sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

A.II. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Metodologia de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor sprijinite…descarcă

 1. Raport lunar de activitate Asociația Exino…descarcă.                                                              Raport lunar de activitate Dast Training Center SRL…descarcă
 2. Evidența cheltuielilor…descarcă
 3. Evidența veniturilor încasate…descarcă
 4. Propunere de act adițional…descarcă
 5. Act adițional Asociatia Exino…descarcă                                                                                          Act aditional Dast Training Center SRL…descarcă      
 6. Nota justificativă privind achizițiile…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Beneficiar de ajutor de minimis…descarcă. Declarație evitare conflict de interese Ofertant câștigător…descarcă
 7. Raport de verificare a achizițiilor…descarcă
 8. Proces verbal de predare primire a spațiului…descarcă
 9. Proces verbal de predare primire recepție si punere in funcțiune…descarcă
 10. Proces verbal de recepție a serviciilor…descarcă
 11. Solicitare de plata în avans din subvenția de minimis. Asociația Exino…descarcă, Dast Training Center SRL…descarcă

Nota: Conținutul documentelor anexă la Metodologia de monitorizare a dezvoltării întreprinderilor sprijinite în vederea implementării și sustenabilității întreprinderilor NU se modifică de către Beneficiarii ajutorului de minimis. 

În perioada de 12 luni aferenta dezvoltarii si functionarii celor 13 intreprinderi sprijinite prin schema de minimis – Expertii de mentorat si monitorizare coordonați de Coordonatorul al activitatii de mentorat si monitorizare vor derula activitati specifice de monitorizare a celor 13 intreprinderi. Monitorizarea dezvoltarii si functionarii intreprinderilor sprijinite are in vedere urmatoarele aspecte 1. Monitorizarea respectarii obligatiilor asumate de catre intreprinderile sprijinite, obligatii ce decurg din Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis. In acest sens se vor avea in vedere verificarea tuturor prevederilor ce decurg din documentele mai sus amintite (Ghidul Solicitantului Conditii Specific, din Schema de ajutor de minimis, din contractul de acordare a subventiilor de minimis) precum si din legislatia nationala si comunitara aplicabila. In aceasta faza de verificare se va pune un accent deosebit, pe langa celelalte elemente ce decurg din documentele cu caracter programatic amintite mai sus – pe respectarea prevederilor din Schema de ajutor de minimis– in sensul ca de la infiintare pana la finalizarea perioadei de sustenabilitate intreprinderi sprijinita sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 5 alin (2) Prezenta schema de minimis nu se aplica: a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000; b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care-si desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: – atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza; – atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari; d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate; f) ajutoarelor acordate pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. Un alt aspect ce va fi atent monitorizat este cel legat de dezvoltarea de locuri de munca – astfel se va monitoriza atent faptul ca Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 5 persoane. In acest sens se va monitoriza atent faptul ca fiecare intreprindere sprijinita sa asigure angajarea a minim 5 persoane in maxim 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis. Ulterior angajarii celor 5 persoane se va monitoriza pastrarea celor 5 locuri de munca minime pe toata perioada de functionare si dezvoltare a intreprinderii din faza II de implementare. In vederea eliberarii transei 2 de subventie se vor monitoriza atent respectarea prevederilor legale si contractuale aplicabile precum si mentinerea celor 5 locuri de munca. In vederea asigurarii respectarii prevederilor Ghidului Solicitantului Conditii Speciale toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul primelor 12 luni de functionare– vor fi monitorizate cheltuielile efectuate de catre intreprinderile s nou infiintate. 2. Monitorizarea respectarii planului de afaceri aprobat – are in vedere monitorizarea
implementării efective a planului de afaceri. 

Coordonatorul activității de mentorat și monitorizare – Dl. Dragoș Ioan (0741.637.435) 

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului