sigle-ue

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie,Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. MySMIS: 142005

Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia

A.I Organizarea si derularea programe de invatare prin experienta practica

1) dezvoltarea si incheierea de parteneriate cu institutii de invatamant superior. In perioada de implementare a proiectului se are in vedere dezvoltarea si incheierea a inca minim 3 noi protocoale de colaborare cu 3 institutii de invatamant superior acreditate din regiunea Sud Muntenia. Prin intermediul acestor 4 protocoale (unul incheiat anterior depunerii CF si 3 incheiate in perioada de implementare) se are in vedere obtinerea sprijinului pentru identificarea si selectarea grupului tinta al proiectului. Astfel pe baza celor 4 protocoale de colaborare – echipa de implementare a proiectului va putea derula campania de informare a proiectului la nivelul celor 4 institutii de invatamant superior, avand astfel posibilitatea popularizarii ofertei proiectului direct la potentialul grup tinta. Un alt aspect importan al acestor protocoale de colaborare este implicarea structurilor antreprenoriale studentesti, astfel pe baza acestor 4 protocoale de colaborare echipa de implementare a proiectului va pune la dispozitia structurilor antrepreoriale studentesti pentru dezbatere si formulare de observatii 2 metodologii esentiale pentru succesul proiectului: Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri si Metodologia de derulare a serviciilor de consiliere/consultanta/mentorat individualizat pentru persoanele al caror plan de afaceri a fost aprobat spre finantare. Scopul implicarii structurilor antreprenoriale studentesti in procesul de actualizare/imbunatatire al celor doua metodologii este acela de a obtine, de la persoane avizate in antreprenoriat la nivelul institutiilor de invatamant superior, informatii/sugestii/imbunatatiri cu privire la modalitatea de selectare a planurilor de afaceri dar si cu privire la implementarea masurilor de sprijin individualizat destinat
persoanelor care au depus planurile de afaceri selectate penru finantare. Pentru a oficializa procesul de consultare, la nivelul celor 4 institutii de invatamant superior cu care se incheie protocoale de colaboare vor fi organizate cate o dezbatere a celor doua metodologii mai sus amintite. La aceste dezbateri vor fi invitati sa participe reprezentanti ai mediului de afaceri din
regiune, reprezentanti ai institutiilor de invatamant, reprezentanti ai structurilor antreprenoriale
din universitate, ligile studentesti precum si studenti. Rolul acestor dezbateri este acela de imbunatatii procesul de implementare al proiectului dar si acela de a populariza oferta proiEctelui in randul potentialului grup tinta.

2) Incheierea de parteneriate cu actorii relevantii ai mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia(Camere de comert/organizatii partonale/asociatii de intreprinderi/HUB-uri de afaceri/incubatoare de afaceri) in vederea interconectarii viitoarelor afaceri sprijinite cu mediul de afaceri din regiune. Un element esential al implementarii proiectului este realizarea de parteneriate cu actorii relevanti din mediul de afaceri, in prima etapa de implementare a proiectului aceste parteneriate au rolul de a: a) asigurarea transnsmiterii informatiilor despre implementarea proiectului si despre oportunitatile oferite de acesta pentru dezvoltarea antreprenoriala b)asigurarea identificarii de persoane eligibile interesate sa infiinteze intreprinderi in regiunea Sud Muntenia c)asigurarea necesarului de informatii in vederea adaptarii procesului de implementare a proiectului. Pe langa aceste elemente de sprijin direct oferit proiectului in vederea promovarii ofertei de dezvoltare antreprenoriala si de identificare a acelor persoane interesate sa devina antreprenori – aceste 6 parteneriate vor constitui o baza importanta in vederea asigurarii sustenabilitatii dezvoltarii celor 13 de intreprinderi sprijinite prin proiect. Astfel pe baza acestor parteneriate se va asigura conectarea celor 13 de intreprinderi infiintate in habitatul socio economic al regiunii Sud Muntenia facilitand astfel identificarea de piete de desfacere pentru bunurile si serviciile realizate de aceste 13  intreprinderi, in acelasi timp conectarea intreprinderilor sprijinite la mediul socio economic regional va permite identificarea de surse de finantare pentru activitatile viitoare ale intreprinderilor. Pe baza acestor
parteneriate se deschid oportunitati majore de dezvoltare de noi proiecte ce au drept scop dezvoltarea antreprenoriatului la nivelul regiunii Sud Muntenia cu utilizarea rezultatelor si lectiilor invatate prin implementarea acestui proiect. In acelasi timp pe baza celor 6 parteneriate se vor putea promova proiecte/programe sau politici regionale de dezvoltare antreprenoriala.
Aceasta etapa va fi considerata incheiata atunci cand vor fi incheiate cele 6 parteneriate asumate. 3) Derularea efectiva a campaniei de informare a publicului cu privire la importanta antreprenoriatului si cu privire la oferta de sprijin a proiectului – se va realiza pe baza metodologiei organizare si derulare a campaniei de promovare a proiectului. Activitatea de informare a publicului cu privire la oportunitatile oferite prin proiect atat prin promovarea ofertei de formare cat si pe baza oportunitatii de finantare oferita prin schema de sprijin antreprenorial (minimis) va lua forma unei campanii de informare a publicului. In cadrul acestei campanii informare a publicului se va populariza oferta proiectului cu privire la oportunitatile oferite pentru persoanele eligibile care doresc sa infiinteze o afacere. In acest sens prin intermediul campaniei de informare a publicului se vor populariza urmatoarele aspecte – 1. Oportunitatea de a participa la un program de formare antreprenoriala– cu sansa de a dobandii competente antreprenoriale; 2. Conditiile ce trebuie indeplinite de catre persoanele care doresc sa beneficieze de oportunitatile de formare oferite prin intermediul proiectului; 3. Oportunitatile oferite de proiect in vederea obtinerii de finantare pentru dezvoltarea unei intreprinderi in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia; 4. Metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmeaza a fi finantate prin intermediul schemei de minimis; 5. Modalitatea de implementare a schemei de minimis cu drepturile si obligatiile ce revin beneficiarului ajutorului de minimis.
Toate aceste elemente ce urmeaza sa fie prezentate publicului larg au in vederea informarea persoanelor care doresc sa demareze o afacere, cu privire la oportunitatile oferite. In acelasi timp se doreste o informare oferit de proiect, impreuna cu criteriile de eligibilitate si de selectie.
In acelasi timp se doreste informarea publicului larg cu privire la drepturile si obligatiile persoanelor care doresc sa beneficieze de oferta educationala a proiectului dar si cu privire la drepturile si obligatiile ce revin persoanelor care urmeaza sa beneficieze de sprijin in dezvoltarea unei intreprinderi. In ceea ce priveste componenta tehnica a campaniei de informare a publicului larg – vor fi utilizate urmatoarele canale de comunicare: 1 Comunicare prin intermediul mass-media – are in vedere urmatoarele componente – a) publicarea in presa scrisa regionala a unui anunt cu privire la proiect si cu privire la oportunitatile oferite de catre proiect pentru persoanele din regiunea Sud Muntenia care doresc sa demareze o afacere.
Publicarea anuntului in presa scrisa se va realiza in prima luna de implementare odata cu derularea Conferintei de lansare a proiectului; b) publicarea a cate unui anunt in presa scrisa din regiunea Sud Muntenia in lunile 2, 3, de implementare ce vor avea in vedere informarea publicului larg cu privire la oferta proiectului. 2 Promovare online – a) pagina web a proiectului
va fi principala interfata de comunicare cu persoanele din regiunea Sud Muntenia ce doresc sa demareze o activitate pe cont propriu si care sunt interesate sa beneficieze de oferta proiectului. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate anunturi permanente cu privire la oportunitatile oferite prin proiect. Pe pagina web a proiectului vor fi publicate si disponibile permanent documentele necesare pentru persoanele interesate sa fie selectate in grupul tinta al proiectului precum si metodologiile de selectie a persoanelor din grupul tinta precum si metodologia si criteriile de evaluare si selectie a beneficiarilor de ajutor de minimis; b) pagina de Facebook a proiectului va fi o interfata utila tuturor persoanelor care doresc sa infiinteze o afacere in regiunea Sud Muntenia. Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunturi cu privire la oportunitatile proiectului, cu privire la metodologiile de selectare a grupului tinta dar si a beneficiarilor de sprijin financiar in vederea demararii unei afaceri pe cont propriu. Pe pagina de Facebook vor fi publicate link-uri catre metodologiile de selectie a grupului tinta si catre metodologiile de selectie a planurilor de afaceri publicate pe pagina web a proiectului. Pagina de Facebook a proiectului va oferi oportunitatea comunicarii directe intre echipa de implementare si publicul larg interesat, in acest sens persoanele interesate vor putea adresa intrebari cu privire la implementarea proiectului si vor beneficia de raspunsuri in timp real din partea echipei de implementare. 3 Transmiterea de informatii relevante despre proiect catre institutii cu atributii in educatie, ocupare a fortei de munca, dezvoltare de afaceri vor fi vizate universitatile acreditate din Regiunea Sud Muntenia, ligile studentesti din universitatile acreditate; Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca din cele 7 judete ce compun Regiunea Sud Muntenia; organizatii cu atributii in domeniul dezvoltarii antreprenoriale – vor fi transmise adrese si comunicari catre Camerele de Comert si Industrie din cele 7 judete componente ale regiunii Sud Muntenia, catre Oficii Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

1)  Selectarea grupului țintă.

04.01.2022 – Metodologia de selectare a grupului țintă…descarcă

Selecția grupului țintă se desfășoară în perioada 20.01.2022 – 22.03.2022, în intervalul orar 09:00 – 17:00. Nu se vor lua în considerare dosarele transmise înainte de data de 20.01.2022, ora 09:00 și după 22.03.2022, ora 17:00.

Selecția se desfășoară începând din prima zi de înscriere și până la data primei zi de curs a fiecărui candidat. Candidatul care nu a depus în termen documentele de înscriere nu va fi selectat în grupul țintă. Selecția candidaților se finalizează la data primei zile de curs a fiecărui candidat.

Dosarul conținând toate documentele pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului se va depune fizic, fie personal sau prin curier/poștă cu confirmare de primire, într-un plic închis, de către candidați la adresa: Asociația Exino – București, Calea Rahovei 266- 268, Corp 2, Etaj 1, Birou 27, Sector 5, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00- 17:00.

 Pe plicul închis se va înscrie mențiunea Proiect Innotech Student – MySmis 142005

Dosarul de înscriere în grupul țintă cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 completat integral și semnat de către candidat…descarcă
 2. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, completat integral și semnat de către candidat…descarcă
 3. Declarație pe proprie răspundere privind intenția de a înființa o întreprindere, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 4. Copie după cartea de identitate (Carte de identitate), cu înscrisul Copie conform cu  originalul și semnătura candidatului.
 5. Copie după certificatul de naștere, căsătorie și divorț, după caz, cu înscrisul Copie  conform cu originalul și semnătura candidatului.
 6. Adeverință de la unitatea de învățământ superior la care este student/masterand/doctorand, din care să reiasă că se încadrează in una din categoriile de grup țintă eligibile conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice si anume: Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup țintă eligibil studenți sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze la data intrării in operațiune (prima zi de curs de formare profesionala in competente antreprenoriale) ca este înmatriculat cel puțin in anul 2 de studii de licență; Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați in colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării in operațiune, in cel puțin anul 2 de studii.
 7. Declarație de evitare a dublei finanțări, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 8. Declarație de evitarea conflictului de interese și a incompatibilității, completată integral și semnată de către candidat…descarcă
 9. Acord de participare ca rezervă în proiect, completată integral și semnată de către candidat…descarcă

  Criterii de eligibilitate pentru persoanele din grupul țintă stabilite prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice:

     a) sa se incadreze in una din categoriile de grup tinta eligibile conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si anume:
– Studenti (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup tinta eligibil studenti sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze la data intrarii in operatiune (prima zi de curs de formare profesionala in competente antreprenoriale) ca este inmatriculat cel putin in anul 2 de studii de licenta.
– Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi).
– Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii.
   b) sa exprime in scris intentia de a infiinta o intreprindere in regiunea Centru (prin intreprindere se intelege ”orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice, precum si asociatii si fundatii, cooperative agricole si societati agricole care desfasoara activitati economice”). In ceea ce priveste selectia propriu zisa aceasta se realizeaza pe baza principiului primul venit primul servit. Astfel vor fi selectate, in ordinea depunerii dosarelor de candidatura complete, primele 345 persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in regiunea Centru care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student. Avand an vedere specificul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, obiectivul specific 6.13 si dezideratul de a directiona resursele financiare existente catre persoanele din grupurile vulnerabile (studentii netradictionali) – in procesul de selectie al grupului tinta se vor aloca un minim de 35 de locuri (10.15% din total grup tinta) pentru persoane care indeplinesc conditiile de eligibilitate si provind din mediul rural si/sau apartin minoritatii roma. Din punct de vedere al cronologiei procesului de selectie acesta se deruleaza astfel: Solicitantul publica pe pagina web a proiectului anuntul de demarare a procesului de selectie, impreuna cu Metodologia de selectie a grupului tinta inclusiv documentele necesare cu cel putin 15 zile anterior primei zile de primire a dosarelor de inscriere; dupa primirea dosarelor de inscriere acestea sunt analizate de catre consilierii informare si selectie grup tinta, in cazul in care dosarul nu este complet sau documentele nu contin toate informatiile necesare se transmite un singur set de solicitare de completare/clarificari; data care se ia in considerare in aplicarea principiului primul venit primul servit este data la care au fost transmise ultimele documente ce compun dosarul de aplicare in grupul tinta. Persoanele al caror dosar este complet si care indeplinesc conditiile de eligibiliate, in ordinea completarii dosarului vor fi admise in grupul tinta. Persoanele care nu isi completeaza dosarul in maxim 5 zile de la primirea solicitarii de completare sau persoanele care nu sunt eligibile conform criteriilor de mai sus vor fi respinse. Din punct de vedere al selectiei grupului tinta se are in vedere selectarea unui numar de 345 persoane, care indeplinesc elementele de eligibilitate, care doresc sa infiinteze o intreprindere in regiunea Centru.

2) Monitorizarea participarii persoanelor din grupul tinta la activitatile proiectului.

Metodologia de monitorizare a participarii grupului tinta la activitatile de formare profesionala…descarcă

Această activitate are in vedere monitorizarea implicarii grupului tinta la activitatile proiectului. In aceasta faza de implementare se va monitoriza participarea grupului tinta la activitatea de formare profesionala, participare cantitativa – prezenta la curs dar si participare calitativa ca nivel de implicare in programul de formare. Se are in vedere asigurarea unei prezente ridicate la cursurile de formare si asigurarea unei participari active a persoanelor din grupul tinta in vederea atingerii rezultatelor asumate privind certificarea dar mai ales in vederea asigurarii unui proces de elaborare de calitate a viitoarelor planuri de afaceri.

3) Monitorizarea gradului de satisfacție al grupului țintă privind programele de formare

Echipa de implementare a proiectului va asigura monitorizarea intregului proces din punct de vedere al satisfactiei persoanelor din grupul tinta. Furnizorul de formare  utilizează standarde de calitate înalte stabilite pe baza de indicatori cuantificabili și asigură derularea programelor de formare la cele mai inalte standarde de calitate. Aceasta activitate are in vedere asigurarea intregului proces de asistare a persoanelor care doresc sa infiinteze o intreprindere de la faza de depunere a dosarului de candidatura pana la faza de finalizare a programului de formare profesionala de care beneficiaza. Activitatea aceasta asigura intreg procesul de selectare a grupului tinta, sprijinire in vederea participarii la programele de formare profesionala, monitorizare a participarii grupului tinta la programele de formare profesionala, asigurare a calitatii programelor de formare profesionala. Pe scurt, prin intermediul acestei activitati se asigura participarea/implicarea/motivarea/monitorizarea satisfactiei celor 345 persoane din grupul tinta.Un element ce trebuie puncta este faptul ca implementarea unui proces de selectie transparent si nediscriminatoriu este primul element esential al promovarii egalitatii de sanse si
a nediscriminarii. Astfel procesul de selectie al grupului tinta se bazeaza exclusiv pe criterii transparente (derivate din prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice) ce nu contin elemente discriminatorii pe baza de gen, rasa, statut social, apartenenta politica sau religioasa,
nationalitate, etc. Proiectul  exclude orice element de discriminare si promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea. Orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate enuntate mai sus poate sa beneficieze de sprijinul oferit in cadrul proiectului.

Forma intermediară a Metodologiei de derulare a concursului de planuri de afaceri și anexe aferente. Această formă intermediară poate suferi modificări sau actualizări, ce vor fi publicate pe site.  …descarcă

Plan de afaceri…descarcă

Buget…descarcă

Flux de numerar…descarcă

Pentru depunerea dosarului de candidatură , în vederea participării la concursul de planuri de afaceri vă rugăm să studiați activitatea A.I.4 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceridescarcă

17.03.2022 – 20.04.2022 – Depunerea dosarelor de înscriere la concursul de planuri de afaceri.

Coordonator Concurs Planuri de afaceri: 0736997616

Persoane care AU participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan de afaceri…descarcă
 2. Cartea de identitate, în copie certificată pentru conformitate.
 3. Certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate.
 4. Certificat de căsătorie/divorț, după caz, în copie certificată pentru conformitate.
 5. Adeverință, în original, de la unitatea de învățământ superior la care este student/masterand/doctorand, valabilă la data depunerii dosarului de înscriere la concursul de planuri de afaceri, din care să reiasă că se încadrează in una din categoriile de grup țintă eligibile conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice și anume: Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup țintă eligibil studenți sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze ca este înmatriculat cel puțin in anul 2 de studii de licență; Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați in colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, in cel puțin anul 2 de studii; Adeverința trebuie să fie eliberată cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de candidatură.
 6. Adeverința de absolvire sau certificatul de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale cu recunoaștere națională, în copie certificată pentru conformitate.
 7. Curriculum Vitae, în format Europass, completat și semnat de către candidat.
 8. Certificat de furnizare informații specializate ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) pentru persoană fizică eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarului de candidatură. Se solicită pentru a verifica în timp util, respectarea condițiilor din GSCS Innotech Student, respectiv “Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul prezentului apel.”
 9. Declarație privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea și exercitarea calității de fondator/ administrator/ asociat/ reprezentant legal al unei întreprinderi și pentru deschiderea unei entități legale, completată și semnată de către candidat…descarcă
 10. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, completată și semnată de către candidat…descarcă
 11. Declarație de evitare a conflictului de interese și a incompatibilității, completată și semnată de către candidat…descarcă
 12. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri, completată și semnată de către candidat…descarcă
 13. Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea sustenabilității și menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului, completată și semnată de către candidat…descarcă
 14. Declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor Ghidului Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis, completată și semnată de către candidat…descarcă
 15. Cazierul judiciar al candidatului, valabil la data depunerii dosarului de candidatură, în original. Se solicită pentru a putea identifica din timp persoanele care au cazier judiciar si ar reprezenta un risc pentru înființarea întreprinderii, în conformitate cu Schema de minims Innotech Student, art.7.
 16. Cazierul fiscal valabil la data depunerii dosarului de candidatură, în original. Se solicită pentru a putea fi identificate din timp persoanele care au cazier fiscal si reprezintă un risc în ceea ce privește înființarea întreprinderii și respectarea condițiilor de eligibilitate, în conformitate cu Schema de minims Innotech Student.
 17. Planul de afaceri…descarcă
 18. Bugetdescarcă
 19. Flux de numerar…descarcă

Grile de evaluare și formular de contestație

 1. Grila Faza A…descarcă
 2. Grila Faza B…descarcă
 3. Formular de contestație…descarcă

Persoanele care NU AU participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri și înregistrare Plan de afaceri…descarcă
 2. Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal în Proiectul „Student antreprenor in regiunea Centru”, MySmis 141080…descarcă
 3. Cartea de identitate, în copie certificată pentru conformitate.
 4. Certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate.
 5. Certificat de căsătorie/divorț, după caz, în copie certificată pentru conformitate.
 6. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020, Secțiunea A, completat și semnat de către candidat…descarcă 
 7. Adeverință, în original, de la unitatea de învățământ superior la care este student/masterand/doctorand, valabilă la data depunerii dosarului de înscriere la concursul de planuri de afaceri, din care să reiasă că se încadrează in una din categoriile de grup țintă eligibile conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice și anume: Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup țintă eligibil studenți sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze ca este înmatriculat cel puțin in anul 2 de studii de licență; Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați in colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, in cel puțin anul 2 de studii; Adeverința trebuie să fie eliberată cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de candidatură.
 8. Adeverința de absolvire sau certificatul de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale cu recunoaștere națională, în copie certificată pentru conformitate.
 9. Curriculum Vitae, în format Europass, completat și semnat de către candidat.
 10. Certificat de furnizare informații specializate ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) pentru persoană fizică eliberat cu maxim 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarului de candidatură. Se solicită pentru a verifica în timp util, respectarea condițiilor din GSCS Innotech Student, respectiv “Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul prezentului apel.”
 11. Declarație pe proprie răspundere privind intenția de a înființa o întreprindere, completată și semnată de către candidat…descarcă
 12. Declarație privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea și exercitarea calității de fondator/ administrator/ asociat/ reprezentant legal al unei întreprinderi și pentru deschiderea unei entități legale, completată și semnată de către candidat…descarcă
 13. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, completată și semnată de către candidat…descarcă
 14. Declarație de evitare a conflictului de interese și a incompatibilității, completată și semnată de către candidat…descarcă
 15. Declarație privind asumarea obligației de implementare a planului de afaceri, completată și semnată de către candidat…descarcă
 16. Declarația pe proprie răspundere a participantului privind asigurarea sustenabilității și menținerea destinației bunurilor achiziționate din subvenție cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului, completată și semnată de către candidat…descarcă
 17. Declarația pe propria răspundere privind respectarea condițiilor Ghidului Solicitantului condiții specifice și a Schemei de ajutor de minimis, completată și semnată de către candidat…descarcă
 18. Cazierul judiciar al candidatului, valabil la data depunerii dosarului de candidatură, în original. Se solicită pentru a putea identifica din timp persoanele care au cazier judiciar si ar reprezenta un risc pentru înființarea întreprinderii, în conformitate cu Schema de minims Innotech Student, art.7.
 19. Cazierul fiscal valabil la data depunerii dosarului de candidatură, în original. Se solicită pentru a putea fi identificate din timp persoanele care au cazier fiscal si reprezintă un risc în ceea ce privește înființarea întreprinderii și respectarea condițiilor de eligibilitate, în conformitate cu Schema de minims Innotech Student.
 20. Acord de participare ca rezervă în proiect…descarcă
 21. Planul de afaceri…descarcă
 22. Buget…descarcă
 23. Flux de numerar…descarcă

 Grile de evaluare și formular de contestație

 1. Grila Faza A…descarcă
 2. Grila Faza B…descarcă
 3. Formular de contestație…descarcă

09.05.2022 –  Lista dosarelor respinse după  evaluarea eligibilității si conformității administrative (FAZA A) Concursul de planuri de afaceri –Proiect Student antreprenor in Regiunea Sud-Muntenia MySmis 142005descarcă

19.05.2022 – Lista finală cu rezultate FAZA  A de evaluare a eligibilității si conformității administrative după soluționarea contestațiilor, dosare de candidatură respinse in FAZA A la Concursul de planuri de afaceri –Proiect Student antreprenor in Regiunea Sud-Muntenia MySmis 142005…descarcă

25.05.2022 – Lista intermediară a planurilor de afaceri FAZA B – evaluare și selecție tehnică și financiară, în ordinea punctajelor Proiect Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia MySmis 142005…descarcă

31.05.2022 – Lista rezultate contestații FAZA B – Concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia MySmis 142005…descarcă

31.05.2022 – Decizia Managerului de Proiect cu lista finală a planurilor câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul proiectului și a Listei de rezervă în cadrul Concursului de planuri de afaceri – Proiect Student antreprenor în Regiunea Sud Muntenia MySmis 142005…descarcă

Activitatea de organizare a stagiilor de practica este destinata excluziv celor 13 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri la care se mai pot  adauga 3 persoane de pe lista de rezerve (in ordinea punctajelor obținute). In vederea deprinderii si înțelegeri proceselor specifice domeniilor de activitate in care vor fi demarate noile afaceri ce beneficiază de sprijin financiar prin intermediul Schemei de ajutor de minimis solicitantul va identifica agenții economici care derulează activități specifice grupei CAEN in care urmează sa fie dezvoltate noile afaceri.
In vederea derulării in bune condiții a stagiului si pentru creșterea eficienței procesului de familiarizare a noilor antreprenori cu mecanismele economice specifice fiecărui domeniu de activitate – societatea care asigura stagiul va desemna un mentor de stagiu.

In perioada de stagiu stagiarii vor avea posibilitatea sa participe la implementarea activităților specifice domeniului economic in care urmează sa dezvolte afacerea. Sub coordonarea mentorului de stagiu – stagiarii vor putea sa participe activ la toate procesele agentului economic care asigura stagiul si se vor familiariza cu activitatea concreta a acestuia. Perioada de 40 de ore de stagiu se va finaliza printr-un raport de stagiu. Raportul de stagiu in care vor fi descrise activitățile la care a participat cursantul, semnat de cursant si de reprezentantul legal al întreprinderii.

Acest tip de activitate reprezintă o modalitate inovativă de sprijin pentru viitorii antreprenori asigurând informații si competențe practice ce nu pot fi altfel dobândite. In acest sens organizarea si derularea stagiilor de practica la nivelul unor întreprinderi ce activează in sectoarele economice vizate de viitoarele afaceri sprijinite reprezintă un element de inovare socială.

Activitatea de mentorat din proiectul nostru se va derula pe baza

Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectului Learning to Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grundtvig Parteneriat pentru Invatare (2013-1-RO1-GRU06-29565), cu durata de doi ani, implementat cu sprijinul Comisiei Europene de catre opt organizatii din Croatia, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elvetiadescarcă

 

Pe
baza Ghidului pentru mentori si coordonatorii de programe de mentorat, in cadrul proiectului nostru va fi elaborata Metodologia de organizare si derulare a programului individualizat de consiliere/consultanta in vederea infintarii afacerilor, inclusiv identificarea de piete de desfacere. Persoanele mentorate se dezvolta pe plan personal si devin increzatoare. Mentorii au parte de satisfactii personale, colegialitate, sprijin al unei retele si dezvoltare in cariera.
Organizatiile devin mai productive, dobandind experienta in recrutare, socializare si retentie. (
Detalii despre proiect pot fi gasite la adresa : https://mentorineurope.wordpress.com.) Mentorul
poate fi definit ca fiind un consilier cu experienta, de incredere. Relatia dintre acesta si discipol
trebuie sa fie cu caracter personal si confidential, diferita si distincta de relatia dintre superior si
subordonat. Fara confidentialitate este probabil ca relatia sa ramana superficiala. Un mentor
trebuie sa contribuie la cresterea increderii in sine a discipolului. Va pune intrebari si va ridica provocari, oferind in acelasi timp orientare si incurajare. Mentoratul permite discipolului sa
exploreze noi idei in siguranta, sa devina mai constient de sine, sa-si asume responsabilitati
pentru viata si sa o conduca in directia in care decide, mai degraba decat sa o lase la voia
intamplarii. Astfel, mentorul este un individ cu mai multa experienta, dispus sa ajute un discipol
sa se dezvolte pentru a atinge succesul; este pregatit sa investeasca timp si efort, este un bun
ascultator si capabil sa ii incurajeze pe altii, este dispus sa impartaseasca cunostintele si
experientele personale cu discipolul sau intr-o maniera confidentiala si bazata pe incredere si
respect reciproc. Mentorii pot oferi informatii (impartasesc cunostintele, experienta si
intelepciunea), contacte (intermediaza contacte cu persoane din domeniul de interes si ajuta la
stabilirea unor relatii personale) provocari (stimuleaza curiozitatea si intaresc increderea in sine
prin prezentarea unor noi idei, oportunitati sau provocari), sprijin (incurajeaza dezvoltarea si
rezultatele oferind un mediu deschis de sprijin), ajuta discipolii la formularea scopurilor (ii ajuta
sa isi descopere talentele si interesele si sa isi defineasca si urmareasca scopurile), sfaturi, modele (prin impartasirea unor povesti de succes cu discipolii, mentorii pot deveni ei insisi
modele). In cadrul proiectului se aplica tipologia programului de mentoratului structurat.
Activitatea de mentorat structurat este procesul care se desfasoara ca parte din ansamblul activitatilor proiectului derulat de catre toti partenerii din proiect care raspund de aceasta
activitate. Aceasta abordare formalizata si structurata implica o contributie si un sprijin direct
din partea partenerilor din proiect in ceea ce priveste potrivirea mentorilor cu discipolii.
Programul de mentorat urmareste respectarea metodologiei de mentorat in scopul practicarii unui mentorat de calitate oferind sanse de dezvoltare, resurse si suport pentru a le oferi
mentorilor si discipolilor abilitatile necesare pentru stabilirea si mentinerea relatiilor eficiente de
mentorat. Programul de mentorat ofera oportunitati majore de a promova invatarea interdisciplinara si de a pune in legatura persoanele interesate din cele doua regiuni. Mentorat unul la- unul. Acest tip de mentorat implica o relatie intre mentor si discipol, unde mentorul are mai multa experienta in domeniul relevant pentru dezvoltarea discipolului. Relatia de mentorat unul la- unul este una din valorile esentiale pe care le creeaza si promoveaza proiectul. Relatia dintre mentor si discipol si realizarile personale si profesionale care rezulta din aceasta relatie sunt cheia pentru asigurarea sustenabilitatii dupa finalizarea proiectului. Toate celelalte activitati ale proiectului completeaza suportul acordat discipolului pentru a dezvolta o noua intreprindere de succes. Mentoratul unul-la-unul se va desfasura in cadrul intalnirilor individuale dintre mentor si discipol. Intalniri individuale Mentorul va realiza lunar un numar minim de 10 intalniri individuale cu fiecare discipol care i-a fost repartizat. Intalnirile se pot organiza, dupa caz, unul-la-unul sau online. Intalnirile individuale unul-la-unul se pot organiza in orice locatie. La intalnirile individuale unul-la-unul sau on-line Mentorul poate invita, cu acordul discipolului, si alte persoane a caror experienta profesionala, calitati, reusite antreprenoriale si interes in domeniul de activitate al discipolului sunt relevante si pot aduce o valoare adaugata pentru discipol. Fisa de mentorat. Dupa fiecare luna de activitate Mentorul va intocmi si va atasa la raportul de activitate o fisa de mentorat. Aceasta fisa va cuprinde : descrierea evaluarii activitatii si a performantei discipolului, activitatile pe care Mentorul le-a desfasurat in decursul lunii si
planificarea activitatilor pentru luna urmatoare. Chestionar de satisfactie al discipolului Dupa
fiecare luna de activitate Mentorul va solicita discipolului sa completeze un chestionar de
satisfactie. Acesta va cuprinde minim urmatoarele intrebari : 1. Cum apreciati relatia cu mentorul? 2. Cum apreciati sprijinul primit de la mentor? 3. Ce propuneri aveti pentru imbunatatirea colaborarii? Mentorat on-line In cadrul proiectului se va utiliza si mentoratul online. Acesta va fi sustinut de platforma online a solicitantului, care permite accesul si flexibilitatea comunicarii dintre mentor si discipoli precum si dintre toate persoanele inregistrate gratuit. Mentoratul on-line poate fi desfasurat si pe retelele de socializare gratuite care permit interactiunile. Mediul on-line ca loc de desfasurare a mentoratului faciliteaza discutiile colaborative permanente, planificarea si programarea activitatilor ce urmeaza sa se desfasoare. Un plus adus de proiect ca si activitate inovativa este implicarea noilor antreprenori sprijiniti in activitatile unor structuri de dezvoltare de afaceri . In vederea implementarii cu succes a planurilor de afaceri solicitantul a semnat semnat deja, in cadrul etapei A.I.1, 6 parteneriate cu actori relevanti. In cadrul acestor HUB-uri cei 13 antreprenori pot participa la: prezentari de solutii de afaceri, finantari, achizitii; cursuri de comunicare, vanzari, negociere, achizitii publice, competente antreprenoriale, resurse umane; intalniri cu antreprenori cu experienta pentru a afla bune practici, dar si provocari pe care acestia le-au avut; organizarea de role-play-uri pe teme de antreprenoriat, proiectarea unor filme educationale in domeniu, realizarea unor sesiuni de speed-networking pe tematici de afaceri, prezentarea unor produse informatice utile afacerilor, prezentarea mediului de afaceri local/regional de catre reprezentanti ai unor institutii; organizarea unor dezbateri pe teme de afaceri si implicarea mass-media locala. Pe langa aceste sesiuni de mentorat unu la unu in cadrul proiectului va mai fi derulata si o sesiune de mentorat de grup cu o durata de 4 zile. In cadrul acestor sesiuni se vor aborda temele de interes general pentru cei 13 de antreprenori. Din punct de vedere logistic – va fi dezvoltat, cu sprijinul reprezentantilor mediului de afaceri cu care au fost semnate cele 6 protocoale, un centru de consiliere si informare pentru afaceri. Acest centru de consiliere si informare pentru afaceri va fi punctul central al intregului proces de consiliere acordat persoanelor sprijinite prin proiect pentru dezvoltarea de afaceri. Dar cel mai important lucru este faptul, ca pe baza protocoalelor de colaborare cu mediul de afaceri – solicitantul isi asuma asigurarea functionalitatii centrului de consiliere si informare pentru afaceri, din resurse proprii si din resurse atrase, pentru o perioada de minim 9 luni dupa finalizarea prezentului proiect.
Astfel atat cei 13 de antreprenori beneficiari ai schemei de minimis cat si alte persoane
interesate sa se dezvolte profesional prin antreprenoriat sa aibe posibilitatea sa beneficieze de
sprijin in dezvoltarea si implementarea de planuri de afaceri, inclusiv identificarea de surse de
finantare, pentru o perioada de minim 9 luni de la finalizarea proiectului. Acest fapt constituind
unul din elementele centrale de sustenabilitate instutionala a proiectului. In ceea ce priveste resursele umane implicate – pentru derularea acestei activitati vor fi angajate: un coordonator mentorat si monitorizare planuri de afaceri si experti mentorat si monitorizare
implementare planuri de afaceri precum si coordonatorul activiatate partener. Implememtarea
acestui set complex de masuri de sprijin prin furnizarea de servicii individualizate de consiliere/consultanta/mentorat reprezinta un element de inovare sociala, astfel pe baza
acestui program de servicii individualizate de consiliere/consultanta/mentorat viitorii
antreprenori au posibilitatea sa beneficieze de sprijin personalizat in vederea demarararii si
dezvoltarii proprie afaceri si implementarii planului de afaceri. Masura are un caracter profund
de inovare sociala deoarece propune un model inovativ de sprijin pentru viitorii antreprenori in vederea dezvoltarii viitoarelor afaceri si in vederea cresterii sanselor de adaptabilitate la
provocarile sociale date de dinamica economica. In acelasi timp elementul de inovare sociala
este dat de faptul ca prin intermediul acestei activitati se are in vedere dezvoltarea unui model
inovativ, bazat pe identificarea de solutii punctuale prin furnizarea de servicii individualizate
care sa sprijine dezvoltarea antreprenoriala la nivel de intreprindere sprijinita. Acest model inovativ de sprijin destinat antreprenorilor are in vedere identificarea punctuala a nevoilor
antreprenorului si sprijinirea acestuia prin servicii individualizate de
consiliere/consultanta/mentorat in vederea cresterii sanselor de succes in afaceri. In acest sens
bugetul activitatii A.I.6 contribuie integral la tema secundara inovare sociala.

In ceea ce priveste sprijinul acordat in vederea infiintarii celor 13 de intreprinderi rezultate ca
urmare a celor 13 de planuri de afaceri declarate castigatoare cei 3 experti mentorat si monitorizare implementare planuri de afaceri, distribuiti conform celor precizate la activitatea I.6 vor asigura tot sprijinul necesar pentru cei 13 de antreprenori in vederea infiintarii noilor intreprinderi. Astfel se va asigura fapul ca toti cei 13 de castigatori ai planurilor de afaceri vor reusi sa infiinteze intreprinderile. Sprijinul va consta in consultanta si asistenta permanenta pentru realizarea documentatiei necesare deschiderii intreprinderilor, sprijin la nevoie inclusiv  prin deplasarea mentorului ca insotitor pentru noul antreprenor la institutiile abilitate in domeniu. In functie de specificul fiecarui plan de afaceri vor fi realizate documentele necesare intreprinderilor. Totodata, cei 3 mentori vor acorda sprijin in vederea intocmirii documentatiei
statutare a noilor intreprinderi. Pana la finalul lunii 12 de implementare toate cele 13 de intreprinderi vor fi infiintate. Dupa infiintarea celor 13 intreprinderi vor fi semnate contractele de subventie de minimis. Trebuie sa mentionam faptul ca prin dezvoltarea celor 13 intreprinderi proiectul propus spre finantare contribuie la sprijinirea obiectivelor specifice ale Strategiei nationale de ocupare a fortei de munca. Astfel proiectul propus spre finantare contribuie la atingerea obiectivului general al Strategiei nationale de ocupare a fortei de munca 70% – rata de ocupare a fortei de munca pentru grupa de varsta 20–64 ani prin faptul ca cele 13 de intreprinderi vor dezvolta un numar de minim 65 locuri de munca, fiecare intreprindere va dezvolta minim 5 noi locuri de munca. Mai mult dupa cum am aratat in sectiunea Context, una din problemele cu care se confrunta tinerii absolventi de invatamant superior este timpul relativ indelungat de la finalizarea studiilor pana la ocuparea pe piata muncii, perioada in care practic absolventii de invatamant superior devin tinerii NEEts (persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani
ce nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu au loc de munca). Prin dezvoltarea programului de sprijin antreprenorial pentru persoanele inmatriculate in
invatamantul superior – proiectul faciliteaza reducerea orizontului de timp de la absolvirea
studiilor pana la ocupare – contribuind astfel in mod direct la obiectivul nr.1 din Strategia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca si anume O1. Cresterea ocuparii in randul tinerilor si prelungirea vietii active a persoanelor in varsta, pe componenta de ocupare a tinerilor. Avand imn vedere faptul ca prin intermediul proeictului vor fi finantate doar planuri de afaceri dezvoltate in sectoarele economice identificate ca si competitive identificate prin Strategia Nationala pentru Competitivitate (SNC) in corelare cu directiile de specializare inteligenta identificate prin intermediul Strategiei Nationale Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020(SNCDI). In acest sens proiectul propus spre finantare are in vedere implementarea masurilor
din Strategia Nationala Competivititate si anume Imbunatatirea accesului la finantare al companiilor in special a IMM urilor (prioritatea 1) si Cresterea atractivitatii investitiilor in
sectoarele cu potential de dezvoltare inteligenta (prioritatea 4). Proiectul propune asigurarea
unui sprijin financiar de minimis de maxim 100.000 euro pentru un numar de 13 de strat-up –uri
ce vor fi dezvoltate in sectoarele identificate ca si competitive prin SNC 2014-2020. In acelasi timp prin stimularea adoptarii unui model de dezvoltare bazat pe cunoastere (inovare; cercetare; investitii in noi tehnologii) proiectul asigura implementarea masurilor incluse in SNCDI 2014-2020. In cadrul procesului de selectie a planurilor de afaceri vor fi acordate punctaje suplimentare acelor planuri de afaceri care includ activitati de stimulare a dezvoltarii bazate pe cercetare, invovare, utilizarea noilor tehnologii – in acest sens proiectul contribuie la masura finantarea de proiecte CDI derulate de intreprinderi in scopul inovarii de procese si de produse (bunuri si servicii) in sectoarele economice care prezinta potential de crestere din cadrul diretiei de actiune sustinerea specializarii inteligente (vezi capitolul 4 din SNCDI). In acelasi timp prin sprijinul financiar acordat prin schema de
minimis, proiectul vine in completarea masurilor Crearea, in cadrul unei scheme de ajutor “de minimis”, a unui fond de investitii cu capital de pornire (seed capital”) destinat antreprenorilor cu
idei inovatoare, precum si a unui fond de investitii cu capital de risc („venture capital”) si de crestere („growth capital”) destinat „start-up”-urilor inovatoare si respectiv Crearea, in cadrul schemei de ajutor “de minimis”, a unui sistem de credite (microcredite, credite pentru capital de
lucru, credite pentru investitii de dezvoltare) cu dobanzi subventionate in favoarea IMM-urilor
inovatoare (vezi capitolul 4 din SNCDI). Activitatea de acordare a sprijinului in vederea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului se va finaliza cu semnarea celor 13 de contracte de subventie. In acest sens administratorul schemei de antreprenoriat, dupa semnarea contractului de
subventie va incepe rolul de administrator de minimis. Modelul de contract de subventie utilizat si completat va fi cel anexa la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice si va contine drepturile si obligatiile ce revin celor 3 tipuri de entitati implicate in procesul de acordare a ajutorului de minimis si anume furnizorul ajutorului de minimis (Ministerul Fondurilor Europene; Organismul
Intermediar POCU desemnat pentru gestionarea proiectului), administratorul schemei de
minimis (beneficiarul contractului de finantare POCU) si respectiv beneficiarul ajutorului de
minimis (intreprinderea sprijinita). Un element esential si important al contractului de subventie
– este perioada de sustenabilitate a afacerii, astfel avand in vedere faptul ca se doreste dezvoltarea de afaceri sustenabile pe termen lung prin contractul de subventie se va stabilii o
perioada de sustenabilitate a afacerilor de minim 15 luni din care 6 luni in perioada de implementare a proiectului si inca 9 luni de la finalizarea proiectului. Aceasta masura este luata
ca urmare a increderii pe care solicitantul o are in propria capacitate de a sprijinii viitorii antreprenori in dezvoltarea de afaceri sustenabile bazate pe cunoastere si digitalizarea afacerii in vederea furnizarii de bunuri/servicii/lucrari cu valoare adaugata mare, sustenabile pe termen lung. Imn acelasi timp asumarea de catre tinerii antreprenori a unei perioade de sustenabilitate mare (minim 15 luni, cu 9 luni peste perioada minima stabilita prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice) are rolul de a responsabiliza persoanele care obtin finantare in vederea dezvoltarii responsabile a afacerilor finantate. Acest element de reglementare prin contract a unei perioade de sustenabilitate a afacerii de 15 luni este principalul element de sustenabilitate a proiectului. Astfel pe baza acestei asumari se asigura atingerea obiectivelor proiectului si anume asigurarea unui grad ridicat de ocupare sustenabila si dezvoltarea de afaceri competitive si adaptabile la dinamica economica actuala. In ceea ce priveste numarul de locuri de munca asumate prin Contractului de subventie, in cadrul acestui proiect propus spre finantare – numarul minim de locuri de munca nou create este 5. In cadrul acestui proiect nu se vor acorda subventii mai mari de 100.000 euro/plan de afaceri finantat si nu se vor accepta planuri de afaceri care nu conduc la realizarea a minim 5 locuri de munca.
Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in regiunea de dezvoltare Centru. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 5 persoane. Locurile de munca vor fi mentinute ocupate pentru o perioada de minim 21 luni consecutive, din care minim 6 luni in etapa II de implementare si minim 6 luni in etapa III de implementare si minim 9 luni de la finalizarea proiectului. Atat in perioada de 12 luni de
implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cat si in perioada de sustenabilitate (etapa III) cat si in cele 9 luni de la finalizarea proiectului beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa asigure mentinerea locurilor de munca in parametrii asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial).

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/01/2022
Valoare contract: 9.650.275,66 lei
Finanțare nerambursabilă: Da

Pagina Facebook a proiectului