Concursul de planuri de afaceri cu domeniul de activitatea prelucrarea si comercializarea produselor agricole-Concurs nr.1…descarcă

03.03.2022 – – Lista finală cu rezultate Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative după soluționarea contestațiilor pentru Concursul de planuri de afaceri cu domeniul de activitatea prelucrarea si comercializarea produselor agricole –Concurs nr.1…descarcă

07.03.2022 – Lista intermediara a planurilor de afaceri Faza B– evaluare tehnică și financiară în ordinea punctajelor pentru Concursul de planuri de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea si comercializarea produselor agricole –Concurs nr.1….descarcă

15.03.2022  – Lista rezultate contestații FAZA B –Concursul de planuri de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole – Concurs nr.1…descarcă

15.03.2022 – Decizia Managerului de Proiect privind lista finală a planurilor câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul proiectului și a listei de rezervă –Concursul de planuri de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea și comercializarea produselor agricole – Concurs nr.1…descarcă

 

Concurs nr.2 – selectarea unui număr de 5 planuri de afaceri.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri care vizează alte domenii decât cel privind prelucrarea si comercializarea produselor agricole…descarcă

 1. Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare plan de afaceri.(Anexa 1)…descarcă
 2. Copie certificată pentru conformitate după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau hotărârea/certificatul de divorț, după caz.
 3. Copie certificată pentru conformitate după actul din care reiese dovada absolvirii, în urma susținerii examenului, a unui program de formare antreprenorială specifică : Antreprenor în economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere sociala Cod COR 112036.
 4. Copie certificata pentru conformitate a ultimului act de studiu.
 5. Declarație de intenție privind înființarea unei întreprinderi sociale sau a unei întreprinderi sociale de inserție în mediul rural.(Anexa 2)…descarcă
 6. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor  date, transpusă în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(Anexa 3)…descarcă
 7. Declarație de eligibilitate privind participarea la Concursul de planuri de afaceri.(Anexa 4)…descarcă
 8. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări. (Anexa 5)…descarcă
 9. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese.(Anexa 6)…descarcă
 10. Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea sustenabilității și menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului.(Anexa 7)…descarcă
 11. Declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor Ghidului Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis.(Anexa 8)…descarcă
 12. Declarație privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea și exercitarea calității de fondator/administrator/asociat/reprezentant legal al unei structuri de economie socială. (Anexa 9)…descarcă
 13. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri. (Anexa 10)…descarcă
 14. CV in format Europass.
 15. Planul de afaceri...descarcă                                                                                                              Buget…descarcă                                                                                                                                  Flux de numerar. (Anexa 11)…descarcă
 16. Grila Faza A (Anexa 12)…descarcă
 17. Grila Faza B (Anexa 13)…descarcă
 18. Formular de contestație (Anexa 14)…descarcă

22.02.2022 – Lista dosarelor respinse după finalizarea evaluării eligibilității si conformității administrative (FAZA A) Concursul de planuri de afaceri cu alt domeniu de activitate decat prelucrarea si comercializarea produselor agricole-Concurs nr.2…descarcă

03.03.2022 – Lista finală cu rezultate Faza A de evaluare a eligibilității și conformității administrative după soluționarea contestațiilor pentru Concursul de planuri de afaceri cu alt domeniu de activitatea decat prelucrarea si comercializarea produselor agricole –Concurs nr.2…descarcă

07.03.2022 – Lista intermediara a planurilor de afaceri Faza B– evaluare tehnică și financiară în ordinea punctajelor pentru Concursul de planuri de afaceri cu alt domeniu de activitate decat prelucrarea si comercializarea produselor agricole –Concurs nr.2…descarcă

15.03.2022 – Lista rezultate contestații FAZA B – Concursul de planuri de afaceri cu alt domeniu de activitatea decât  prelucrarea și comercializarea produselor agricole – Concurs nr.2…descarcă

15.03.2022 – Decizia Managerului de Proiect privind lista finală a planurilor câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul proiectului și a listei de rezervă –Concursul de planuri de afaceri cu alt domeniu de activitatea decât  prelucrarea și comercializarea produselor agricole – Concurs nr.2…descarcă

Activitatea de mentorat se va derula pe baza:

Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectului Learning to Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grundtvig Parteneriat pentru Învățare (2013-1-RO1-GRU06-29565), cu durata de doi ani, implementat cu sprijinul Comisiei Europene de catre opt organizații din Croația, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elveția, proiect ce a urmărit sa pregătească resurse umane si pedagogice pentru ca partenerii sa poată demara programe de mentorat eficiente in zonele lor de acțiune cu scopul de a echipa adulți cu precădere dezavantajați (pensionari, șomeri, studenți etc.) pentru a contribui la bunăstarea comunității lor, mentoratul poate avea efecte pozitive asupra persoanelor mentorate, a mentorilor si organizațiilordescarcă

Metodologia de organizare si derulare a programului individualizat de consiliere/consultanta in vederea înființării întreprinderilor sociale, inclusiv identificarea de piețe de desfacere…descarcă

Mentorul poate fi definit ca fiind un consilier cu experiență, de încredere. Relația dintre acesta si discipol trebuie sa fie cu caracter personal si confidențial, diferita si distincta de relația dintre superior si subordonat. Fără confidențialitate este probabil ca relația sa rămână superficiala. Un mentor trebuie sa contribuie la creșterea încrederii in sine a discipolului. Va pune întrebări si va ridica provocări, oferind in același timp orientare si încurajare.

Mentoratul permite discipolului sa exploreze noi idei in siguranță, sa devina mai conștient de sine, sa-si asume responsabilități pentru viață si sa o conducă in direcția in care decide, mai degrabă decât sa o lase la voia întâmplării. Astfel, mentorul este un individ cu mai multa experiență, dispus sa ajute un discipol sa se dezvolte pentru a atinge succesul; este pregătit sa investească timp si efort, este un bun ascultător si capabil sa ii încurajeze pe alții, este dispus sa împărtășească cunoștințele si experiențele personale cu discipolul sau intr-o maniera confidențială si bazata pe încredere si respect reciproc.

Mentorii pot oferi informații (împărtășesc cunoștințele, experiența si înțelepciunea), contacte
(intermediază contacte cu persoane din domeniul de interes si ajuta la stabilirea unor relații
personale) provocări (stimulează curiozitatea si întăresc încrederea in sine prin prezentarea unor noi idei, oportunități sau provocări), sprijin (încurajează dezvoltarea si rezultatele oferind un mediu deschis de sprijin), ajuta discipolii la formularea scopurilor (ii ajuta sa își descopere talentele si interesele si sa își definească si urmărească scopurile), sfaturi, modele (prin
împărtășirea unor povesti de succes cu discipolii, mentorii pot deveni ei înșiși modele). In cadrul proiectului se aplica tipologia programului de mentoratului structurat.

Activitatea de mentorat structurat este procesul care se desfășoară ca parte din ansamblul activităților proiectului derulat de către toți partenerii din proiect care răspund de aceasta activitate. Aceasta abordare formalizata si structurata implica o contribuție si un sprijin direct din partea partenerilor din proiect in ceea ce privește potrivirea mentorilor cu discipolii. Programul de mentorat urmărește respectarea metodologiei de mentorat in scopul practicării unui mentorat de calitate oferind șanse de dezvoltare, resurse si suport pentru a le oferi mentorilor si discipolilor abilitățile necesare pentru stabilirea si menținerea relațiilor eficiente de mentorat.

Programul de mentorat oferă oportunități majore de a promova învățarea inter-disciplinara si de a pune in legătura persoanele interesate din regiune. Mentorat unul-la-unul Acest tip de mentorat implica o relație intre mentor si discipol, unde mentorul are mai multa experiență in domeniul relevant pentru dezvoltarea discipolului.

Relația de mentorat unu-la-unu este una din valorile esențiale pe care le creează si promovează proiectul. Relația dintre mentor si discipol si realizările personale si profesionale care rezulta din aceasta relație sunt cheia pentru asigurarea sustenabilității după finalizarea proiectului. Toate celelalte activități ale proiectului completează suportul acordat discipolului pentru a dezvolta o noua întreprindere sociala de succes. Mentoratul unul-la-unul se va desfășura in cadrul întâlnirilor individuale dintre mentor si discipol.

Mentori dezvoltare, implementare si monitorizare intreprinderilor sociale, distribuiti conform
celor precizate la activitatea I.6 vor asigura tot sprijinul necesar pentru cei 21 de antreprenori
sociali in vederea infiintarii noilor intreprinderi sociale. Astfel se va asigura fapul ca toti cei 21
de castigatori ai planurilor de afaceri vor reusi sa infiinteze intreprinderile sociale. Sprijinul va
consta in consultanta si asistenta permanenta pentru realizarea documentatiei necesare
deschiderii intreprinderilor sociale, sprijin la nevoie inclusiv prin deplasarea mentorului ca
insotitor pentru noul antreprenor social la institutiile abilitate in domeniu. In functie de specificul fiecarui plan de afaceri vor fi realizate documentele necesare intreprinderilor sociale. Totodata, cei 5 mentori vor acorda sprijin in vederea intocmirii documentatiei statutare a noilor intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie astfel incat cele 21 de noi entitati sa dobandeasca statutul de intreprindere sociala/intreprindere sociala de insertie, dupa caz. Pana la finalul lunii 12 de implementare toate cele 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie vor fi infiintate si vor avea emis atestatul de intreprindere social pentru intreprinderile sociale sau marca sociala in cazul intreprinderilor sociale de insertie. Dupa infiintarea celor 21 de intreprinderi sociale vor fi semnate contractele de subventie de minimis. Prin dezvoltarea celor 21 de intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie proiectul propus spre finantare contribuie la indeplinirea obiectivelor din Strategia Nationala pentru Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei – astfel prin dezvoltarea celor 21
de intreprinderi sociale se are in vedere dezvoltarea economiei sociale in vederea cresterii
oportunitatilor de angajare pentru grupurile vulnerabile. Astfel, dupa cum am aratat in cadrul
sub-activitatii I.5 Organizarea concursului de planuri de afaceri in vederea finantarii a 21 de
intreprinderi sociale/intreprinderi sociale de insertie au fost acordate punctaje suplimentare
pentru acele planuri de afaceri care urmeaza sa: dezvolte o intreprindere sociala de insertie (in
conformitate cu prevederile legii 219/2015 – art. 10 litera a) are, permanent, cel putin 30% din
personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor; b) are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate). Mai mult de atat pentru a asigura impact maxim asupra cresterii gradului de ocupare al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile au fost acordate punctaje suplimentare planurilor de afaceri care conduc la intreprinderi sociale ce urmeaza sa angajeze persoane apartinand grupurilor vulnerabile: persoane cu risc de saracie si excluziune sociala; persoane din comunitatile marginalizate; persoane cu dizabilitati; persoane cu varsta peste 54 de ani. Toate aceste elemente contribuie la atingerea obiectivelor din Strategia Nationala pentru Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei.  

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/10/2021
Valoare contract: 14,516,225.23 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 8: REACT EU,
Obiectiv Specific 8.3 „Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”, Cod apel: POCU/1009/8/3/148128
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi mfe.gov.ro