sigla-vreau-sa-fiu-antreprenor

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846

Creșterea capacității ONG

  Avand in vedere procesul tot mai amplu de interconectare a pietei muncii la nivel european, pentru asigurarea succesului proceselor de stimulare a ocupării si participării la programe de formare profesionala este absolut necesară interconectarea actorilor relevanți pentru piața muncii din statele membre ale Uniunii Europene.

  Interconectarea celor 30 de organizații ale societății civile in cadrul unei rețele transnaționale pentru ocupare si formare profesionala si stimulare a dialogului civic are in fapt un dublu rol si
anume:

    a) dezvoltarea unui cadru de dezbatere, comunicare și schimb de informații, bune practici și lecții de succes in abordarea problematicilor specifice pieței muncii;

  b) dezvoltarea de parteneriate și de proiecte implementate in parteneriat în vederea implementării măsurilor active de ocupare pe piața muncii si facilitarea ocupării.

 In acest sens, prin intermediul proiectului se are in vedere dezvoltarea unei rețele transnaționale de stimulare a ocupării forței de muncă și a participării si stimulării derulării programelor de formare profesionala la nivel european.

   Prin intermediul unui protocol / pact transnațional de stimulare a ocupării și formării profesionale la nivel european se dorește interconetarea celor 30 de OSC sprijinite in cadrul proiectului cu un numar de cel puțin 10 organizații relevante pentru serviciile specifice pieței muncii de la nivel european provenite din minim 3 state membre UE.

  Prin intermediul acestui parteneriat transnațional la care vor participa cele 30 de OSC sprijinite și minim 10 organizații din alte minim 3 state membre UE se dorește dezvoltarea unei platforme de comunicare directe intre membri parteneriatului / pactului european pentru ocupare și formare profesionala.

  In cadrul acestei platforme de comunicare se va facilita un sistem de comunicare in dublu sens cu privire la problematicile comune ale pieței muncii, cu privire la evoluția in timp și la dinamica pieței muncii, in schimbare, in special ca urmare a tranziției catre „economia verde“ si catre „competențele verzi“, cu privire la lecțiile invatate dar și cu privire la exemplele de buna practica cu privire la politicile de ocupare și formare profesionala de la nivel european și de la nivel național.

  In acest sens, cele 30 de OSC uri sprijinite vor avea acces direct la informații relevante cu privire la dinamica pieței muncii, la evoluția cadrului european al calificarilor, la evoluția nevoilor de calificare pe piața muncii sub efectul dezvoltării tehnologice și sub efectul tranzitiei la o economie verde bazata pe competențe verzi.

  Totodată in cadrul parteneriatului transnațional cele 30 de OSC uri sprijinite vor avea acces la informații cu privire la lecții invatate, la proiecte ce au fost incununate de succes sau din contra de esec, la exemple de buna practica pentru a dezvolta propriile programe / politici / proeicte de dezvoltare ulterioara pornind de la experiente anterioare similare.

  Un al doilea aspect ce trebuie avut in vedere este faptul ca in cadrul parteneriatului transnațional pentru ocupare și formare profesională cele 30 de OSC vor fi stimulate sa dezvolte parteneriate individuale in vederea implemementării de proiecte comune cu parteneri transnaționali. Acest element esential al procesului de sprijin asigura internaționalizarea activității OSC urilor spriinite și facilitarea accesului la programe europene de finanțare in vederea stimulării ocupării și formării profesionale.

  Vizita de studiu.  In cadrul parteneriatului transnațional se va realiza o vizita de studiu de minim 3 zile, intr-unul din statele UE din care provin partenerii transnaționali identificați parte a parteneriatului transnațional. Cu ocazia vizitei de studiu, cei 40 de participanți, vor avea posibilitatea de a se familiariza cu proiecte si exemple de succes privind integrarea pe piața muncii, stimularea ocupării dar și participarea adulților la programe de formare. Vor fi vizitate organizații partenere europene care au implementat proiecte și politici de stimulare a ocuparii și formarii profesionale de succes, vor fi efectuate vizite de studiu la locatii de implementare a unor proiecte de stimulare a ocuparii, inclusiv prin anteprenoriat si economie sociala, vor fi vizitate locații de implementare a unor programe de formare profesionala a adulților, în special a adulților proveniti din grupuri vulnerabile. Cei 40 de participanți la vizita de studiu vor beneficia de sesiuni de prezentare a politicilor și prorgamelor de succes, prezentate de persoane implicate in implementarea acestir proeicte, programe, politici avand ocazia sa poarte un dialog activ pe teme de interes pentru politicile europene ale pietei muncii.

  Raport de vizită. La finalul implementării activității se va realiza un raport al implementării parteneiratului transnațional pentru ocupare și formare, inclusiv prezentarea lecțiilor invatate si a exemplelor de buna practica. Acest raport urmeaza sa fie publicat pe pagina web a proiectului pentru asigurarea diseminării informației, pentru transferul de bune practici la alte grupuri ținta și la alte organizații ce implementeaza proiecte pe piața muncii.

  Din punct de vedere organizatoric, Asociatia Exino va asigura coordonarea parteneriatului transnațional pentru ocupare și formare profesionala dezvoltat in cadrul proiectului pe toata durata de implementare a proeictului dar și in perioada de minim 20 de luni de sustenabilitate.

 In acest sens, Expertul dezvoltare rețele dialog pentru piața muncii va asigura comunicarea la nivelul parteneriatului, va facilita transmiterea informațiilor relevante catre toti membrii parteneriatului, va asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor pe platforma digitală. 

R.2. 13 Publicarea unui raport al implementării parteneriatului european pentru ocupare si formare inclusiv a lectiilor invatate si a exemplelor de buna practica.
R.2.10 Integrarea in parteneriatul european pentru ocupare si formare a minim 10 organizatii relevante pentru piata muncii din minim 3 state europene.

R.2.11 realizarea unei vizite de studiu intr-un stat membru al UE in vederea identificării de exemple de bună practică privind implicarea OSC pe piața muncii si implementarea dialogului civic.
R.2.12 40 de participanți la vizita de studiu la nivel european.

R.2.8 Realizarea unui parteneriat pentru ocupare si formare la nivel european.

R.2.9 Integrarea in parteneriatul european pentru ocupare si formare a minim 30 de OSC din
România.

Activitatea de identificare a partenerilor transnaționali urmează o procedură similară, cu câteva adaptări pentru contextul internațional:

1. Definirea criteriilor de selecție:

Expertul stabilește criteriile pentru selecția partenerilor transnaționali, luând în considerare aspecte precum experiența în proiecte transnaționale, relevanța pentru piața muncii la nivel european, capacitatea de a derula activități de formare profesională, etc.

2. Cartografierea organizațiilor relevante

Expertul identifică organizațiile relevante din cel puțin trei state membre ale UE. Acestea pot include organizații similare cu cele identificate la nivel național, dar și alte entități cu expertiză specifică la nivel european.

3. Colectarea de date și informații

Expertul colectează informații detaliate despre fiecare organizație transnațională, inclusiv activitățile și proiectele anterioare, rețeaua de colaboratori, capacitatea de a implementa proiecte la scară europeană.

4. Analiza și evaluarea potențialilor parteneri

Expertul evaluează organizațiile identificate pe baza criteriilor de selecție și realizează un scoring sau o matrice de evaluare pentru a facilita procesul de selecție.

5. Contactarea organizațiilor

Expertul trimite  invitații oficiale către organizațiile selectate, explicând scopul și obiectivele parteneriatului transnațional, beneficiile participării și așteptările.

6. Organizarea întâlnirilor preliminare

Expertul organizează întâlniri de prezentare și discuții preliminare, folosind platforme de comunicare online pentru a depăși barierele geografice.

7. Elaborarea și semnarea protocoalelor transnaționale:

Expertul pregătește protocoalele de colaborare internațională, care vor stabili termenii și condițiile parteneriatului. Expertul asigură semnarea acestora de către reprezentanții organizațiilor partenere din diferite state membre ale UE.

Denumire beneficiar: Asociația Exino
Parteneri proiect:
Dast Training Center SRL
Dată începere proiect: 01/04/2024

Pagina Facebook a proiectului

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile societății civile-regiuni mai putin dezvoltate, Titlu Proiect: Creșterea capacității organizatiilor societății civile si dezvoltarea pareteneriatelor pentru ocupare si formare, Cod apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7, Cod proiect: 300846