sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

  Implementarea acestei activități presupune două paliere distincte de implementare, un prim palier vizează identificarea celor 30 de organizații ale societății civile (OSC) care urmeaza sa beneficieze de sprijin in cadrul proiectului și celălalt derularea campaniei de recrutare de noi membrii. 

A. Identificarea celor 30 de organizații ale societății civile (OSC) care urmeaza să beneficieze de sprijin in cadrul proiectului.

In acest sens in conformitate cu Metodologia de identificare si selectare a grupului tinta vor fi selectate cele 30 de orgranizatii ale societății civile care vor face parte din reteaua/parteneriatul multiregional pentru ocupare si formare.

Pentru a beneficia de sprijin, organizatiile societății civile, trebuie să indeplineasca următoarele criterii de eligibilitate:

– Sa fie organizatii cu personalitate juridică incadrate in categoria asociatiilor și fundațiilor,
inclusiv federații, înființate în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind
asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare.

– Să dețină sediul social in una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Centru; Vest; Sud Vest Oltenia; Sud Munteania; Sud Est; Nord Est; Nord Vest);

– In conformitate cu documentele statutare, valabile la momentul selecției în grupul țintă, să demonstreze ca au ca și obiective implementarea de măsuri specifice peiței muncii (măsuri de stimulare a ocupării prin măsuri de informare, consliere profesională; mediere pe piața muncii; formarea profesională a adulților; ocuparea pe cont propriu prin anteprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii).

  Procesul de identificare si selectie a celor 30 de OSC care urmeaza sa fie sprijinite in cadrul proiectului vizeaza 3 etape.

Etapa 1 a procesului presupune derularea unei campanii de informare cu privire la oferta proiectului pentru OSC. Aceasta prima etapa presupune informarea publicului larg si a organizatiilor societății cilvile cu privire la oferta proiectului pentru OSC si beneficiile de care se vor bucura cele 30 de organizații sprijinite. Scopul campaniei este acela de a asigura in primul rand transparența procesului de identificare si selectie și asigurarea respectării principiului elagalității de șanse și a nediscriminării. Astfel prin intermediul paginii web a proiectului dar si prin intermediul a minim 2 platforme de socializare se vor publica informații despre oferta proeictului pentru OSC, activitatile in care OSC vor fi implicate, serviciile de care OSC urmeaza sa beneficieze, modalitatea prin care se pot inscrie in procesul de selectie precum si modelul cadrul al conrtactului de sprijin incheiat intre Solicitant/Partener si organizatia societății civile sprijinită.

     – Contractul de sprijin va cuprinde in mod expres serviciile si masurile de sprijin de care va beneficia OSC (formare profesionala / servicii de consiliere institutionala / servicii de consiliere digitala / servicii de consliere manageriala / acces la platforma digitala/vizita de studiu etc.) dar si obligatiile asumate de catre OSC (deschidere si asigurarea de resurse pentru dezvoltarea la nivelul organizatiei a serviciilor de stimulare a ocupării forței de munca (informare, consiliere, mediere, formare profesionala, stimularea ocupării prin anteprenoriat etc.) participarea la rețeaua multiregionala pentru ocupare si formare, participarea la rețeaua transnațională pentru ocupare, formare si stimulare a dialogului civic. Pentru asigurarea transparentei procesului de selectie a OSC, anunturile de selectie vor fi publicate in prima luna de implementare astfel incat de la inceput organizatiile interesate sa aibe disponibile toate elementele necesare pentru a lua decizia de a participa la proiect. Depunerea efectiva a candidaturilor se va demara cel mai devreme la 45 de zile calendaristice de la data publicarii primului anunt, astfel incat toate organizatiile interesate sa aibe timpul necesar pentru realizarea dosarelor de candidatura.

Etapa 2 presupune verificarea eligibilității prin verificarea documentelor statutare (act constutitiv/statut/hotărârea instanței de inființare si de modificare a actelor constitutive si a statutului/ extras din registrul asociatiilor si fundațiilor). Pe baza acestei verificări se va stabilii eligibilitatea in grupul tinta.

Etapa 3 vizează selectia efectiva a OSC ce urmeaza sa beneficieze de sprijin. Acest proces, bazat in pe principiul primul venit primul servit, presupune realizarea unui interviu de selectie cu reprezentantul legal al OSC ce doreste sa beneficieze de sprijin.

  – In cadrul interviului se va solicita OSC sa prezinte obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale organizatiei precum si care este motivatia pentru care doreste sa beneficieze de sprijin. In cadrul acestui interviu se vor discuta in mod concret elementele ce tin de serviciile de care OSC va beneficia in cadrul proiectului dar si elemente ce tin de obligatiile ce revin OSC in vederea dezvoltării de servicii specifice pentru piata muncii. Aceast interviu are rolul de a clarifica pentru ambele părți elementele ce tin de drepturi dar mai ales de obligatii.

  – In cadrul acestui interviu se va pune accentul pe măsurile pe care OSC urmeaza sa le implementeze ca urmare a sprijinului primit dupa cum urmeaza:

   – Asumarea implementării unui sistem de management eficient bazat pe proceduri de management si planificare strategica precum si implementarea unui flux institutional eficient dezvoltate prin proiect. Inclusiv acordarea accesului pentru expertii implicati in implementarea proiectului la toate documentele relevante pentru activitatea OSC;

    – Asumarea dezvoltarii la nivelul organizatiei a unor servicii specifice pietei muncii (Informare si consiliere profesionala; mediere pe piata muncii; formarea profesionala a adulților; stimularea ocupării prin anteprenoriat)

   – Asumarea digitalizării activităților pe piața muncii digitalizate si utilizarea platformei digitale dezvoltate prin proiect;

    – Asumarea criteriilor de evaluare a cresterii capacității organizationale. In vederea asigurarii implicării totale a OSC se va solicita ca Contractul de sprijin sa fie aprobat la nivel de adunare generală a asociației sau fundației. Scopul acestui interviu si implicit a semnării Contractului de sprijin este acela de a asigura coerența și eficiența procesului de selecție a celor 30 de OSC astfel incat sprijinul sa fie direcționat către organizații care își asumă în mod clar implicarea activă la proiect in vederea consolidării capacității de a furniza servicii pe piața muncii și de a stimula dialogul civic.

  – Identificarea celor 70 de persoane fizice care vor face parte din grupul tinta al proiectului. Aceste 70 de persoane trebuie sa se incadreze in categoria de grup tinta membri/specialisti ai partenerilor sociali din cele 30 de OSC sprijinite.

   Procesul de identificare si selectie a persoanelor va cuprinde următoarele etape: 

    1. Realizarea unei liste de propuneri din partea OSC sprijinit ce va fi transmisa catre Asociatia Exino, impreuna cu documentele care atesta eligibilitatea persoanei in confromitate cu Ghidul Solicitantului Conditii Specifice;

2.Expertul derulare campanie de recrutare noi membri analizeaza propunerile venite si formuleaza observatii pe doua paliere:

     palierul 1 – eligibilitatea persoanei conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice;

    palierul 2 – relevanta persoanei din perspectiva pozitiei ocupate in cadrul OSC sprijinit in corelare cu planul de dezvoltare al OSC prin prioritizarea persoanelor care: este membru al organelor de conducere a OSC / este angajat in cadrul OSC pe funcții specifice pentru furnizarea de servicii pe piața muncii in deprimentul voluntarilor / membrilor simpli, persoanelor care nu au demonstrat o activitate concereta in cadrul OSC din perspectiva serviciilor furnizate pe piata muncii.

    Aceste observatii vor fi comunicate conducerii OSC sprijinit. Conducerea OSC sprijinit pe baza de decizie a comitetului director sau a adunarii generale dupa caz (in functie de propriul statut) va nominiliza lista finală a persoanelor care vor face parte din grupul tinta.

B. Campania de recrutare de noi membrii. Cea de a doua componenta a implementării activități este constituita de derularea unei campanii de recrutare noi membri la nivelul celor 30 de OSC sprijinite. Acest proces se va derula la nivelul fiecărei structuri sprijinite cu sprijinul Expertului derulare campanie de recrutare noi membri angajat al Asociatiei Exino. Aceasta campanie presupune următoarele elemente:

    – Realizarea unui profil public al OSC sprijinit prin dezvoltarea unei pagini web proprii si a minim unei pagini pe o platforma de socializare.

      – Promovarea obiectivelor OSC din perspectiva implementării serviciilor pe piata muncii. 

       – Publicarea de materiale de infromare cu privire la activitățile derulate de către OSC.  

       – Promovarea modalităților in care persoanele interesate de activitatea OSC pot sa se
implice si a modalității efective in care perosanele interesate pot devenii membre ale OSC.

   Scopul campaniei de recrutere la nivelul celor 30 de OSC este acela de a asigura cresterea capacității OSC prin atragerea de noi membri, persoane interesate sa fie implicate in procesele specifice pieței muncii. Din punct de vedere al resursei umane implicate in aceasta activitate, in proiect este angatat un Expert derulare campanie de recrutare noi membri.

R.1.15 Identificarea si selectarea celor 70 de persoane provenite din cele 30 de OSC ce urmeaza sa beneficieze de sprijn in vederea dobândirii de competențe certificate in domenii de interes pentru activitatea OSC. 
R.1.14 Identificarea a 30 de OSC pentru a beneficia de sprijin in cadrul proiectului si pentru a se integra in retelele / parteneriatele pentru ocupare si formare dezvoltate prin proeict. 
R.1.16 Implementarea unei campanii de recrutare de noi membrii la nivelul celor 30 de OSC sprijinite prin proiect. 

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846