Adunarea generala a acționarilor

Adunarea generală ordinară

Conform dispozițiilor legii 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor se întâlnește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Aceasta este convocată de către consiliul de administrație, respectiv directorat, sau de către acționarii societății, atât timp cât aceștia dețin o parte semnificativă din capitalul social. Acestea se țin la sediul societății și în localul indicat in convocare.

Legea dispune că adunarea generală ordinară are cel puțin următoarele atribuții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale și să fixeze dividendul:

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul de activitate următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății (art. 111 din Legea nr. 31/1990).

Desfășurarea ședinței

Conform Legii nr. 31/1990, ședința adunării se deschide de către președintele consiliului de administrație. Pe parcursul desfășurării adunării generale, membrii consiliului de administrație, sunt obligați să dea răspunsuri la întrebările formulate de asociați, înainte de adunare sau în cursul dezbaterilor [art. 117* alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Hotărârile adunării generale adoptate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii şi trebuie publicate în condițiile legii. Hotărârile care contravin legii ori actului constitutiv pot fi anulate pe cale judecătorească de către oricare dintre asociați.

Comunicarea hotărârilor

Art. 131 alin. (4) din lege prevede că, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate la Monitorul Oficial al României. Pentru societățile de persoane și societatea cu răspundere limitată, legea nu consacră obligația publicității hotărârilor adunării generale.

Hotărârile pot fi atacate, respectiv desființate doar pe cale judecătorească. Pentru a putea fi atacate în justiție, hotărârile adunării generale trebuie să contravină legii sau actului constitutiv. Titularii acțiunii privind atacarea în justiție a hotărârilor sunt acționarii. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea reprezentată prin consiliul de administrație [art. 132 alin. (5) din lege.